2020ko ekitaldiko txostena

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

1. Bateratze-perimetroaren aurrekari historikoak, izaera, xedea, jarduerak eta definizioa 

1.1. Erakunde Menderatzailea

Iruñerriko Mankomunitatea (aurrerantzean Mankomunitatea edo Erakunde Menderatzailea), 1982ko uztailaren 2an eratu zen. Iruñerriko Mankomunitatea hartu zuen izena, Nafarroako Udal Administrazioaren Araubidearen babesean (V. kapitulua, 55. artikulua, d) atala). Plangintza Orokorreko Mankomunitate gisa eratu zen, lankidetza-eginkizunean Nafarroako Foru Diputazioak parte harturik. 1986ko abenduaren 24an egungo izena hartu zuen. Estatutuetan eta beren edukietan aldaketa garrantzitsuak egin ziren. Horretarako, lege- eta kudeaketa-esparru bat sortu zen, toki-erakundeei behar dituzten udalez gaindiko zerbitzuak ematea ahalbidetzen duena. 1991n estatutuak aldatu ziren berriz. Aldaketaren xede nagusia Nafarroako Toki Administrazioaren gaineko Foru Legera egokitzea izan zen. Azkenik, 2009ko ekitaldian, Estatutuak berriz aldatu ziren, Toki Administrazioaren alorrean izandako lege-aldaketetara egokitzeko. Hala ere, aldaketa horren aurkako helegitea aurkeztu zen, izapidetu eta onartu zenean erabilitako prozedura zela-eta. Horregatik, 2010ean beste izapidetze bat eman zitzaion, aurrekoa zela-eta alegatutako akatsak zuzentzen zituena. Izan ere, izapidetze hori burutu da ekitaldia bukatutakoan, Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2011ko apirilaren 8koan, behin betiko argitaraturik.

Hau da Mankomunitatearen helbidea: Chinchilla Jeneralaren kalea, 7, Iruñea. Hona hemen bere IFK: P-31 12070B.

Ondokoak dira Erakunde Menderatzailearen xedeak, bere Estatutuen 5. eta 6. artikuluetan araututakoarekin bat:

1)       Edateko urez hornitzea, estolderia, eta hondakin-uren saneamendua eta arazketa; baita energia lortu, aprobetxatu eta saltzea ere.

2)       Hiri-hondakin solidoak biltzea, tratatzea eta aprobetxatzea.

3)       Bidaiarien garraio publikoa Iruñerriaren eremuan.

Era berean, Erakunde Menderatzailearen xedea hauxe da: neurria egokia eta beharrezkoa dela ziurtatzen duen txostenaren bidez, unean-unean titulartasuna egokiturik dituen gaietako ekonomia-jarduerak egitea.

Bere jarduera-esparrua da Mankomunitatean sartutako udalena. Udalak dira, beren ondasun eta baliabideen bitartez, Mankomunitateak hartzen ahal dituen betebehar eta zorren bermatzaileak, zuzenbideko beren biztanleen kopuruaren proportzio zuzenean, baldin eta Erakunde Menderatzailearen ondasunak betebeharrak estaltzeko nahikoak ez badira.

1989tik aurrera, sare nagusiko hondakin-uren saneamendua araututa dago, 3.k.1).3 oharrak zehazten duenarekin bat.

Taxiaren gaineko 9/2005 Foru Legearen, uztailaren 6koaren, Xedapen Gehigarri Bakarrak xedatzen du Mankomunitatea erakunde eskuduna dela antolatze eta kudeatze bateratuan, Iruñerriko Taxi Zerbitzua Batera Emateko Eremuan.

Horrez gainera, bere Estatutuen 6. artikuluak xedatzen du Erakunde Menderatzaileak udalaren eskumenak gauzatu ahalko dituela ondoko gaietan, aldez aurretik horien titulartasuna harturik:

1)   Hirigintza-arloko antolakuntza, kudeaketa, jarduketa eta araudia; etxebizitzak sustatu eta kudeatzea; parkeak eta lorategiak, hiri-errepide publikoak zolatzea; eta bideak eta landa-bideak zaintzea.

2)   Ondare historiko-artistikoa.

3)   Ingurumena babestea.

4)   Hornidurak, hiltegiak, feriak, azokak, eta kontsumitzaileak eta erabiltzaileak defendatzea.

5)   Hilerriak eta hileta-zerbitzuak.

6)   Kale-bideak garbitzea.

7)   Kultur- eta kirol-jarduerak edo instalazioak, aisiarako jarduerak, turismoa.

Bere helburuak garatzeko, Erakunde Menderatzailea Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. mendeko sozietatearekin aritzen da (aurrerantzean SCPSA edo Mendeko Sozietatea). 1983ko urtarrilaren 4an eratu zen, eta ondoko izen soziala zuen: Iruñerriko Urak, S.A. (ACPSA). Egungo izena hartu zuen Batzar Nagusi Orokorrak hala ebatzi zuelako 1992ko ekainaren 26an egin zen saioan. Sozietate Menderatzaileak SCPSAren kapital sozialaren %100a du (ikusi 1.2. oharra).

1998ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen "Iruñerriko Mankomunitatea / Iruñerriko zerbitzuak, S.A. Harremanetarako Araudia", 1997ko urriaren 23an Mankomunitatearen Batzarrak behin betiko onespena eman ondoren. Araudi berri horrekin bat, Mendeko Sozietateak hartu zuen emandako zerbitzuen kudeaketa zuzena eta, horren ondorioz, emandako zerbitzuen erabiltzaile eta onuradunekin izan beharreko harreman juridikoaren titulartasuna. Halaber, horren barnean sartzen da aipatutako zerbitzuak emateagatik eta kobratzeagatik jasotzen diren diru-sarreren titulartasuna. Horren ondorioz, harreman- eta kudeaketa-eredu berri honekin, Mankomunitatearen Batzarrak, 1997ko abenduaren 18an bilduta, ebatzi zuen Mendeko Sozietateari atxikitzea -1998ko urtarrilaren 1ean gauzatua- kudeaketaren xede diren zerbitzuei lotutako ondare osoa, 25 urtez gutxienez. Hori guztia gauzatzeko egingo den ekarpena izango da aipatutako ondarea eratzen duten ondasun, eskubide eta betebehar guztiek osatutakoa.

Era berean, araudi berak ebatzi zuen indarrean sartzetik aurrera Mendeko Sozietateari dagokiola inbertsio berriak egitea, egin beharreko zerbitzuak eskaintzeko beharko direnak, 1998ko urtarrilaren 1ean eraikitzen ari zirenak barne. Tokiko erakundea denez Mankomunitatea dirulaguntzen titularra da, indarrean dauden lege- eta administrazio-ebazpenekin bat. Hainbat erakundek emandako dirulaguntza hauek inbertsioen zati handi bat finantzatzen laguntzen dute. Azpimarratzekoak dira Toki Azpiegituren Planen bitartez jasotakoak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak sustatutakoak eta kudeatutakoak. Dirulaguntzak beren xederako ezarriak izan daitezen, hau da, inbertsioak gauzatzeko, Mankomunitateak Mendeko Sozietateari transferitzen dizkio aipatutako zenbatekoak.

2014ko uztailaren 1ean, Iruñerriko Mankomunitateko Batzorde Iraunkorrak, Ibai Parkea kudeatzeak zekarren gero eta konplexutasun handiagoa ikusirik eta Erakundearen zerbitzuetan egoki sartzeko, hitzartu zuen “Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietateari atxikitzea, Uraren Ziklo Integraleko zerbitzuak ematea zuzenean kudeatzen duen enpresa denez, Mankomunitatearen Ibai Parkeari atxikitako ondasun guztiak, 1997ko abenduaren 18an Mankomunitateko Batzar Nagusiak egin zuen atxikitzearen baldintza berberetan eta epe berbererako (2022ko abenduaren 31) ”. “Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. subrogatu zen, 2014ko uztailaren 1ean, Iruñerriko Mankomunitateari aipatutako parke horrekin lotuta zegozkion eskubide eta betebehar guztietara, eta hari atxikitako aprobetxamendu energetikora, eta bereziki udal hauekin hitzartutako ekarpenen kopuruetara: Barañain, Burlata, Eguesibar, Esteribar, Ezkabarte, Uharte, Atarrabia eta Zizur Nagusia. Alde batera utzirik, Mankomunitateak likidatzea eta sozietateari ondoriozko transferentzia egitea”.

2017ko maiatzaren 25eko akordioaren bidez, Barañaingo Udalbatzak onartu zuen Barañaingo udal barrutiko 1. poligonoko 121., 143. eta 156. udal-lursailen erabilera Iruñerriko Mankomunitateari lagatzea, Mankomunitateak Iruñerriko Ibai Parkearen barnean sar ditzan. Zehazki, baldintza hauen arabera laga zuen erabilera:

- Hasiera batean, iraupen-epea 20 urtekoa izango da, eta hura amaitzen denean lagatze-epe berria ezarri ahal izango da, aplikatzekoa den araudiaren arabera.

- Erabilera-lagatzea dohainik egingo da. Iruñerriko Mankomunitatea behartuta egongo da lursail horiek Iruñerriko Ibai Parkean sartzera, eta helburu horri eutsi beharko dio lagatzeak irauten duen epe osoan. Baldintza hori ez betetzeak berekin ekarriko du lagatzea amaitzea eta Udalak lursailak berreskuratzea, edo ondoriozkoa dena.

- Iruñerriko Mankomunitateak bere gain hartuko du lursail horiek egokitzea eta haietako mantentze-lanak egitea, izango duen xedearen arabera, eta horretarako beharrezkoak diren jarduketak gauzatu beharko ditu, Mankomunitateko teknikari arduradun Alfonso Amorena jaunaren 2017ko maiatzaren 8ko txostenean jasota dagoen moduan.

- Lagatzerako oro har ezarri den epea alde batera utzirik, 143. eta 156. lursailen kasuan –Eultzako Jaurerriaren inguruneko UE-2 unitatearen plangintzak ukitzen dituenez–, plangintza hori gauzatzeko urbanizatze-jarduketaren bat egin beharko balitz haietakoren batean, lursail horien lagatzea eraginik gabe gelditu ahal izango litzateke. Horretarako, Barañaingo Udalak aurretiazko abisu bat emango lioke Iruñerriko Mankomunitateari, gutxienez, hiru hilabete lehenagotik.

- Lagatze-akordio honetan jaso ez denerako, une bakoitzean aplikatzekoa den araudi indardunak adierazten duenaren mende egongo da.

Mankomunitateko lehendakariak 2017ko maiatzaren 30ean eman zuen ebazpenaren bidez, Barañaingo Udalak Barañaingo udal barrutiko 1. poligonoko 121., 143 eta 156. lursailen erabilera Iruñerriko Mankomunitateari lagatzea onartu zen, Mankomunitateak Iruñerriko Ibai Parkean sar ditzan, eta bai lagatzearen baldintzak ere.

Iruñerriko Mankomunitateko Batzorde Iraunkorrak, 2017ko ekainaren 26an egindako saioan, hitzartu zuen “Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatera atxikitzea, Uraren Ziklo Integraleko zerbitzuak emateko kudeaketa zuzeneko enpresa gisa, Barañaingo udal-barrutiko 1. poligonoko 121., 143. eta 156. udal-lursailen erabilera, Barañaingo Udalaren maiatzaren 25eko akordioaren eta Iruñerriko Mankomunitateko lehendakariaren 200/2017 Ebazpenaren, maiatzaren 30ekoaren, arabera, eta 1997ko abenduaren 18an Mankomunitateko Batzar Nagusiak epe berbererako (2022ko abenduaren 31) egindako atxikitzearen baldintza berberetan”.

Iruñerriko Mankomunitateko Batzorde Iraunkorrak, 2018ko abenduaren 18an egindako saioan, hitzartu zuen, 2019ko urtarrilaren 1eko eraginarekin, "Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatera atxikitzea, Uraren Ziklo Integraleko zerbitzuak emateko kudeaketa zuzeneko enpresa gisa, Uharteko udal-barrutiko 1. poligonoko 500., 579. eta 580. zenbakiko katastro-lursailen erabilera, Uharteko Udalaren 2018ko abuztuaren 29ko akordioaren eta Iruñerriko Mankomunitateko lehendakariaren 602/2018 Ebazpenaren, abenduaren 12koaren, arabera, eta 1997ko abenduaren 18an Mankomunitateko Batzar Nagusiak epe berbererako (2022ko abenduaren 31) egindako atxikitzearen baldintza berberetan”. Uharteko Udalaren akordio horrek onartu zuen aipatutako lursail horiek Iruñerriko Mankomunitateari lagatzea, erakunde horrek Iruñerriko Ibai Parkean sar ditzan. Erabilera-lagatzearen iraupena 20 urtekoa izango da, eta urte horietan lursailek udal-titulartasunekoak izaten jarraituko dute.

Iruñerriko Mankomunitatearen eta Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatearen arteko harremanen Erregelamenduko 6. artikuluaren arabera, SCPSA sozietateari dagozkio eskubide eta betebehar hauek:

a) Atxikita dituen ondasunak haien izaeraren arabera erabiltzea.

b) Ondasun horiek amortizatzea.

c) Atxikitako ondasunak zaindu, ustiatu eta mantentzea, kargak edo zergak bere gain hartuta, dauden zortasunak.

d) Inbertsio berriak edo berriz jartzekoak egitea, arrazoi tekniko edo ekonomikoengatik komenigarriak direnak, Sozietatearen ondareak, gutxienez, egungo eraginkortasun- eta kalitate-mailei eusteko zerbitzuetan.

e) Atxikitako ondasunak eta eskubideak atxikitzean jasotako helburu zehatzerako beharrezko izateari uzten diotenean, SCPSAk Mankomunitateari jakinarazi beharko dio eta atxikitzea bertan behera geldituko da.

Mankomunitateak aipatutako lursailen erabilera-eskubidearen titulartasuna du, eta, horrenbestez, eskubide horri berezkoak zaizkion eginkizun guztiak dagozkio, legearen arabera.

2020ko apirilaren 27an, Iruñerriko Mankomunitateko Batzorde Iraunkorrak hau hitzartu zuen: “Iruñerriko Zerbitzuak, SA sozietateari atxikitzea, Mankomunitatearen kudeaketa zuzenerako enpresa gisa, Iruñerriko Mankomunitatearen eta Iruñerriko Zerbitzuak, SA sozietatearen Harremanen Erregelamenduko 7. artikuluarekin bat eginez, Iruñeko San Frantzisko kalearen 5.ean, 7.ean, 9.ean, 11.ean, 13.ean eta 15.ean dagoen eraikina (salestarren garai bateko komentua). Iruñeko 2. Jabetza Erregistroan inskribatuta dago, 1.443 liburukian, 715. liburuan, 188. folioan, 32.910 finkan (865. lurzatia, 1. poligonoa, Iruñeko Katastroa). Mankomunitateko Batzar Nagusiak 1997ko abenduaren 18an egin zuen atxikitzearen baldintza berberetan egitea hitzartu zen, eta epe bererako (2022ko abenduaren 31). Atxikitako ondasunaren titulartasuna du Mankomunitateak, eta, horrenbestez, jabetza-eskubideari dagozkion eginkizunak dagozkio”. 2010eko abenduaren 16an Mankomunitateko Batzar Nagusiak egin zuen saioan hartutako erabakiaren ondorioz eskuratu zen eraikin hau, erakundearen egoitza berria izateko helburuarekin, eta une horretan aurreikusi zen Sozietateari atxikitzea. Ondoren, Batzorde Iraunkorra hitzartzen joan da egoitza berria bertan ezartzeko beharrezkoak diren prozedurak hastea.

Hemen ageri diren urteko kontu bateratuen barne daude Erakunde Menderatzaileak zuzenean edo zeharka kontrolatutako sozietateen finantzetako egoera-orriak, ekitaldi bakoitzeko abenduaren 31n. Erakunde Menderatzaileak kontrola du, baldin eta partaidetza izandako enpresen finantza- eta eragiketa-politikak ezartzeko ahalmena badu.

2019ko ekitaldi itxikoak izan ziren azken urteko kontu bateratuak, eta Mankomunitateko Batzar Nagusiak 2020ko irailaren 28an onetsi zituen.

1.2. Mendeko Sozietatea

Urtean zehar eskuratutako edo besterendutako sozietateen emaitzak emaitza bateratuaren barnean sartzen dira kontrola benetan hartzen den egunetik edo kontrola galtzen den unea arte, egokia denaren arabera.

Beharrezkoa denean, bertan sartutako sozietateetako batzuek erabilietatik desberdinak badira urteko kontu bateratu atxikiak prestatzean aplikatutako kontabilitatearen printzipioak eta balorazio-irizpideak, bateratze-prozesuan doitzeak sartzen dira eta beharrezkoak diren birsailkatzeak, azken horiek homogeneizatzeko eta matrizeak aplikatutako Kontabilitateko Plan Orokorrera egokitzeko.

Hau da mendeko sozietateen gaineko informazioa, Merkataritza Kodearen 42. artikuluan aurreikusitakoarekin bat:

MENDEKO SOZIETATEAKEuroakBalio garbia liburuetan2018an jasotako dibidenduakPartaidetza %
Harpidetutako kapitalaJaulkipen-primaErreserbakEkitaldiko emaitzaZuzenaZeharkakoa
Iruñerriko Zerbitzuak, SA 1.202.000,00 27.768.094,58 55.153.913,99 823.085,73 28.970.118,79 0,00 100,00 0,00

Mendeko Sozietateak -Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.- 2020ko abenduaren 31n itxi zituen bere azkeneko urteko kontuak. Akziodun bakarrak onetsi zain daude kontu horiek. Sozietateko administratzaileek ez dute espero aldaketa garrantzitsuak izatea horietan onespen horren ondorioz.

2. Urteko kontuak aurkezteko oinarriak

a) Irudi zehatza

2020ko abenduaren 31n bukatu den urteko ekitaldiko urteko kontuak prestatu dira Erakunde Menderatzailearen eta Mendeko Sozietatearen kontabilitate-erregistroak oinarritu hartuta. Kontu hauek ondokoekin bat aurkezten dira: Kontabilitate Plan Orokorra, azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuak onartua, Kontabilitate Plan Orokorra onartzen duena; irailaren 17ko 1159/2010 Errege Dekretuak xedatutako irizpideak, urteko kontu bateratuak formulatzeko arauak onartzen dituena; eta kontabilitateari buruz legez eta nahitaez bete behar diren xedapenak. Beraz, ondokoen irudi zehatza agertzen dute alderdi esanguratsu guztietan: ondasunak eta finantza-egoera bateratua, eta horren eragiketen emaitza bateratua; eta eskudiru-fluxu bateratuak, dagokien ekitaldian izandakoak.

Ez da salbuespenezko arrazoirik egon, irudi zehatza agertze aldera, kontularitza-arloko legezko xedapenak ez aplikatzea eragin duenik.

Batzarrak 2020ko urteko kontuak onartu gabe baditu ere, urteko kontu bateratuak formulatzearen arduradunen ustez, ez da aldaketa nabarmenik izango, onartze horren ondorioz.

b) Kontabilitatearen printzipioak

Urteko kontu hauek egiteko aplikatu diren kontabilitate-printzipioak eta arauak laburtuta daude txosten honen 3. oharrean. Ondasunei, finantza-egoerari eta emaitzei eragiten dieten nahitaezko kontabilitate-oinarriak aplikatu dira urteko kontuak egiteko.

c) Balorazioaren alderdi kritikoak eta ziurgabetasunaren kalkulua

Mankomunitateko lehendakaria eta kontu-hartzailea dira urteko kontu hauek jasotzen duten informazioaren erantzuleak.

Funtzionamenduan dagoen enpresaren printzipioaren pean egin ditu Taldeak 2020ko ekitaldiko urteko kontuak, 2020ko ekitaldiko egoera eta COVID-19aren egungo egoera aintzat hartuta, eta bai ekonomian oro har eta Taldean bereziki izan dituen ondorioak. Ez dago jarraitutasun-arriskurik jardueran.

Martxoaren 10ean Krisi Batzordea eratu zen, zuzendari-kudeatzailea buru zuela. Hauek izan ziren planteatutako helburuak: 

1. Ahalik eta gehiena babestea plantillaren segurtasuna eta osasuna. 

2. Erakundearen eskumenekoak diren zerbitzuak herritarrei ematea bermatzea. 

3. Aldaketei aurre egitea erakundearen egoera ekonomikoan. 

2020an, Krisi Batzordea 27 alditan bildu da, eta bere lanaren arreta neurrien ezartze koordinatuan eta jarraipenean jarri du, lau alor hauetan: 

1. Laneko arriskuen prebentziorako neurriak. Nabarmendu behar dira segurtasun-distantziak mantentzera bideratutakoak eta higiene- eta garbiketa-neurriak, bai pertsonalak eta bai gune komun, aldagela eta ibilgailuetakoak ere. Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuak, Erosketen unitatearekin batera, produktuak eskuratzea (hidrogela, desinfektatzaileak) kudeatu du, norbera babesteko ekipoak (maskarak) eta manparak kokatzea. Erakundearen zentro guztietan COVID-19rako berariazko desinfekziorako zerbitzu bat ezarri da, eta oinarrizko zentroetan egindako ahalegina eta txanden aldaketen artean egindako garbiketak nabarmendu behar dira. 

2. Antolaketako neurriak. Funtsezkoak ez diren jarduerak murriztu edo etetea alarma-egoeraren aldi batzuetan.Aldaketak eta egutegiak berriro egitea prozesu kritiko eta funtsezkoetan inplikatutako lantokietan, txanda estankoak sartuta, txanda bakoitzeko langileen kopurua murriztuta, sartzeko eta irteteko ordutegi mailakatuak...

3. Euskarri teknikoko neurriak. Urrutiko lana erraztera bideratuta eta ezusteko baldintzetan produktibitateari eustera.

4. Informazio- eta komunikazio-neurriak. 2020ko ekitaldi honetan, ahalegin esanguratsua egin da barne-komunikazioan, plantillaren informazio-mailari eusteko xedearekin, egoera honek berezkoa duen ziurgabetasuna ahal den neurrian murrizten saiatuta. Zerbitzuak ematean egin diren aldaketen eta egokitzapenen informazioa herritarrei emateko lana ere bizia izan da. 

 Hauek dira pandemiak eragin dituen ondorio nabarmenenak:

 • Itxi egin behar izan zuten edo edukierak mugatu behar izan zituzten jarduera guztiak hondakinen tarifak ordaintzetik salbuestea. Hondakinen tarifetan deskontu horiek egiteak zerbitzu horretako diru-sarrerak 1.623.425,68 euro gutxiago izatea ekarri du. 

 • Ur-kontsumoa 906.854 m3 gutxitu da 2019aren aldean. Horrenbestez, fakturazioa 573.425,68 euro murriztu da 2019koaren aldean.

 • Sei hilabetetik gorako saldoak handitzeagatik kaudimengabeziarako horniduraren zenbatekoa handitu da. 325.769,78 euroko gastu handiagoa ekarri du, hain zuzen.

 • Garbiketa-gastuak 155.232,76 euro emendatu dira, plantillaren segurtasuna eta osasuna ziurtatzeko hartutako neurrien ondorioz. 

 • Energiaren diru-sarrerak eta gastuak gutxitu dira, eta horrek berekin ekarri du 281.530,41 euroko diru-sarrera garbi baxuagoa.

 • Ontzien berreskuratze handiagoa egon da eta Ecoembesen fakturazioa emendatu egin da: 416.264,48 euro.

 • Eskualdeko Hiri Garraioan bidaiarien kopurua %42,6 gutxitu da, 2019an erregistratu zenaren aldean, eta horrek ekarri du enpresa kontzesiodunak tarifengatik bildutako diru-sarrerak 8.872.320,32 euro txikiagoak izatea, 2020rako Garraio Planean aurreikusita zeudenak aintzat hartuta. Urteko zerbitzuen bolumen osoa %18,6 txikiagoa izan da. 

 • 2020ko ekitaldian oreka ekonomikoa berrezartzeko eskaera bana aurkeztu zuten Eskualdeko Hiri Garraioaren zerbitzuaren kontzesiodunak eta hiri-altzarien mantentze-lanen eta publizitate ustiapenaren kontratuaren esleipendunak. Txosten hau idatzi denean ebatzi gabe daude eskaera horiek.

Funtzionamenduan dagoen enpresaren printzipioaren pean egin ditu Taldeak bere finantzetako egoera-orriak, eta ez dago inolako arrisku garrantzitsurik, hurrengo ekitaldian aktiboen edo pasiboen balioan aldaketa adierazgarririk ekar dezakeenik. 

Atxikitako urteko kontu bateratuetan kalkuluak erabili dira, noizean behin, Erakunde Menderatzaileko Zuzendaritzak egindakoak, bertan erregistratutako aktibo, pasibo, diru-sarrera, gastu eta konpromiso batzuk kuantifikatzeko xedez. Funtsean, arlo hauen gaineko kalkuluak dira:

 •  Aktibo materialen, ukiezinen eta higiezinen balio-bizitza (3.c) eta 3.d.) oharrak).

 • Zenbait aktibo narriatzeagatik eratorritako balizko galeren ebaluazioa (3.e.) oharra).

 • Horniduren kalkulua, baita okurrentziaren probabilitatea eta pasibo zehaztugabeen edo kontingenteen zenbatekoa ere (3.l.) eta 22. oharrak).

 • Pentsioengatik eta langileekin hartutako beste konpromiso batzuengatik kalkulu aktuarialean erabilitako hipotesiak (3.m) oharra).

Egindako zenbatespenak eta hipotesiak, besteak beste, esperientzia historikoan eta arrazoizkotzat jotako beste gertakari batzuetan oinarritzen dira, kontuan izanda egoera kontuak ixteko egunean. Haien emaitza iritzi-oinarria da, zenbateko baten gainean berehala zehaztu ezin diren aktiboen eta pasiboen kontabilitateko balioari buruz.  

Baliteke benetako emaitzak zenbatetsitakoetatik desberdinak izatea. Zenbatespen eta iritzi hauek etengabe ebaluatzen dira. 

Kontabilitateko zenbatespen batzuk esanguratsutzat jotzen dira zenbatespenen eta hipotesien izaera materiala bada eta finantzetako posizioaren edo errentamendu operatiboaren gaineko inpaktua materiala bada.

Kalkulu horiek aztertutako gertakizunei buruzko urteko kontu bateratuak formulatzeko datan zegoen informaziorik onenaren arabera egin baziren ere, baliteke kontu horiek aldatzera behartuko gaituzten gertakizunak gertatzea etorkizunean (gorakoa edo beherakoa). Modu prospektiboan egingo litzateke hori, eta kalkuluaren aldaketaren ondorioak aitortuko lirateke etorkizuneko galera eta irabazien behar diren kontuetan. Nolanahi ere, zenbatespen horiei ez die eragingo COVID-19aren pandemiak. 

d) Informazioa alderatzea

Kontabilitateko araudiak eskatzen duenaren arabera, balantzeak, galeren eta irabazien kontuek, ondasun garbietan izandako aldaketen egoera-orriek, eskudiru-fluxuen egoera-orriek eta 2020ko ekitaldiko txostenak aurreko ekitaldiari dagozkion kopuruak hartzen dituzte, alderaketak egin ahal izateko.

e) Kontu-sailak multzokatzea

Urteko kontuetan ez da kontu-sailik multzokatu balantzean, galeren eta irabazien kontuan, ondasun garbien aldaketen egoera-orrian ez eta eskudiru-fluxuen egoera-orrian ere. 

f) Kontu-sail arrunten eta ez arrunten sailkapena

Kontu-sail arruntak sailkatzeko, urtebeteko epe maximoa hartu da kontuan, urteko kontu hauen datatik aurrera zenbatzen hasita.

g) Aldaketak kontabilitateko irizpideetan

2020ko ekitaldiko kontu bateratuetan ez da doitzerik egin kontabilitateko irizpideak aldatzeagatik.

h) Zenbait kontu-sailetan bildutako elementuak

Ez da aurkeztu balantze bateratuko bi kontu-sailetan edo gehiagotan erregistratutako ondarezko elementurik.

i) Akatsak zuzentzea

2020ko ekitaldiko kontu bateratuetan ez da doitzerik ekitaldian detektatutako akatsengatik.

j) Akatsak zuzentzea

Finantzetako egoeren edo beste alderi batzuen kontu-sail desberdinei buruz txosten honetan zatikatu beharreko informazioa zehaztean, Erakunde Menderatzailea eta erakunde bateratuak, Kontabilitateko Plan Orokorraren esparru kontzeptualarekin bat, aintzat hartu du garrantzi erlatiboa 2020ko ekitaldiko urteko kontu bateratuekin lotuta.


3. Erregistro- eta balorazio-arauak

Hauek izan dira 2020ko abenduaren 31n bukatutako urteko ekitaldirako bere urteko kontuak egitean taldeak erabili dituen erregistro- eta balorazio-arau nagusiak, Kontabilitateko Plan Orokorrean xedatutakoekin bat:

a) Homogeneizazioa

Aldi baterako homogeneizazioa

Bateratzera behartuta dagoen sozietatearen urteko kontuen data eta aldi berberean ezarri dira erantsitako urteko kontu bateratuak.

Taldeko sozietate guztiek beren ekitaldia ixten dute urteko kontu bateratuan data berberean.

Balorazio-homogeneizazioa

Aktiboaren eta pasiboaren elementuak, diru-sarrerak eta gastuak, eta taldeko sozietateen urteko kontuen gainerako kontu-sailak metodo uniformeei jarraituta daude baloratuta, betiere araudi hauetan ezarritako printzipio- eta balorazio-arauekin bat: Merkataritza Kodea, Kapitaleko Sozietateen Legearen eta Kontabilitateko Plan Orokorraren testu bategina, eta kasu honetan aplikagarria den gainerako legeria.

Aktibo edo pasiboaren elementuren bat, edo diru-sarrera edo gasturen bat, edo urteko kontuen beste kontu-sailen bat uniformeak ez diren irizpideen arabera baloratu bada bateratzean aplikatutakoekin alderatuta, elementu hori berriz baloratzen da eta soilik bateratzearen ondorioetarako. Orduan beharrezkoak diren egokitzapenak egiten dira. Salbuespena litzateke balorazio berriaren emaitzak garrantzi gutxiko interesa ez eskaintzea taldearen irudi zehatza lortze aldera.

Hala ere, taldeak zenbait jarduera egiten baditu, eta horietako batzuk kontuei buruzko arau orokorraren (Kontabilitateko Plan Orokorra) arabera arautzen badira, eta beste batzuk Espainian finantza-sektoreko erakunde batzuei aplikatzen zaien arauaren arabera, edo subjektu kontablearen arrazoiarengatik, arau espezifikoak errespetatu beharko dira erabilitako irizpideak zehatz-mehatz azalduta; nolanahi ere, aukerak aurkezten dituzten irizpide horien beharrezko homogeneizazioa egin beharko da irudi zehatzaren helburuari begira. Hartara, eragiketak homogeneizatzeko orduan kontuan hartu beharko da taldearen baitan eragiketa horretarako garrantzi handiagoa duen sozietatearen banakako kontuetan aplikatutako irizpidea.

Araudi espezifikoak ez badu aukerarik ematen, erakundeak bere banakako kontuetan aplikatutako irizpideari jarraitu beharko zaio.

Homogeneizazioa barne-eragikengatik

Taldeko sozietateetako urteko kontuetan barneko eragiketetatik eratorritako kontu-sailak ez datozenean bat, edo erregistratzeko zain dagoen kontu-sailen bat dagoenean, egokiak diren doitzeak egiten dira, dagozkion ezabatzeak praktikatzeko.

Agregazioa egiteko homogeneizazioa

Taldeko sozietateen urteko kontuetan ez badatoz bat barne-eragiketetatik eratorritako kontu-sailen zenbatekoak, edo kontu-sailen bat badago oraindik erregistratu gabe, egokiak diren egokitzapenak egiten dira dagozkion ezabatzeak praktikatzeko.

b) Bateratze-perimetroaren barnean dauden sozietateen arteko eragiketak

Erakunde Menderatzailearen urteko kontuak eta Mendeko Sozietatearenak bateratu dira integrazio orokorraren metodoaren bidez, jarraian agertzen diren funtsezko oinarriekin bat:

-   Mendeko Sozietatean izandako parte-hartzea ezabatu da aipatutako partaidetzari egozten ahal zaion berezko funtsen zati proportzionalaren bidez.

-   Hauek kendu dira: 2020ko abenduaren 31ko saldoak eta bi sozietate bateratuen artean data horretan bukatutako ekitaldian egin diren transakzio garrantzitsuak. 

-   Halaber, saldo hauek kendu dira: 1998ko urtarrilaren 1ean, 2014ko uztailaren 1ean eta 2020ko apirilaren 1ean egindako atxikitzeei dagozkien saldoak, eta dirulaguntzen zenbatekoaren transferentziari —2000ko abenduaren 31n egina— dagozkionak.

c) Ibilgetu ukiezina

Administrazio-kontzesioak, Erakunde Menderatzailean sartzerakoan toki-erakundeek egindako ekarpenetatik etorriak, integrazio-egintzan onartutako balioan aurkezten dira. Geroko kontzesioak, Erakunde Menderatzaileak zuzen lortuak, eskurapen-prezioan baloratuko dira, edo, bestela, behar den kontzesioa eskuratzeko egindako gastuen zenbateko osoarengatik.

Horiek guztiek amortizatzeko prozesu lineal bati jarraitzen diote, kontzesio bakoitzerako hasiera batean zehaztutako kontzesio bizitzaren arabera, 1990eko urtarrilaren 1etik aurrera sartutako kontzesioak izan ezik. Haiei 20 urteko gehieneko muga ezartzen zaie. Balorazioa murriztu ahalko lukete narriadurengatik izandako galerek, halakoak gertatuko balira.

Kontzesio-bizitzaren urteak eta atxikitako administrazio-kontzesioei ezarri zaien amortizazio-epea hauek dira:

Hasierako kontzesio-bizitzaAmortizazio-epea
Artetako iturburua 30 29
Eugiko urtegia 40 28
Arakil ibaia 10 10
Imaz Anaien kaleko aparkalekuko plazak 50 20
Eugiko aprobetxamendu hidroelektrikoa 70 20
Urtasungo aprobetxamendu hidroelektrikoa 70 20

Urei buruzko 29/1985 Legearen, abuztuaren 2koaren, babesean formalizatu da kontzesio-bizitzak bukatzeko epe berria. Aipatutako arauarekin bat, 2061eko urtarrilaren 1ean finkatu da horien bukaera, aurreko koadroan zehazten diren kontzesio guztietarako, Julián Arteaga kaleko aparkalekuei dagokiena izan ezik, ez baita sartzen lege horren esparruan. Kontzesioen bizitzak luzatzeak ez dio inolako aldaketarik ekarri kontzesioen balorazioari, ezta xedatutako amortizazio epeei ere.

"Beste ibilgetu ukiezin batzuk” epigrafea Erakunde Menderatzaileak 2014ko uztailaren 1ean (ikusi 1.1 oharra) egindako ondarezko ekarpenetatik dator eta Ibai Parkeari atxikitako ondasunen erabilera-eskubidearen balioa erakusten du.

Ibai Parkeari atxikitako ondasunen erabilera-eskubideak amortizatuko dira atxikitzea hasten den eguna eta 2022ko abenduaren 31 artean.

Ibilgetu ukiezinaren gainerakoa aitortzen da, hasiera batean, erosketa-kostuarengatik, eta, geroago, bere kostuan baloratzen da, dagokion amortizazio metatuak (bere balio-bizitzaren arabera kalkulatua) eta narriatzeagatik gertatzen ahal zaizkion galerek murriztua. Aplikazio informatikoen amortizazioa linealki egiten da lauzpabost urteko aldian, aplikazio bakoitza ustiatzen hasten den unetik kontatzen hasita.

Taldeak kontabilitatean aitortzen du narriaduran jatorria duten aktibo horien balio erregistratuan gertatzen ahal den edozein galera, eta kontrapartida gisa erabiltzen da galeren eta irabazien kontuaren "Narriadura eta emaitza ibilgetuaren besterentzeengatik" epigrafea.

Narriadura dela-eta, ekitaldi honetan ez da aktibo ukiezin horietatik etorritako galera garbirik aitortu.

d) Ibilgetu materiala eta inbertsioak higiezinetan

Ibilgetu materialean sartzen diren elementuak erosketa-prezioaren edo ekoizpen-kostuaren arabera baloratzen dira, beste inori erositako elementuak edo eraikuntza propioari dagozkion elementuak diren kontuan harturik. Bertan, materialen eta eskulanaren kostua zenbatzen da.

"Higiezinetako inbertsioak" epigrafeak arruntak ez diren aktiboak hartzen ditu, higiezinei egokituta, errentak, gainbalioak edo biak lortzeko edukitzen direnak. Erregistratzeko eta baloratzeko ibilgetu materialerako erabiltzen diren irizpide berberak aplikatzen dira.

Higiezinetan egiten diren inbertsio horien balorazioa eta ibilgetu materiala murrizten dituzte dagozkien amortizazio metatuak eta narriatzeagatik izan dituzten galerek. Elementu bakoitza erosteagatik ordaindutako prezioa ez ezik, kostuak hartuko lituzke aktiboa erosteari edo ekoizteari zuzen egotzi ahalko litzaizkiekeen finantza gastuak ere, eraiki bitartean sortuak, baldin eta urtebetetik gorako aldia beharko balute erabiltzeko moduan egoteko. Ekitaldian ez da kontzeptu horrengatik zenbatekorik ere aktibatu.

Produktibitatea, ahalmena edo eraginkortasuna handitzea edo ondasunen balio-bizitza luzatzea ekartzen duten zabaltze-, modernizatze- edo hobetze-kostuak kapitalizatzen dira aipatutako ondasunen kostu handiago gisa.

Kontserbatze- eta mantentze-gastuak, ekitaldian eragindakoak, galeren eta irabazien kontuan sartzen dira, gertatzen diren unean.

Ibilgetu materialaren amortizazioak egiten dira metodo linealari jarraikiz. Aktiboen kostua ken beren hondar-balioa banatzen da kalkulatzen den balio-bizitzaren urteetan, ondoko xehetasunen arabera:

Zenbatetsitako balio-bizitzako urteak
Eraikuntzak 20-25
Instalazio konplexuak 10-15-20
Makineria 7
Beste instalazio, tresneria eta altzari batzuk 7
Beste ibilgetu batzuk 4-5

Ibilgetuari eransten zaizkion elementuen amortizazioa erregistratzen hasten da horiek funtzionatzen hasten diren datatik aurrera.

Taldeko administratzaileen ustez, aktiboen kontabilitate balioa ez da horien balio berreskuragarria baino handiagoa.

Aktibo bat besterendu edo erretiratu ondoren izaten den irabazia edo galera honela kalkulatzen da: salmentaren zenbatekoa ken liburuetan aktiboak duen zenbatekoa. Galera eta irabazien kontuan aitortzen da hori.

e) Finantzetakoak ez diren aktiboen balioa narriatzeagatik izandako galerak

Narriaduragatik gertatzen ahal diren galeretarako probak ezartzen zaizkie aktiboei, baldin eta gertakariren bat edo egoeran izandako aldaketaren bat direla-eta, ikusten bada kontabilitate-balioa ezin dela berreskuratu. Narriaduragatik izandako galera aitortzen da aktiboaren zenbateko berreskuragarriaren gaineko kontabilitate balioaren soberakinagatik. Zenbateko berreskuragarria da ondoko bi hauetatik handiena: aktiboaren arrazoizko balioa ken salmenta-kostuak edo erabiltze-balioa.

Aurreko ekitaldietan aktibo batean aitortutako galerak, narriatzeak sortuak, itzultzen dira beren zenbateko berreskuragarriaren gaineko kalkuluetan aldaketa bat gertatzen bada, eta, horretarako, aktiboaren balioa gehitzen da galera aitortu izan ez balitz liburuetan aktiboak izan zukeen mugarekin.

Aktiboen balioan izandako narriadurarengatik ez da zenbatekorik ere erregistratu ekitaldian.

f) Negoziatzeko mantendutako finantza-aktiboak

Kostu amortizatuaren arabera erregistratzen dira, emandako eskudiruari egokituz, egindako printzipalaren itzulketak kenduta, gehi sorrarazitako eta kobratu gabeko interesak maileguen kasuan, eta kontraprestazioaren egungo balioaren arabera, kobratu beharreko kontuen kasuan. Taldeak egokiak diren narriadurak erregistratzen ditu, kobratu beharreko kontuetatik berreskuratu beharreko zenbatekoaren eta erregistratuta dauden liburuen balioaren artean dagoen diferentziarengatik. 

g) Izakinak

Erosketa-prezioaren arabera kontabilizatzen dira. Inbentarioan balioztatzen dira batez besteko prezio ponderatuan edo haztatuan, beren merkatu-balioa baino txikiagoa baita.

Erosketa-prezioa hornitzaileak fakturatutako zenbatekoa da, deskontuak eta zordunketen nominalean sartutako interesak kenduta, gehi gastu gehigarriak, izakinak salmentarako kokatuta egoteko: garraioak, muga-zergak, aseguruak eta erosketari egotzi ahal zaizkion beste batzuk.

Izakinak zergapetzen dituzten zeharkako zergak erosketa-prezioan edo ekoizpen-kostuan sartzen dira soil-soilik Ogasun Publikotik zuzenean berreskuratzeko modukoak direnean.

Izakin zaharkituak eta mugimendu motelekoak murriztu dira gauzatzeko duten baliora.

Izakinen balio garbi bihurgarria erosketa-prezioa edo ekoizpen-kostua baino txikiagoa denean, egokiak diren balorazio-zuzenketak egiten dira, gastu gisa aitortuta galeren eta irabazien kontuan. 

Izakinen balioa zuzentzea ekarri duten egoerak desagertzen badira, zuzenketa-zenbatekoa leheneratu egiten da, diru-sarrera gisa aitortuta galeren eta irabazien kontuan.

h) Zordun komertzialak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk

Balantzean aitortzen diren unean baloratzen dira beren merkatu-balioan, eta geroago kostu amortizatuan baloratzen dira, benetako interesaren tasa erabiliz.

Hala eta guztiz ere, merkataritza-eragiketengatik izaten diren kredituak —urtebete baino gutxiagoko epemuga dutenak eta kontratuzko interes-tasarik ez dutenak— beren balio nominalean balioztatzen dira, bai hasieran aitortzen diren unean, bai geroago, baldin eta fluxuak ez eguneratzeak dakarren ondorioa esanguratsua ez bada.

Irizpide gisa, kaudimen-gabezietarako hornidurak jartzen dira, zehaztutako antzinatasuna duten saldoak estaltzeko, baita hainbat gorabeherarengatik kobratzea zail samarra izango dela aurreikusten diren saldoetarako ere.

i) Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk

Balantzean aitortzen diren unean baloratzen dira beren merkatu-balioan, eta geroago kostu amortizatuan baloratzen dira, benetako interesaren tasa erabiliz.

Aurrekoa gorabehera, merkataritza-eragiketengatik izaten diren zorrak —urtebete baino gutxiagoko epemuga dutenak eta kontratuzko interes-tasarik ez dutenak— beren balio nominalean balioztatzen dira, bai hasieran aitortzen diren unean, bai geroago, baldin eta fluxuak ez eguneratzeak dakarren ondorioa esanguratsua ez bada.

j) Emandako eta jasotako bermeak

Emandako eta jasotako bermeen arrazoizko balioaren eta ordaindutako edo kobratutako zenbatekoaren arteko diferentzia edo aldea aurreratutako ordainketa edo kobrantza gisa jotzen da alokairu operatibo edo emandako zerbitzuagatik; galeren eta irabazien kontuan egozten da hori alokairuaren aldian edo zerbitzua ematen den aldian zehar.

Epe laburreko bermeak badira, ez da eskudiru-fluxuen deskontua egiten, horien eragina ez baita garrantzitsua.

k) Dirulaguntzak

Jaso diren dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak erregistratzeko, ondoko irizpideak erabiltzen dira:

k.1) Itzuli behar ez diren dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak

Hasiera batean ondasun garbiei zuzenean egotzitako diru-sarrera gisa kontabilizatzen dira, eta galeren eta irabazien kontuan hartzen dira oinarri sistematiko eta arrazoizko baten gaineko diru-sarrera gisa, dirulaguntza, dohaintza edo ondaretik eratorritako gastuekin korrelazioan jarrita, jarraian azaltzen diren irizpideekin bat:

- Ekitaldiko diru-sarrera gisa egozten dira gutxieneko errentagarritasun bat ziurtatzeko edo ustiapen defizitak orekatzeko.

- Geroko ekitaldien ustiapen-defizitak finantzatzera bideratzen badira, ekitaldi horien diru-sarreratzat jotzen dira.

- Gastu espezifikoak finantzatzeko ematen badira, diruz lagundutako gastuak sortzen diren heinean egiten da egozpena.

- Aktiboak edo izakinak hartzeko ematen badira, emaitzetan egozten dira amortizazioaren proportzioaren arabera edo, bestela, bere besterentzea egiten denean, narriatzeagatiko balorazio-zuzenketa egiten denean edo balantzean baja ematen denean.

- Zorrak kitatzeko ematen badira, ezeztatze hori gertatzen den ekitaldiko diru-sarrera gisa egozten dira; salbuespena litzateke finantzaketa espezifiko bati lotuta ematea, orduan egozpena diruz lagundutako elementuaren arabera egiten baita.

- Helburu espezifiko bati esleitu gabe dauden jasotako zenbateko monetarioak ekitaldiko diru-sarrera gisa egozten dira.

Itzuli behar ez diren dirulaguntzen barnean, sozietateak bereizketa hau egiten du:

1. Zenbait ekitalditan banatu beharreko kapitaleko dirulaguntzak eta beste diru-sarrera batzuk:

Hasiera batean ondasun garbiei zuzenean egotzitako diru-sarrera gisa kontabilizatzen dira, eta galeren eta irabazien kontuan hartzen dira oinarri sistematiko eta arrazoizko baten gaineko diru-sarrera gisa, dirulaguntza, dohaintza edo ondaretik eratorritako gastuekin korrelazioan jarrita, jarraian azaltzen diren irizpideekin bat:

- Aktiboak edo izakinak hartzeko ematen badira emaitzetan egozten dira amortizazioaren proportzioaren arabera edo, bestela, bere besterentzea balorazio-zuzenketa narriatzeagatik edo balantzean baja izateagatik.

- Helburu espezifiko bati esleitu gabe dauden jasotako zenbateko monetarioak ekitaldiko diru-sarrera gisa egozten dira.

2. Ustiapenari eta funtzionamenduari emandako dirulaguntzak:

Emaitzetan abonatzen dira eman ondoren, Taldeak horretan xedatutako baldintzak bete direla jotzen den unean, eta, horregatik, kobratuko direla zentzuzko zalantzarik ez da. Emaitzei egozten zaizkie, eta aldi bakoitzean, kontabilitateari dagokionez, ziurtatzen da dirulaguntzatik etorritako sarreren eta diruz lagundutako gastuen arteko korrelazio egokia.

3. Hondakin-uren saneamendua kudeatzeagatik jasotako dirulaguntzak:

Nafarroako Hondakin Uren Saneamenduaren gaineko 10/1988 Foru Legeak, abenduaren 29koak, xedatzen du urez hornitzen duten erakundeek jasoko dutela saneamendu-kanona. Behar den epean, erakunde horiek emango diote kanona Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) enpresa publikoari, Saneamendu Plana kudeatzeko sortua baita. Horrekin bat, 1997ko abenduaren 31 arte Mankomunitateak, eta data horretatik aurrera, Sozietateak, NILSAri eman dizkiote saneamendu-kanon gisa bildutako kopuruak, bi aldi horietan erakunde hornitzailea izan baita. Kopuru horiek 1989ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako fakturazioari dagozkio. 2005eko abenduaren 21ean, Mankomunitateak hitzarmen bat sinatu zuen NILSArekin, eta, 2005eko urtarrilaren 1ean eraginak izanik, 1989ko urriaren 19ko hitzarmena ordezkatu zuen, 2004ko abenduaren 31 arte indarrean egon zena. Hitzarmen hori dela-eta, Mankomunitateak, Mendeko Sozietatearen bidez, bere lur-eremuan (ikusi 1. oharra) ematen jarraitzen du Hondakin Uren Saneamenduaren (sare nagusiko saneamendua) kudeaketa eta ustiapenari lotutako zerbitzuak. Hiru hilean behin dirulaguntza bat ematen dio NILSAk (ikusi 19.c oharra). Horren zenbatekoak konpentsatzen ditu sare nagusiko saneamendua ustiatzeak eragindako kostuak. Halaber, benetan izandako zuzeneko kostuek gehi aipatutako hitzarmenean zeharkako kostu gisa aurrez finkatzen den kopuru batek zehazten dituzte kostuak.

Ustiapen-kostuei dagokien dirulaguntzaren zenbatekoa —kontzeptu berarengatik sortutako gastuen zenbateko bera da— emaitzetan abonatzen da sortzen den unean.

k.2) Itzultzekoak diren dirulaguntzak

Taldearen pasibo gisa erregistratzen dira ez itzultzeko izaera hartzen duten arte.

Izaera monetarioko dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak onetsitako zenbatekoaren arrazoizko balioaren arabera baloratzen dira. Izaera monetarioa ez dutenak edo espezie gisakoak jasotako ondasunaren arrazoizko balioagatik baloratzen dira, bi balioen aitorpenaren uneko erreferentzia hartuta.

l) Eraisteagatiko hornidurak

Ekitaldiaren itxiera-datan, egiten den kalkulurik onenaren egungo balioan baloratzen dira eraisteko hornidurak, unean-unean eskura dagoen informazioarekin bat. Hornidura eguneratzeagatik izaten diren doitzeak finantza-gastu gisa erregistratuko dira, sortzen diren ahala.

“HHTZko hustuketa-gelak eraisteagatiko hornidurak" izeneko atalak kalkulu bat jasotzen du, Gongorako zabortegia itxi ondoko zigilatze- eta mantentze-lanak egiteko dauden kostuen egungo balioarena. Hornidura hori kalkulatzeko, egungo ingurunean aplikatu beharreko ingurumen-mugak eta -betebeharrak sartu dira.

m) Pentsioetarako eta antzeko betebeharretarako hornidurak

Mendeko Sozietateak pentsio-plan mistoa du ezarrita langileekin, prestazio zehatzekoa kontingentzia estalietarako eta ekarpen zehaztukoa Talderako, %4an erabakitako ekarpen batekin pentsionagarria den lansarian. Bai erretiroko prestazioak, bai eta arriskuetakoak ere, pentsionagarria den lansariko urte-sari kopuru baten arabera zehazten dira. Erretiro-konpromisoarengatik egindako ekarpena dagokie Mendeko Sozietatean bi urte baino gehiagoko antzinatasuna duten enpresako langileei. Arrisku-prestazioek langile guztiak estaltzen dituzte, kontratatuta egoteagatik. Aseguru-prima baten bidez antolatuta daude.

Pentsiodunentzat hitzartutako errebalorizazioa %1,5ekoa da, eta pentsionagarria den soldataren bilakaera %2koa da. Bi zifra horiek finkoak eta hitzarmenean berariaz hitzartuak dira.

Pentsioetarako konpromisoak kanpora ateratzeko nahitaezkotasunari dagokion indarreko araudiarekin bat, 1999ko ekitaldian Mendeko Sozietateak formalizatu zituen pentsioetan hartutako konpromisoak, arestian aipatuak, ondokoen bidez: pentsio-plan bat, eta kanpoko pentsio-funts indibidual baten harpidetza. Ildo horretatik, behar diren ekarpenak ordaintzeko hamar urteko epea du. 2000n Oreka berriz Lortzeko Plana egin zen. Hartaz, 2000ko ekainaren 30ean langile guztien "pasatutako eskubideei" zegozkien kopuruak traspasatu ziren funtsera.  Data horretatik aurrera Pentsio Funtsak ("Mendillorriko ur-biltegia") bere gain hartu zuen onuradun guztiei dagozkien prestazioak ordaintzea. Halaber, berrorekatzeko beste plan bat egin zen 2001ean, indarreko legedira egokitzeko xedez. 2012an, konpromisoak aldatzeko akordio bat egin zen, eta egungo konpromisoak urte horretatik eratortzen dira.

Pentsio-plan hori, era berean, guztiz aseguratuta dago kanpoan, horretarako bi aseguru poliza baitaude izenpetuta, 2020an izenpetuta, Vidacaixarekin eta SURNErekin, erretiroko eta arriskuetako prestazioak aseguratzeko, hurrenez hurren.

Ezintasun iraunkorra aitortuta ez dagoen kasuetarako, eta ezintasuna aldi baterakoa bada, soldata osatzeko konpromisoa jasota dago Mendeko Sozietatearen hitzarmen kolektiboaren 70. artikuluan.

n) Etekinen gaineko zerga

Erakunde Menderatzaileak ez du sozietateen gaineko zergarik ordaindu behar. Hori dela-eta, Mendeko Sozietatea da aipatutako zergaren gaineko urteko aitorpena aurkezten duen bakarra.

Ekitaldiko etekinen gaineko zergaren gastua honela kalkulatzen da: ekitaldiko zerga-oinarriaren gaineko karga-tasa aplikatzetik ateratzen den zerga arruntari, eta zergen aldetik onartzen ahal diren kenkariak aplikatu ondoren, gehitzen zaio zerga geroratuengatik aktibo eta pasiboetan dagoen aldaketa.

Zerga geroratuengatik izaten diren aktiboek eta pasiboek ondokoak hartzen dituzte barne: denbora-desberdintasunak —aktibo eta pasiboek liburuetan duten zenbatekoen eta beren zerga-balioaren arteko desberdintasunak direla-eta, ordaindu beharrekoak edo berreskuragarriak izango direla aurreikusten diren zenbatekoak dira—, konpentsatu gabe dauden zerga-oinarri negatiboak eta, zergei dagokienez, aplikatu ez diren zerga-kenkariengatik dauden kredituak. Zenbateko horiek erregistratzeko, berreskuratzea edo likidatzea espero den karga-tasari dagokion denbora-desberdintasuna edo kreditua aplikatzen da.

Bestalde, zerga geroratuengatik izaten diren aktiboak, denbora-desberdintasunekin identifikatuak, soilik aitortzen dira etorkizunean erakundeak horiek kobratu ahal izateko zerga-irabazi nahikorik izaten ahal duen kasuan.

Kontabilitatea ixten den bakoitzean, erregistratutako zerga geroratuak berrikusten dira (aktiboak eta pasiboak), indarrean dirautela egiaztatzeko, eta behar diren zuzenketak egiten zaizkie horiei, egindako analisien emaitzekin bat.

Inbertsioengatik izaten den kenkariari dagokion zerga-onurak murrizten du ekitaldi bakoitzeko sozietateen gaineko zergaren zenbatekoa.

o) Euroa ez den beste moneta batean egindako eragiketak

Taldeak ez du eragiketarik egin edo saldorik izan euroa ez den beste moneta batean.

p) Kalte-ordainak kaleratzeengatik

Indarrean dagoen lan-araudiari jarraikiz, Taldeak kalte-ordainak ordaindu behar dizkie nahitaez hainbat baldintzatan lan-harremanak eteten dizkien langileei. Ez da ohiz kanpoko kaleratzerik aurreikusten. Beraz, kontzeptu honengatik ez da hornidurarik egin erantsita dauden urteko kontuetan.

q) Diru-sarrerak eta gastuak

Diru-sarrerak eta gastuak egozten dira sortzapen-irizpidearen arabera, hau da, horiek islatzen duten ondasunen eta zerbitzuen korronte erreala sortzen denean, kontuan hartu gabe noiz gertatzen den diru-sarrera eta gastuetatik etorritako moneta- edo finantza-korrontea.

Diru-sarrerak kalkulatzen dira kobratu den edo kobratzeko dagoen kontraprestazioaren zentzuzko balioan, eta ondokoak erakusten dituzte: jardueraren ohiko esparruan emandako ondasun eta zerbitzuengatik kobratu behar diren zenbatekoak ken deskontuak, BEZa eta salmentei lotutako beste zerga batzuk.

Zerbitzuak emateari lotutako diru-sarrera arruntak aitortzeko, balantzearen datan prestazioa noraino egin den hartzen da kontuan, baldin eta transakzioaren emaitza fidagarritasunez kalkulatzen ahal bada.

Gastuak galera eta irabazien kontuan aitortzen dira, aktibo baten murrizketari (edo pasibo baten gehitze bati) lotutako etorkizuneko ekonomia etekinak gutxitzen direnean, hori modu fidagarrian neurtzen ahal bada. Horrek dakar aldi berean egiten direla gastu baten erregistroa eta pasiboa gehitzearen edo aktiboa murriztearen erregistroa.

Gastu bat berehala aitortzen da ordainketa batek etorkizunean mozkin ekonomikorik sortzen ez duenean, edo, bestela, aktibo gisa erregistratzeko behar diren baldintzak betetzen ez dituenean. Halaber, gastu bat aitortzen da pasibo bat gertatzen denean eta inolako aktiborik erregistratzen ez denean.

Ondoko irizpideak erabiltzen dira Taldeak gauzatzen dituen zerbitzu nagusien emaitzak zehazteko:

Ura saltzea eta araztea:

Oro har, kontzeptu honengatik jasotako diru-sarrerak zehazteko oinarri gisa kontagailuen irakurketaren irizpidea erabiltzen da. 2,5 m3/ordu-tik gorako emari nominala duten kontagailuak hilero fakturatzen dira, eta, gainerakoak, lau hilabetetik behin, bezeroen populazioa taldeka banakatuz.

Diru-sarreren erregistroan sortzapen-irizpidea erabiltzen da. Hortaz, ekitaldi bakoitza ixten denean diru-sarreren hornikuntza bat aurreikusten da. Kalkulua egiteko, ondoko eragiketa hartzen da oinarri: egunero kontsumitzen diren ur metro kuboen kopurua bider metro kuboaren batez besteko prezioa. Halaber, kontuan hartzen da zenbat egun iragan diren azken fakturaziotik, ondoko epigrafean erregistraturik: "Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak emateagatik" (ikusi 9. oharra).

Hiri-hondakinak kudeatzea:

Hiri-hondakinak biltzeko eta tratatzeko zerbitzua emateak sortzen dituen diru-sarrerak horrela zehazten dira: alde batetik, hondakin-ekoizle handienentzat edukiontzien kopurua oinarri harturik, eta, bestalde, gainerakoentzat ondasun higiezinen katastro-balioen batura, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren zerga-erregistroan araututakoarekin bat.

Eskualdeko Hiri Garraioa:

Iruñerriaren eremuan bidaiarien garraio publikoaren zerbitzua kudeatzean Mankomunitateak izaten dituen gastuen finantzaketa-iturri nagusia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta zerbitzu horren esparruaren barnean dauden udalek egin behar dituzten ekarpenek eratzen dute. Ekarpen horiek dagokien Hiri Garraioko Planean zehazten dira (Iruñerriko Bidaiarien Garraio Erregularrari buruzko ekainaren 1eko 8/1998 Foru Legearen 8. artikulua), eta erakundeak ekarpen horien galdagarritasunaren irizpidea erabiltzen du diru-sarreren sortzapena zehazteko, hartara, haien egozpena ekitaldi bakoitzean bat dator benetan likidatutako ekarpenekin, une bakoitzean indarrean dagoen Garraio Planean dagokion anualitatearen babesean. Dagokien garraio-planetan ezarritako ekarpen horien zenbatekoak zerbitzuaren ustiapenaren defizitean oinarrituta zehaztu eta doitzen dira. Hala ere, ondoz ondoko planetan jasota dagoen zerbitzuaren ustiapenaren defizitaren kalkulua gastuen aurrekontu-sortzapenaren irizpideak aintzat hartuta egiten da, betebeharraren aitorpen formalarena dena, eta horrek berekin ekartzen ditu denbora-diferentziak, esanguratsuak izatera irits daitezkeenak (ikusi 11.c oharra) ekarpenengatiko diru-sarreren kontabilitate-sortzapenaren eta finantzatu behar dituzten gastuenaren artean. 

r) Errentamenduak eta antzeko beste eragiketa batzuk

Taldeak finantza-errentamendu gisa hartzen ditu kontratuaren helburu den aktiboaren jabetzari atxikitako arriskuak eta etekinak errentariaren esku gelditzen badira –errentatzaileak funtsezko moduan transferituta–, eta errentamendu operatibo gisa erregistratzen ditu gainerakoak.

Errentamendu operatiboa.

Errentamendu operatiboko eragiketetan, ondasun alokatuaren jabetza eta funtsean ondasunaren gainean erortzen diren arrisku eta abantaila guztiak alokatzaileari dagozkio.

Sozietate Menderatzaileak eta erakunde bateratuek alokatzaile gisa jokatzen dutenean, errentamenduaren gastuak linealki zorduntzen dira irabazien eta galeren kontu bateratuan, akordioen eta kontratuaren bizitzaren arabera.

Errentamendu operatiboetatik datozen diru-sarrerak, emandako pizgarrietatik garbiak, diru-sarrera gisa aitortzen dira modu linealean errentamenduaren epean, banatzeko beste oinarri sistematiko bat esanguratsuagoa bada izan ezik, alokatutako aktiboaren erabileratik eratorritako etekinen kontsumoaren denbora-eredua egokiago islatzen duelako.

Errentamendu operatibo bat kontratatzean egiten den edozein kobrantza edo ordainketa aurreratutako kobrantza edo ordainketa gisa tratatzen da, eta emaitzei egozten zaie errentamenduaren aldian zehar, alokatutako aktiboaren etekinak uzten edo jasotzen diren heinean.

s) Ingurumen-izaera duten ondasun-elementuak

Ingurumen-gastu gisa hartzen dira aipatutako jarduerak egiteagatik sortutako zenbatekoak, Taldearen jarduerak ingurumenari eragindako kaltea arintzekoak, baita horren ingurumen-konpromisoetatik eratorriak ere. Gertatzen bada, beren zenbatekoa sartzen da galera eta irabazien kontuko epigrafe honetan: "Beste ustiapen-gastu batzuk".

Taldearen jardueran iraunkorki erabiliak izan daitezen, horren ondasunetan sartzen diren elementuak —baldin eta beren xede nagusia ingurumen-inpaktua gutxitzea eta ingurumena babestea eta hobetzea bada— egoera balantzeko "Ibilgetu material" gisa erregistratzen dira, beren erosketa-prezioan edo ekoizpen-kostuan, egokia den bezala. Horien amortizazioa egiten da kostu-balioen gainean, metodo linealari jarraikiz kalkulatutako balio-bizitzaren aldien barnean (3.d. oharrean zehazten dira).

t) Eskudiru-fluxuen egoera-orria

Zeharkako metodoari jarraituta egin da eskudiru-fluxuen egoera-orria, eta ondoren ageri diren esamoldeak erabiltzen dira, jarraian dauden esanahia dutenak:

- Ustiapen-jarduerak: sozietatearen diru-sarrera arruntak eratzen dituzten jarduerak, baita inbertsio edo finantzaketa gisa kalifikatu ezin daitezkeen beste jarduera batzuk ere.

- Inbertsio-jarduerak: epe luzerako aktiboak beste bide batzuen bitartez hartzeko, besterentzeko edo erabiltzeko jarduerak, baita eskudiruan eta bere baliokideetan sartuta ez dauden beste inbertsio batzuk ere.

Finantzaketa-jarduerak: ondasun garbien tamainan eta eraketan aldaketak eragiten dituzten jarduerak, baita ustiapen-jardueren zati ez diren pasiboenean ere.

4. Ibilgetu materiala

Taula honetan daude ibilgetu materialean eta bere amortizazio metatuetan 2017ko eta 2018ko ekitaldietan izandako kontuen xehetasunak eta mugimenduak:

2020

 

Saldoa, 2019/12/31n  

Gehitzeak

Ateratzeak

Traspasoak

Doitzeak

Saldoa, 2020/12/31n

BALIO GORDINA

Lursailak eta eraikuntzak

107.634.080,15

 

 

81.501,35

 

107.715.581,50

Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk 

305.170.788,49

3.460.709,81

2.370.039,76

3.671.860,69

 

309.933.319,23

Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak 

4.079.045,60

10.513.432,55

 

-3.753.362,04

-38.773,86

10.800.342,25

BALIO GORDINA, GUZTIRA

416.883.914,24

13.974.142,36

2.370.039,76

-38.773,86

428.449.242,98

AMORT.  METATUA

Eraikuntzen amort.

78.785.347,89

2.820.821,66

 

 

 

81.606.169,55

Instalazio teknikoen eta beste ibilgetu batzuen amort. 

235.201.088,33

10.173.929,75

2.369.911,85

 

 

243.005.106,23

AMORT. METATUA, GUZTIRA

313.986.436,22

12.994.751,41

2.369.911,85

324.611.275,78

BALIO GARBIA

102.897.478,02

979.390,95

127,91

 

-38.773,86

103.837.967,20

2019

 

Saldoa, 2018/12/31n 

Gehitzeak

Ateratzeak

Traspasoak

Doitzeak

Saldoa, 2019/12/31n 

BALIO GORDINA

Lursailak eta eraikuntzak

102.825.841,59

415.826,67

4.392.411,89

107.634.080,15

Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk

297.633.656,07

3.604.256,78

2.446.847,24

6.379.722,88

305.170.788,49

Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak

7.482.948,09

7.513.281,59

-10.772.134,77

-145.049,31

4.079.045,60

BALIO GORDINA, GUZTIRA

407.942.445,75

11.533.365,04

2.446.847,24

0,00

-145.049,31

416.883.914,24

AMORT.  METATUA

Eraikuntzen amort.

75.019.904,47

3.765.443,42

78.785.347,89

Instalazio teknikoen eta beste ibilgetu batzuen amort.

228.292.236,43

9.353.856,39

2.445.004,49

235.201.088,33

AMORT. METATUA, GUZTIRA

303.312.140,90

13.119.299,81

2.445.004,49

0,00

0,00

313.986.436,22

BALIO GORDINA

104.630.304,85

-1.585.934,77

1842,75

0,00

-145.049,31

102.897.478,02

2020ko ekitaldian ibilgetu materialaren elementuak besterendu ziren, zero euroko kontabilitateko balio garbia zutenak (zero euro 2019ko ekitaldia ixtean); hartara, 38.750,00 euroko etekina lortu zen salmenta horren ondorioz (52.000,00 euroko etekina izan zen 2019an).

Hau da edukitako higiezinen kontabilitate-balio garbia, eraikuntzena eta lursailena bereizita:

Saldoa, 2020/12/31n

Saldoa, 2019/12/31n

Lursailak

7.929.378,13

8.960.981,76

Eraikuntzak

18.180.033,82

19.887.750,50

26.109.411,95

28.848.732,26

2020ko eta 20197ko ekitaldietan ez da egin Gongorako zabortegia desegite/zaharberritze/kentzearekin lotutako kostuen gaineko baloraziorik (13. oharra).

Edonola ere, aipatu behar da gauden ekitaldi honetaraino kalkulatzen zela 2022rako itxiko zela, eta, horrenbestez, aurreikusten zen amortizazio osoa 2021eko abenduaren 31n izango zela. Arangurengo Ibarreko Udalarekin formalizatutako hitzarmen berriaren arabera, ordea, azkenean 2022ko abenduaren 31n itxiko da. Beraz, aldaketa izan da kontabilitateko zenbatespenean, amortizazioa 2022ko abenduaren 31 arte luzatzea dakarrena berekin. Kontuan hartuta kontabilitateko zenbatespeneko aldaketa dela amortizazioaren doitzea izaera prospektiboarekin egin da. 

"Bidean dagoen ibilgetua" instalazio konplexu espezializatuei dagokie ia osorik

2020ko eta 2019ko abenduaren 31n saldo hau osatzen zuten kontzeptu nagusiak hauek ziren

 

2020

2019

IM-SCPSAren egoitza berria

1.786.116,19

247.133,67

SM287027 Arangurengo hustubidea berritzea

1.452.025,99

SM287017 Robo ibaiaren arroa saneatzea 

1.096.210,66

524.761,69

PF000006 Ibai Parkea, Arazuri-Ibero zatia

1.042.517,55
SM287031 Izu-Asiaingo arazketa

872.215,40

AM273235 Teleagintea eta laborategia

657.126,42

SM286984 Saneamendua eraberritzea, Noaingo HUPEren eremuan

640.339,99

Aurrerakinak ibilgeturako

498.214,30

498.214,30

RM282286 Txantreako sareak

410.304,53

Ibilgailuak, muntaketa 

1.172.500,00

EUTEko dekantagailuak birgaitzea

484.770,38

Emari-neurgailuak berritzea, 1 eta 2

368.983,20

Martxan dauden beste lan batzuk, zenbateko txikiagokoak

2.345.271,22

782.682,36

Egiten ari diren lanak, guztira

10.800.342,25

4.079.045,60

Beste alde batetik, hauek izan ziren 2020ko eta 2019ko ekitaldietan izan ziren gehitzerik esanguratsuenak

2020

2019

AM280000 IMren egoitza berria (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

1.538.982,52

SM287027 Arangurengo hustubidea berritzea (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

1.382.729,99

Hiri-hondakinetako ibilgailuak (Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material bat)

1.226.250,00

432.500,00

PF000006 Ibai Parkea: Arazuri-Ibero (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

990.517,55

SM287031 Izuko arazketa (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

853.445,40

Edukiontziak (Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material bat)

657.408,10

370.972,73

AM273235 Teleagintea eta laborategia (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

656.781,42

AM273237 Dekantagailuak birgaitzea (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

576.250,36

484.770,38

SM287017 Robo ibaiaren arroa saneatzea (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

571.448,97

424.083,12

SM286984 Saneamendua eraberritzea, Noaingo HUPEren eremuan (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

493.600,58

Kontagailuak (Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material bat)

470.791,82

523.838,08

Ibilgailuak, Agustindarrak (Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material bat)

420.662,95

984.638,00

RM282286 Txantreako sareak (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

390.446,89

RM282356 Etxabakoizko sareak (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

321.660,89

RU282093 Ingurumen-zentroa (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

305.944,40

RU282095 Hiri-hondakinen nabeko estalkiak (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

269.173,65

RM282353 Burlatako sareak (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

261.952,63

Hondakin-uren ponpatzea, Arazuri (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

1.496.792,96

Ibilgailuak, muntaketa (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

1.172.500,00

HUAko nabe biltegia egokitzea (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

445.251,19

Arazuriko HUA (Lursailak eta eraikuntzak)

415.826,67

Emari-neurgailua berritzea, 1 eta 2 (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

352.951,64

Konpostajerako makineria (Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material bat)

320.000,00

Elo eta Getzeko HUA (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

317.210,54

Zuluetako ponpatzea eta bulkatzea (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)

241.761,33

Garbigune txikiak (Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material bat)

238.928,00

Beste gehitze batzuk, zenbateko txikiagokoak

2.586.094,24

3.311.340,40

Gehitzeak, guztira

13.974.142,36

11.533.365,04

Hiri Hondakinen Bilketa Pneumatikoko Sistema instalatzearekin lotuta, Iruñeko Udalaren Tokiko Gobernu Batzordearen bi erabaki daude eta horien bidez hitzartuta dago Iruñerriko Mankomunitateari bi lursailen erabilera lagatzea (UI VII.eko TP-3 \"Trinitarios\" eta 5. poligonoko 2.529. zenbakikoa, katastroan). Hain zuzen, erabilera esklusiboa da Alde Zaharreko eta Lezkairuko Zalduko eta Mutiloarteko sektoreetako hiri-hondakinen bilketa pneumatikoko zerbitzurako harrera zentroa hartzea, hurrenez hurren. Uharteko Udalaren beste erabaki baten bidez, hitzartuta dago Uharteko udal barrutiko 1. poligonoko 105. lursaileko erabilera lagatzea. Aipatutako lagatzeetan, uztearen hartzailearen jakinaren gainen jarrita dago lagatzea eraginik gabe geldituko dela –eta horrenbestez lagatzaileak lursailaren gaineko jabetza osoa berreskuratuko duela– behin Mankomunitateak ez duenean erabiltzen lagatzeko hitzarmena eragin duen erabilerarako. Lagatzea doakoa denez eta aipatutako hitzarmena eragin duen erabilerarako erabiltzen ez den unean udaletara itzuliko denez, erabaki da Balantzean ez jasotzea.

Taldearen politika da aseguru-polizak formalizatzea, bere ibilgetu materialen elementuek izaten ahal dituzten arriskuak estaltzeko. Aipatutako arriskuen estalduran ez dago defizitik

2020ko eta 2019ko abenduaren 31n, erabat amortizatu ziren elementuak eta erabiltzen ari zirenak, guztira, zenbateko hauetakoak ziren:

2020/12/31

2019/12/31

Eraikuntzak

41.871.237,10

40.429.677,92

Beste ibilgetu material bat

157.873.967,39

153.949.240,75

199.745.204,49

194.378.918,67

5. Inbertsioak higiezinetan

2020ko eta 2019ko ekitaldietan, higiezinetako inbertsioetako kontuetan izan diren xehetasunak eta mugimenduak hauek izan dira:

Euroak
Saldoa, 2018ko abenduaren 31n 503.237,70
Iruñeko L32-4 lurzatia saltzea -82.453,40
Saldoa, 2019ko abenduaren 31n 420.784,30
L29-4 lurzatia eta ZN10 U.I. eremua saltzea -285.299,53

Saldoa, 2020ko abenduaren 31n

135.484,77
Guztira691.753,84

6. Ibilgetu ukiezina

2020ko eta 2019ko ekitaldietan, ibilgetu ukiezinaren kontuetan eta zegozkien amortizazioetan izandako xehetasunak eta mugimenduak hauek izan ziren: 

2020

Saldoa, 2019/12/31n

Gehitzeak

Traspasoak

Saldoa, 2020/12/31n

BALIO GORDINA

Kontzesioak

3.819.279,43

 

3.819.279,43

Aplikazio informatikoak

5.717.823,30

168.650,58

54.555,74

5.941.029,62

Bidean dauden aplik. inform.

54.555,74

83.513,51

-54.555,74

83.513,51

Beste ibilgetu ukiezin bat

10.936.620,46

10.936.620,46

BALIO GORDINA, GUZTIRA

20.528.278,93

252.164,09

20.780.443,02

AMORT.  METATUA

 

Kontzesioen amort.

3.819.279,43

3.819.279,43

Aplikazio informatikoen amort.

4.728.793,63

378.193,28

5.106.986,91

Beste ibilgetu ukiezin baten amort.

7.555.194,08

1.127.142,12

8.682.336,20

AMORT. METATUA, GUZTIRA

16.103.267,14

1.505.335,40

17.608.602,54

BALIO GARBIA

4.425.011,79

-1.253.171,31

3.171.840,48

2019

 

Saldoa, 2018/12/31n 

Gehitzeak

Bajak

Traspasoak

Saldoa, 2019/12/31n 

BALIO GORDINA

Kontzesioak

3.819.279,43

3.819.279,43

Aplikazio informatikoak

5.408.060,34

243.867,09

215.073,50

280.969,37

5.717.823,30

Bidean dauden aplik. inform

280.969,37

54.555,74

-280.969,37

54.555,74

Beste ibilgetu ukiezin bat

10.936.620,46

10.936.620,46

BALIO GORDINA, GUZTIRA

20.444.929,60

298.422,83

215.073,50

 

20.528.278,93

AMORT.  METATUA

 

Kontzesioen amort.

3.819.279,43

3.819.279,43

Aplikazio informatikoen amort.

4.543.262,84

399.054,29

213.523,50

4.728.793,63

Beste ibilgetu ukiezin baten amort.

6.219.811,22

1.335.382,86

7.555.194,08

AMORT. METATUA, GUZTIRA

14.582.353,49

1.734.437,15

213.523,50

 

16.103.267,14

BALIO GARBIA

5.862.576,11

-1.436.014,32

1.550,00

 

4.425.011,79

"Aplikazio informatikoak" eta "Bidean dauden aplikazio informatikoak" izeneko gehitzeetan 2020ko eta 2019ko ekitaldietan erregistratu ziren mugimenduak aplikazio informatikoak garatzeari dagozkio. "Beste ibilgetu ukiezin bat" epigrafea eta hari dagokion amortizazio metatuko kontua Ibai Parkearen atxikitzeari dagozkio (1.1 oharra ikusi).

Ez da gertatu gorabeherarik, ekitaldi honetan edo etorkizunekoetan hondar-balioei, bizitza erabilgarriei edo amortizazio-metodoei eragiten dionik.

Ez da balorazio-zuzenketarik egin ibilgetu ukiezineko ondasunetan.

Ez dago bizitza erabilgarria fidagarritasunez zehaztu ezin den ibilgetu ukiezinik. 

2020ko abenduaren 31n, erabat amortizatuta dauden eta erabiltzen diren elementuak 9.169.184,80 euro dira (8.898.121,59 euro, 2019an).

Sozietateari atxikitako lursailak direla-eta (1.1) oharrean aipatzen direnak), beren arrazoizko balioa lortzea ezinezkoa denez, erabaki da lagatze horiek ez sartzea balantzean.

7. Errentamendu operatiboa

Errentari moduan, errentamendu operatiboko kontratuak dira bulegoak, aparkalekuko tokiak, edukiontzietarako zelai bat eta ibilgailu elektrikoen karga-tresnak alokatzekoak.

Errentatzaile gisa, errentamendu operatiboaren kontratu garrantzitsuenak dira sozietateak telefonia mugikorreko konpainiekin dituenak ur-biltegietan antenak jartzeko eremuak lagatzeagatik. Errentamendu operatiboengatik diren gutxieneko kuotak, errentariekin kontratatuta eta egun indarrean dauden kontratuekin bat, hauek izango dira:

  Pendiente dauden kuotak
Saldoa, 2020/12/31nSaldoa, 201/12/31n 
Urtebetetik behera 81.005,92 80.363,02
81.005,9280.363,02

8. Izakinak

Izakin hauek zeuden 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n: 

20202019
Eskualdeko Hiri Garraioko txartelak 23.583,44 29.094,44
Kontagailuak 101.100,60 93.453,67
Hodiak 127.339,15 99.850,16
Balbulak 277.919,91 284.175,50
Obretako beste material batzuk 772.589,65 752.073,66
GUZTIRA1.302.532,751.258.647,43 

Ekitaldiko kontsumoen xehetasunak 19 b) oharrean daude.

Taldearen politika da aseguru-polizak formalizatzea, bere izakinek izan ditzaketen arriskuak estaltzeko.

9. Zordunak

Zordun hauek zeuden 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n:

20202019
Bezeroak, salmentengatik edo zerbitzuak emateagatik 18.683.673,4 17.200.905,73
Hainbat zordun 70.531,17 66.046,43
Langileak 335,92 1.555,83
Aktiboak, zerga arruntengatik 9.881,03
Administrazio publikoekin dauden beste kreditu batzuk 2.142.429,85 2.467.601,62
GUZTIRA20.906.851,44

19.736.109,61

"Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzuak emateagatik" atalak 2.202.563,15 euroko zenbatekoa zuen barne 2020an (2.297.571,62 euro 2019an), oraindik jaulki ez diren fakturengatik izandako diru-sarrerei dagokiena. Ur-kontsumoengatik izandako diru-sarrerak dira gehienbat, 3.q) oharrean azaldutakoarekin bat.

Epigrafe berean ere agertzen da ekitaldiko kaudimen-gabezietarako hornidura, sei hilabetetik gorako antzinatasuna duten abonatu-bezeroen zorra kontuan hartzen duena. Hona hemen horren mugimendua:

                             Euroak

Saldoa, 2018ko abenduaren 31n

1.446.193,38

Ekitaldiko hornidurak

3.718,28

Ekitaldiko berreskuratzeak

-73.141,32

Saldoa, 2019ko abenduaren 31n

1.376.770,34

Ekitaldiko hornidurak

343.667,16

Ekitaldiko berreskuratzeak

-17.897,38

Saldoa, 2020ko abenduaren 31n

1.702.540,12

2020ko ekitaldian, kobratu ezin diren kredituen galera gisa 151.372,77 euro erregistratu dira (168.699,60 euro 2019an).

Hauek dira administrazio publikoekin izandako saldo zordunak 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n:

2020

2019

Udalak zordunak dira EHGko eta Ibai Parkeko ekarpenengatik 

462.335,25

447.219,46

Ogasun publikoa

821.020,76

724.664,10

NILSA (12. oharra)

709.267,72

773.256,70

Nafarroako Gobernua zorduna da dirulaguntzengatik (12. oharra)

63.400,60

257.007,24

Nafarroako Gobernua zorduna da ekarpenengatik

174.048,60

Udalak zordunak dira dirulaguntzengatik (12. oharra)

86.405,52

91.405,52

GUZTIRA

2.142.429,85

2.467.601,62

NILSAren saldoa, 709.267,72 eurokoa (773.256,70 eurokoa 2019an), 2020ko ekitaldiko dirulaguntzari dagokio, ordaintzeko dagoena hondakin-uren saneamenduaren kudeaketa eta ustiapenagatik (sare nagusiko saneamendua) (ikusi 3.k. 1).3 oharra).


10. Epe laburrerako beste finantza-aktibo batzuk

Epe luzerako finantza-aktiboen banakatzea 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n hau zen: 

2020

2019

Epe luzerako gordailuak

3.500.000,00

EPE LUZERAKO MAILEGUAK ETA KOBRATU BEHARREKO SAILAK, GUZTIRA

3.500.000,00

Epe laburrerako finantza-aktiboen banakatzea 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n hau zen:

2020

2019

Epe laburrerako gordailuak

10.000.000,00

9.249.999,99

Eratutako bermeak

46.544,41

41.878,41

EPE LABURRERAKO MAILEGUAK ETA KOBRATU BEHARREKO SAILAK, GUZTIRA

10.046.544,41

9.291.878,40

Aktibo horien arrazoizko balioa guztiz eguneratu zen ekitaldian, eta ez zen aldaketarik egon aurreko ekitaldiekin alderatuta.

11. Funts propioak

Hona hemen epigrafearen banakatzea, 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n:

20202019
Funts soziala 43.284.481,54 43.090.020,4
Erreserba sozietate bateratuetan 55.153.889,78 52.459.767,10
Galera -1.011.414,26 2.753.493,1
GUZTIRA97.426.957,0698.303.280,67

a) Funts soziala

Hauek osatzen dute gizarte fondoa: udal, kontzeju eta beste erakunde batzuek egindako ekarpenek —eskudiruzko entregetan gauzatuak—, ondasun ibilgetuen ekarpenek eta beste kontu-sail zordun eta hartzekodun batzuek, eta aurreko ekitaldietan Mankomunitateak eta Mendeko Sozietateak izandako emaitzek.

b) Erreserba sozietate bateratuetan

2020ko eta 2019ko abenduaren 31n, erreserba hauen saldo osoa Mendeko Sozietateak, Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.k, emandakoei zegokien.

c) Galera

2020ko ekitaldian galeraren emaitzaren jatorria diru-sarrerak eta gastuak aitortzean denbora-diferentzietan dago, eta arrazoizkoa da pentsatzea hurrengo ekitaldietan berdinduta geldituko dela. Aurreko ekitaldietan aplikatutako kontabilitateko irizpideekin bat etorrita, baina osasun-alarmak kontzesioaren ekonomian izandako eraginengatik nabarmen handiagoa den zenbateko batengatik, Mankomunitateak 2.757.073,76 euroko gastua erregistratu du 2020ko ekitaldian, ekitaldi horretan gauzatutako Eskualdeko Hiri Garraioko zerbitzuen behin betiko likidazioarengatik (306.246,14 euro 2019an). Zerbitzua finantzatzeko ezarritako mekanismoen arabera, kontzeptu hori eta kantitate berberean (2.757.073,76 euro) Iruñerriko Hiri Garraioaren VIII. Planaren (2021) ebaluazio ekonomikoan sartu da. Plan hori 2021eko otsailaren 22an onartu zen, eta Nafarroako Gobernuak eta udalek 2021eko ekitaldian egin beharreko ekarpenak zehazten ditu. Horrenbestez, defizit hori berdinduko dute. Edonola ere, galdagarritasunaren irizpidea aplikatzean diru-sarrera horien aitorpenean (ikusi 2.q) oharra) eta ere berean bat etorrita aurreko ekitaldietan aplikatutako kontabilitateko irizpideekin, 2020ko ekitaldian ez da erregistratu inolako aurreikuspenik kontzeptu horiengatik, eta horrek ekartzen du lehenago aipatutako denbora-diferentzia diru-sarreren eta gastuen tratamenduan, 2.450.827,62 euroko efektu garbi negatibo batekin 2020ko emaitza bateratuaren gainean (237.749,21 euro 2019an).

12. Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak

Hona hemen epigrafeko saldoen bilakaera 2020an eta 2019an:

 

Saldoa, 2018/12/31n

Gehitzeak

Bajak

Traspasoak

Saldoa, 2019/12/31n

Gehitzeak

Bajak

Saldoa, 2020/12/31n

Hornidura

76.461.375,72

226.395,67

-72.117,70

76.615.653,69

32.595,07

76.648.248,76

Arteta etxea

103.232,26

103.232,26

103.232,26

Chinchilla

678.064,88

678.064,88

678.064,88

Kogenerazioa

2.423.988,34

2.423.988,34

2.423.988,34

Eugiko minizentrala

312.261,85

312.261,85

312.261,85

Urtasungo minizentrala

92.339,50

92.339,50

92.339,50

Beste batzuk

1.044.854,22

11.114,22

1.055.968,44

139.573,97

1.195.542,41

Ibai Parkea

498.791,06

498.791,06

498.791,06

Tokiko sareak

29.108.086,28

346.789,92

72.117,70

29.526.993,90

400.840,49

29.927.834,39

Hiri-hondakinak

38.322.038,52

47.321,76

-925,65

38.368.434,63

91.590,40

-411,41

38.459.613,62

Saneamendua

72.919.562,99

3.728.599,86

-269.905,18

76.378.257,67

3.238.532,54

79.616.790,21

Dokumentuen kudeak. aplik.

264.828,00

264.828,00

 

 

264.828,00

Zerga-ondorioa

-169.619,19

-12.208,64

22.270,40

-159.557,43

-23.533,83

20.889,40

-162.201,86

GORDINA, GUZTIRA

222.059.804,43

4.348.012,79

-248.560,43

 

226.159.256,79

3.879.598,64

20.477,99

230.059.333,42

Emaitzetara transferitua

-171.547.132,14

-7.953.708,99

270.830,83

-179.230.010,30

-7.460.536,64

411,41

-186.690.135,53

EMAITZETARA TRANSFERITUA

-171.547.132,14

-7.953.708,99

270.830,83

 

-179.230.010,30

-7.460.536,64

411,41

-186.690.135,53

GARBIA, GUZTIRA

50.512.672,29

-3.605.696,20

22.270,40

 

46.929.246,49

-3.580.938,00

20.889,40

43.369.197,89

2020ko gehitzeak Nafarroako Gobernuari, NILSAri eta Europar Batasunari dagozkio.

Ateratzeen zutabea ekitaldian baja emandako aktiboei lotutako dirulaguntzei dagokie (411,41 euro 2020an eta 270.830,83 euro 2019an).

2020ko abenduaren 31n, kobratu gabe zeuden dirulaguntza hauen 477.481,68 euro (791.266,17 euro 2019an), "Administrazio publikoak" epigrafean erregistraturik, aipatutako datan balantze bateratuaren aktiboarena (ikusi 9. oharra).

13. Epe luzerako hornidurak

Epigrafe honetan ondoko mugimenduak izan ziren 2020an eta 2019an:

2020

 

Saldoa, 2019/12/31n

Finantza-eguneratzea

Espero zen etekina

Defizita aitortzea

Hornidura aplikatzea

Saldoa, 2020/12/31n

Hornidurak, langileei epe luzerako ordainsariak emateagatik (3.m eta 19.d oharrak)

993.415,93

-928.734,63

-64.681,30

Hornidura, ingurumen-erantzukizunengatik

450.000,00

-378.000,00

72.000,00

HHTZko gelaxkak eraisteagatiko hornidurak (4. eta 22. oharrak)

25.361.943,81

25.361.943,81

GUZTIRA 

25.811.943,81

993.415,93

-928.734,63

-64.681,30

-378.000,00

25.433.943,81

2019

 

Saldoa, 2018/12/31n

Finantza-eguneratzea

Espero zen etekina

Defizita aitortzea

Hornidura aplikatzea

Zuzkidura

Saldoa, 2019/12/31n

Hornidurak, langileei epe luzerako ordainsariak emateagatik (3.m eta 19.d oharrak)

970.491,41

-873.152,44

-97.338,97

Hornidura, ingurumen-erantzukizunengatik

360.000,00

-110.000,00

200.000,00

450.000,00

HHTZko gelaxkak eraisteagatiko hornidurak (4. eta 22. oharrak)

25.160.658,54

201.285,27

25.361.943,81

GUZTIRA 

25.520.658,54

1.171.776,68

-873.152,44

-97.338,97

-110.000,00

200.000,00

25.811.943,81

2020an, "Hornidurak, langileei epe luzerako ordainsariak emateagatik" epigrafean erregistratutako mugimenduek ondokoak jaso zituzten: hornidura eguneratzeari dagozkion finantza-gastuak (993.415,93 euro), pentsio-planari lotutako aktiboetatik espero zen mozkina (-928.734,63 euro) eta defizita aitortzea (-64.681,30 euro).

2020ko abenduaren 31n, Pentsio Planak 1.803.747,28 euroko soberakina zuen (1.732.958,62 euro 2019an), balantzean epe luzerako finantza-inbertsioen epigrafean ageri dena. Aktibo horren (1.803.747,28 euro) eta erreserba aktuarialen arteko diferentzia (1.581.483,39 euro 2020an eta1.446.392,74 euro 2019an) azaltzen du aktiboaren zerga ondorioak (5.050,49 euro) eta 2012ko (7.402,22 euro), 2013ko (90.898,62 euro,) 2014ko (89.143,30 euro), 2015eko (71.231,01 euro), 2016ko (58.540,04 euro), 2017ko (18.247,32 euro), 2018ko (43.617,50) soberakinek eta 2019ko (-97.066,41 euro) eta 2020ko defizitak (-64.500,19 euro), langileei epe luzerako ordainsariak ematearen hornidura (zerga-ondorioko garbiak).

Ekitaldi honetan, 2020ko irailaren 30eko 202/2020 zenbakiko epaia eman da, Nafarroako Justizia Auzitegi Gorenarena, Administrazioarekiko Auzietako Aretoarena. 380/2019 Prozeduran eman da, zeinak xede zuen Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietateak Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emandako 137F/2019 Foru Aginduaren, ekainaren 27koaren, aurrean jarritako helegitea. Hain zuzen, haren bidez gaitzetsi egiten zen SCPSAk aurkeztutako gora jotzeko helegitea Ingurumeneko eta Lurralde Antolamenduko zuzendari orokorraren 85E/2019 Ebazpenaren, urtarrilaren 31koaren, kontra. Ebazpen horretan, 110.000 euroko isuna jarrita zehatzen zen SCPSA, Kutsaduraren Prebentzioari eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen Testu Bateginari egindako arau-hauste larri baten erantzule izateagatik.

Aipatutako epai horretan (irmoa den epaia), Nafarroako Justizia Auzitegi Goreneko Administraziorekiko Auzietako Aretoak zati batean onartzen du SCPSAk aurkeztutako administrazioarekiko auzietako helegitea, foru-lege horren aurka aurkeztua, arau-hauste arina dela adierazita, eta isuna 12.000 eurora murrizten du.

Hori dela-eta, 2020an, zenbatespen berria egin da eta Gongorako zabortegiaren ingurumen-erantzukizunarengatiko hornidura 378.000 eurora gutxitu da.

2020an, ez dago aldaketarik “HHTZko isurtze-gelaxkak eraisteagatiko horniduran”, inflazioa negatiboa izatean ez baitagokio finantza-eguneratzea.

SCPSAko Administrazio Kontseiluak 2014ko urriaren 15ean akordioa hartu zuen eta haren bidez Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC, S.A.) enpresari esleitu zion Iruñerriko Mankomunitatearen esparruan etxebizitzetako hondakinak biltzeko kontratua. Haren balio zenbatetsia 48.607.765 eurokoa zen, 4 urteko indarraldiok hasierako eperako. Sei urtean helegite administratiboak eta judizialak aurkezten aritu ondoren, Nafarroako Justizia Auzitegi Gorenak, azkenean, baliodundu egin du kontratua, eta, hortaz, 2021eko otsailean formalizatu egin zen, aurkeztutako eskaintzaren eta baldintza-agiriaren arabera.

Jurisdikzio sozialean hiru prozedura daude martxan, eta denetan zenbatekoa zehatzezina da. Hortaz, une honetan eskuragarri dugun informazioarekin ezin dugu zenbatespenik egin.

14. Zorrak kreditu-erakundeekin

a) Kategoria hauen arabera sailkatzen dira epe luzerako eta laburrerako zorrak:

    Epe luzerako zorrak
Zorrak kreditu-erakundeekinGUZTIRA
31.12.2031.12.1931.12.2031.12.19
Kategoriak:    753.385,78    753.385,78 
Ordaintzeko zorrak eta kontu-sailak 753.385,78 753.385,78
 
         
Epe laburrerako zorrak
Zorrak kreditu-erakundeekinGUZTIRA
31.12.2031.12.1931.12.2031.12.19
Kategoriak:
Ordaintzeko zorrak eta kontu-sailak 252.206,77 264.711,75 252.206,77 264.711,75
252.206,77264.711,75252.206,77264.711,75

b) 2020ko ekitaldiaren amaieran, ez dago epe luzerako finantza-pasiborik. 2020ko ekitaldian 501.179,01 euro amortizatu dira aurretik.

Hona hemen epe luzerako finantza-pasiboen xehetasunak epemugaren arabera –epe zehaztua edo zehazgarria dutenak–, 2019ko ekitaldiaren itxieran:

 202120222023Total
Zorrak:      
Zorrak kreditu-erakundeekin 269.590,68 274.559,55 209.235,55 753.385,78
GUZTIRA269.590,68274.559,55209.235,55753.385,78

15. Epe laburrerako zorrak

2020ko eta 2019ko abenduaren 31n ondoko xehetasunak zituzten:

 20202019
Ibilgetuen hornitzaileak epe laburrera 3.270.399,13 1.871.379,79
Eskualdeko Hiri Garraioko txartelen soberakinak 1.947.289,54 2.637.774,25
Epe laburrera jasotako bermeak eta gordailuak 475.220,59 383.228,02
Zorrak kreditu-erakundeekin (14. oharra) 252.206,77 264.711,75
Dirulaguntza bihur daitezkeen zorrak 63.272,33 81.570,91
Beste batzuk 1.785,47 -184,10
GUZTIRA6.010.173,835.238.480,62

16. Hornitzaileak

2020ko eta 2019ko balantzeko "Hornitzaileak" epigrafea osatzen zuten kontu-sail nagusiak hauek ziren:

 20202019
Canal de Navarra, S.A. 1.148.099,43 1.163.624,49
Logista 35.088,30 58.114,78
Beste batzuk 263.590,31 354.924,31
GUZTIRA1.446.778,041.576.663,58

Zor horiek guztiek urtebetetik beherako epean dute mugaeguna eta haietako bakar bat ere ez dago lotuta berme errealeko mota bakar bati ere.

17. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk

a) Hainbat hartzekodun

2020ko eta 2019ko abenduaren 31n ondoko xehetasunak zituzten:

2020

2019

NILSA

3.620.623,67

3.032.434,96

Transports Ciutat Comtal, S.A. (Nota 11.c))

2.757.073,76

713,64

Fomento de Construcciones y Contratas, Medio Ambiente S.A.

2.723.011,77

2.777.795,09

Fundación Traperos de Emáus

460.375,57

592.352,14

Construcciones Mariezcurrena, S.L.

308.351,56

2.353,03

Finanzauto, S.A.

224.108,63

Pamplona UTE FCC – Ros Roca

143.407,27

101.210,51

Aura Energía, S.L.

133.406,70

141.320,06

Automóviles Zaray, S.L.

113.250,00

Vanagua S.L.U.

92.711,68

92.049,07

Arazuri 2020, UTE

92.504,62

Excavaciones Fermín Osés, S.L.

68.410,72

187.277,23

Lacunza Hermanos, S.L.

2.663,31

77.232,09

Unsáin

101,35

305,93

Contenur, S.L.

265.200,00

Const. y excav. Erri-Berri, S.L.

1.807,53

Beste batzuk

1.871.096,81

1.804.666,92

GUZTIRA

12.611.097,42

9.076.718,20

b) Administrazio publikoak

2020ko eta 2019ko abenduaren 31n kontu-sail hauek osatzen zuten administrazio publikoen saldo hartzekoduna:

 20202019
Gizarte Segurantzarengatik 578.506,35 551.396,60
PFEZarengatik 504.723,44 478.121,66
BEZarengatik 762.460,11  736.035,18
Isurketen gaineko zergarengatik 569.121,86 290.737,92
Energia-zergengatik 32.817,49 26.553,61
GUZTIRA2.447.629,252.082.844,97

Zenbateko horiek zor arruntei dagozkie.

c) Bezeroen aurrerakinak

2020ko eta 2019ko abenduaren 31n kontu sail hauek osatzen zuten bezeroen aurrerakinen saldo hartzekoduna:

 20202019
Bezeroenak, azpiegituren hitzarmenengatik 735.535,60 679.946,55
Abonatutako bezeroenak 116.262,20 10.252,64
GUZTIRA684.203,21679.159,75

Azpiegituren hitzarmenengatik izandako aurrerakinak dira etxebizitzen eraikitzaileek-sustatzaileek ordaindutako zenbatekoak beharrezkoak diren azpiegitura orokorrak handitzeagatik halakorik egitea behar zuten Iruñerriko hainbat tokitan –edateko uraren hornidura-zerbitzua eta hondakin-uren saneamendua emateko azpiegiturak–.

18. Zerga-egoera - Emaitza sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarriarekin berdinkatzea

Mendeko Sozietateak sozietateen gaineko zerga-aitorpena aurkezten du urtero. Mozkinek –zergen gaineko legediarekin bat zehazturik– zerga-oinarriaren gaineko %28ko karga dute. Behin betiko kuotatik hainbat kenkari eta hobari egiten ahal dira.

Hainbat eragiketaren kasuan, zergen gaineko legediak onartzen duen tratamendu desberdina dela-eta, kontabilitatearen emaitza eta zerga-oinarri fiskala desberdinak dira. Jarraian, ondoko bi alderdi hauen arteko berdinkatzea agertzen da: 2020ko eta 2019ko ekitaldiko kontabilitatearen emaitza eta urteko kontuak onartutakoan Sozietateak aitortzea aurreikusi duen zerga-oinarri fiskala:

2020

2019

Ekitaldiko kontabilitatearen emaitza, zergen aurretik

830.906,41

2.597.682,82

Desberdintasun iraunkorrak

537.747,99

1.933.540,78

Emaitza doitua

1.368.654,40

4.531.223,60

Denbora-desberdintasunak

-2.793.098,04

-3.368.902,15

Zerga-oinarria 

-1.424.443,64

1.162.321,45

BIN (zerga-oinarri negatiboa) konpentsatzea

-1.000.000,00

-1.000.000,00

Oinarri likidagarria

-1.424.443,64

162.321,45

Kuota osoa %28an

-1.424.443,64

45.450,01

-

%99ko hobaria zerbitzu publikoen kuotaren gainean

Desberdintasuna

-1.424.443,64

45.450,01

Kenkaria inbertsioengatik

-1.424.443,64

-11.362,50

Kenkaria enplegua sortzeagatik 

-1.424.443,64

-4.869,65

Kuota efektiboa

-1.424.443,64

29.217,86

Atxikipenak eta kontura egindako ordainketak

9.881,03

461,44

Ogasun Publikoa hartzekoduna, sozietateen gaineko zergarengatik 

-9.881,03

28.756,42

Sozietateen gaineko zerga arautzen duen 26/2016 Foru Legean, abenduaren 28koan, xedatutakoarekin bat, Sozietateak %99ko hobaria du zerbitzu publikoetatik —udalen eskumenekoak— etorritako errentei dagokien kuota osotik.

Kuota likidoaren eta sozietateen gaineko zergarengatik izandako gastuaren arteko berdinkatzea hau izan zen:

 20202019
Zerga arrunta - 29.217,86
Zerga geroratua 7.820,86 9.432,93
Sozietateen gaineko zergaren gastua, guztira7.820,6838.650,79

Ondokoak dira denbora-desberdintasunen xehetasunak gastuak eta diru-sarrerak aitortzean, kontabilitate- eta zerga-ondorioetarako. Xehetasun hauetan ere agertzen da behar den zerga-ondorio metatua, aurreratua edo geroratua, behin kontuan harturik denbora-desberdintasunen zerga-ondorioaren gaineko %99ko hobaria. Denbora-desberdintasun hauek sortu dira zerbitzu publiko eta minizentral elektrikoetatik etorritako errenten ondorioz. Hona hemen:

 20202019
Aktiboak zerga geroratuarengatik 75.738,98 83.938,98
Dirulaguntzak 59.120,06 67.121,85
Hornidurak zabortegia eraisteagatik 21.669,49 21.669,49
Pentsio-plana -5.050,57 -4.852,36
Pasiboak zergei lotutako denbora-desberdintasunengatik 169.200,36 159.555,93
Dirulaguntzak 162.200,36 159.555,93

Indarrean dagoen legediari jarraiki, zergak ezin dira behin betiko likidatutzat hartu, harik eta aurkeztutako aitorpenak agintari fiskalek ikuskatu arte, edo lau urteko preskripzio epea iragan arte. 2020ko abenduaren 31n, Mendeko Sozietateak irekita zituen 2017ko urtarrilaren 1etik (2016ko urtarrilaren 1etik, sozietateen gaineko zergarako) ezarri ahal zitzaizkion zerga nagusi guztiak, agintari fiskalek ikuska zitzaten. Ikuskapena eginez gero, Mendeko Sozietateko administratzaileen ustez ez da pasibo garrantzitsu gehiagorik agertuko.

Aurkeztutako sozietateen gaineko zergaren aitorpenekin eta 2021ean aurkeztuko den horrekin bat, Sozietateak aplikatzen ahal diren kenkariak ditu inbertsioengatik, enplegua sortzeagatik eta pentsio-planarengatik, ondoko xehetasunaren arabera:

Jatorrizko urtea

Inbertsioak

Pentsio-plana

Enplegua sortzea

Aplikagarriak ondoko urtea arte

2008

39.411,65

2023

2009

729.296,24

2024

2010

90.553,71

2025

2011

1.379.972,37

2026

2012

306.165,64

2027

2013

947.942,38

11.436,67

2028

2014

23.463,48

33.867,78

2029

2015

373.483,88

2030

2016

322.157,07

2031

2017

365.970,78

2032

2018

478.247,55

2033

2019

890.627,90

22.280,35

2034

2020

772.264.90

37.030,00

2035

6.719.557,55

45.304,45

59.310,35

Mendeko Sozietateak, zerbitzu publikoen kuotaren gaineko %99ko hobaria izateagatik zerga-erregimen berezia duela kontuan harturik, erabaki du aipatutako zerga-kredituak ez aktibatzea, beren konpentsazio-aldian ziur aplikatuko diren zehazterik ez baitago.

Mendeko Sozietateak konpromisoa du inbertsioengatik izandako zerga-arintzeari lotzen zaizkion aktibo finkoak bost urtez mantentzeko.

19. Diru-sarrerak eta gastuak

A) "Negozio-zifraren zenbateko garbia” epigrafeak, 2020ko eta 2019ko ekitaldietako galera eta irabazien kontu bateratukoak, xehetasun hauek ditu:

 20202019
Hornidura-zerbitzuak 18.727.792,65 19.435.845,53
Saneamendu-zerbitzuak 6.974.612,02 6.950.204,57
Kontratazio- eta lotura-zerbitzuak 631.306,34 609.433,92
Kontagailuen alokairua 108,33
Zaborrak biltzeko zerbitzuen fakturazioa 31.874.887,07 30.521.877,01
Materialak eta zerbitzuak saltzea beste batzuei 9.833,32 8.136,38
Konponketa-lanak eta instalazio berrietakoak partikularrei 71.571,34 240.581,71
Diru-sarrerak, zabortegien ustiapena eta material berreskuragarria dela-eta 825.046,01 1.350.469,53
Lohiekin lotutako diru-sarrerak 130.952,80 114.979,90
Aprobetxamendu elektrikoa 1.853.448,90 2.334.826,49
Edalontziengatiko diru-sarrerak 2.387,00
Taxiengatiko diru-sarrerak 39.628,05 59.089,80
Hainbat tasa 70.921,00 107.962,92
GUZTIRA61.210.107,8361.735.794,76

B) 2020ko eta 2019ko ekitaldietako "Ur-kontsumoa” eta “Izakin komertzialen kontsumoa eta beste hornidura batzuk” epigrafeetan ondoko kontzeptuak jaso dira:

 20202019
Ur-kontsumoa
- Ebroko Ur Konfederazioari erositako ura 310.446,75 338.301,10
- Nafarroako Ubideari erositako ura 1.148.099,43 1.163.624,49
Izakin komertzialen kontsumoa eta beste hornidura batzuk
- Erreaktibo kimikoak erostea  774.105,64 730.529,92
- Obretako materialak erostea 353.385,42 416.591,24
- Energia erostea ekoizpen-prozesurako 1.115.357,06 1.315.204,24
- Beste hornidura batzuk erostea 196.092,75 159.082,89
- Eskualdeko Hiri Garraioko txartelak erostea 16.940,00 42.289,50
- Izakinen aldaketak -48.432,30 -45.522,13
GUZTIRA3.865.994,754.120.104,25

C) Ondoko kontu-sailek osatzen dute 2020ko eta 2019ko ekitaldietako "Ustiatzetik etorritako beste diru-sarrera batzuk” epigrafea (3.k.1.3 eta 3.q oharra):

 20202019
Eskualdeko Hiri Garraioa, ekarpenak 17.557.152,81 15.770.298,61
NILSAren transferentzia, goi-saneamendua ustiatu eta kudeatzeagatik 8.236.441,43 7.893.692,17
Ibai Parkea, ekarpenak 373.320,00 373.320,00
Beste diru-sarrera batzuk 378.552,99 371.853,96
beste dirulaguntza batzuk 280.178,66 91.317,82
Aparteko diru-sarrerak 101.607,83 16.922,49
GUZTIRA26.927.253,7224.517.405,05

D) "Langileen gastuak" atalaren 2020ko eta 2019ko ekitaldietako kontuak honela banakatu dira:

 20202019
Langileen soldatak 17.606.229,62 16.950.729,66
Langileen antzinatasuna 924.826,93 891.646,31
Aparteko orduak 15.428,83 16.662,61
Plusak 700.577,14 675.265,23
Langileen garraioa 3.492,15 11.101,59
Kalte-ordainak 40.994,85 31.315,45
Lansariak, soldatak eta antzekoak, guztira19.301.549,5218.576.720,85
Langile lan-kontratudunen Gizarte Segurantza 6.448.999,06 6.094.060,93
Administrazio-organoetako kideen ordainsariak (20. oharra) 83.560,62 97.195,22
Beste gastu sozial batzuk 292.140,86 355.689,92
Karga sozialak, guztira6.824.700,546.546.946,07
Pentsio-funtserako hornidura 486.781,97 475.837,70
Hornidurak, guztira486.781,97475.837,70

Mendeko Sozietatean, Hitzarmen Kolektiboan 2020rako hitzartutako igoera %1,96 zen (%1,30, aurreko urteko KPIarena, eta %0,66, helburuak betetzeagatiko bi tarterengatik). Estatuko aurrekontu orokorren aurreko legeen mugen ondorioz, Hitzarmen Kolektiboan 2017rako, 2018rako eta 2019rako hitzartuta zegoen soldata-igoera bete gabe zegoen.

2/2020 Errege Lege-dekretuak, urtarrilaren 21ekoak, sektore publikoko langileen ordainsarien gaian urgentziako neurriak onartzen dituenak hau ezartzen du 3. artikuluan:

3. artikulua. Jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarriak eta koordinazioa, sektore publikoko langileen gastuen gaian.

Bat. Kapitulu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, hauek eratzen dute sektore publikoa:

f) Merkataritza-sozietate publikoak. Halakotzat hartzekoak dira artikulu honetan zerrendatutako administrazioen eta erakundeen partaidetza kapital sozialean, zuzenekoa edo zeharkakoa, ehuneko 50etik gorakoa dutenak

Bi. 2020an, sektore publikoaren zerbitzura diharduten langileen ordainsariak ezin izango dira gehitu 2019ko abenduaren 31n indarrean zirenak baino ehuneko bi baino gehiago, homogeneotasunaren arabera bi aldietarako, langileei dagokienez nahiz haien antzinatasunari begira. Xede horretarako, 2019ko ordainsarietan, BPGd-aren bilakaerari lotutako ehuneko 0,25eko gehikuntza urteko zenbatekotan hartuko da aintzat. Oro har, gizarte-ekintzako gastuek 2020an ezin izango dute izan gehikuntzarik 2019koekiko. Horri dagokionez, gizarte-ekintzako gastuak onurak, osagarriak edo hobekuntzak direla jo da, ez daukatenak zerikusirik egindako lanaren kontraprestazioekin, azken horien xedea zenbait premia asetzea baita, sektore publikoaren zerbitzura diharduten langile horien gorabehera pertsonalen ondorioz.

Horrez gain, Barne Produktu Gordinaren gehikuntza, 2019ko prezio konstanteetan, ehuneko 2,5era edo gehiagora iritsiko balitz, soldata beste %1 igoko litzateke 2020ko uztailaren 1etik aurrera. Adierazitako ehuneko 2,5 horretatik beheragoko gorakaden kasuan, gehikuntza proportzioan murriztuko da, aipatutako ehuneko 2,5 horrekiko izan duen murrizketaren arabera; beraz, hauek izan dira gehikuntzak oro har:

BPGd-a 2,1 bada: %2,20.

BPGd-a 2,2 bada: %2,40.

BPGd-a 2,3 bada: %2,60.

BPGd-a 2,4 bada: %2,80.

Atal honetan xedatutakoaren ondorioetarako, BPGd-a igotzeari dagokionez, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) urte bakoitzean argitaratutako BPGd-aren aurrerapenaren estimazioa hartuko da kontuan. INEk BPGd-aren aurrerapena argitaratu ondoren, eta enplegu publikoa eta lan-baldintzak hobetzeko 2018ko  martxoaren 9ko jarraipen-batzordeari jakinarazita, igoera aplikatzea onetsiko da, hala badagokio, Ministro Kontseiluaren erabaki bidez. Erabaki horren berri emango zaie autonomia-erkidegoei, hiri autonomoei eta Udalerri eta Probintzien Espainiako Federazioari.

Gainera, soldata-masaren ehuneko 0,30eko gehikuntza osagarria baimendu ahal izango da, besteak beste, produktibitatea edo eraginkortasuna hobetzeko plan eta proiektuak ezartzeko, funtzio parekagarriak dituzten lanpostuen artean dauden osagarri espezifikoak berrikusteko, destino-osagarriak homologatzeko edo pentsio-planetako ekarpenetarako.

Hiru. Sektore publikoan, ekarpenak egin ahal izango dira enpleguko pentsio-planetara edo aseguru-kontratu kolektiboak, baldin eta aurreko atalean, Bi atalean, finkatutako emendatze globala ez bada gainditzen”.

2020ko ekitaldirako, soldata-igoerako aipatutako araudiak %2,30eko marjina eskaintze du, 2020ko urtarrilaren 1eko eraginarekin, zeina Hitzarmen Kolektiboan hitzartutakoa baino handiagoa den (%1,96: %1,63 proportzionala eta kontsolidagarria; %0,33 lineala eta kontsolidagarria), baina, arauan baimendutakoa ordaintzeak SCPSAri ahalbidetzen dio 2017 eta 2020 artean Hitzarmenaren arabera zordundutakoa osorik betetzea, hartara, ordainsarien gaian, Hitzarmena osorik beteta gelditzeko, kontsolidazioaren eraginarengatik.

Alderdi hori jorratu eta hitzartu egin zuen Enpresa Batzordearen gehiengoak (%69), eta ondoren 2020ko otsailaren 19ko ohiz kanpoko batzorde paritariora eraman zen. Dagokion agirian jaso zen akordioa. Hartara, Hitzarmenaren arabera ordaindu beharreko portzentajearen eta arauak jasotakoaren arteko diferentzia ordainduta, 2017 eta 2020 artean jaso gabe utzitakoa berdinduko da, eta, horrenbestez, urte horien artean Hitzarmenaren arabera zordundutakoa osorik beteko da.

Era berean, ekarpena egin da Pentsio Planera, bai arriskuen kontingentziarengatik eta bai erretikoarengatik ere (486.781,97€).

Erakunde Menderatzaileko langileen kasuan, soldata-eguneratzea lehenago aipatutako ehuneko 2ko emendatzea aplikatzera mugatu zen. Sozietate Menderatzaileko langileek ez dute parte hartzen Pentsio Planean.

E) Hona hemen enplegatuen kopurua, 2020ko eta 2019ko ekitaldien bukaeran, kategoria profesionalen arabera banatuta. Urteko batez bestekoaren antzekoa da

 20202019
Kategoria profesionalaGuztiraEmakumeakGizonak

Desgait.

≥ 33%

GuztiraEmakumeakGizonak

Desgait.

≥ 33%

SCPSA            
Espezialista 110 17 93 3 107 15 92 3
Teknikaria 80 25 55 86 26 60
Teknikaria edo antzekoa 83 33 50 82 31 51
Profesionala 214 75 139 216 74 142
             
IM            
Goi-mailako tituluduna edo antzekoa 6 4 2 6  3 3
GUZTIRA 493 154 339 3 497 149 3483

F) 2020ko eta 2019ko ekitaldietako "Ustiapeneko beste gastu batzuk" epigrafean ondoko kontzeptuak jaso dira:

 20202019
Kanpoko zerbitzuak:
- Ikerketa eta garapeneko gastuak 9.857,92 29.052,86
- Errentamenduak eta kanonak 1.154.780,86 950.630,72
- Konpontze-, kontserbatze- eta berriztatze-lanak 4.509.898,82 4.477.668,43
- Profesional independenteek emandako zerbitzuak 1.209.059,44 1.814.739,55
- Garraioak 567.255,47 523.365,21
- Aseguru-primak 487.823,51 438.679,12
- Banku-zerbitzuak eta antzekoak 36.984,90 27.573,58
- Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak 1.211.546,79 1.451.252,21
- Hornidurak 287.00,25 365.700,57
- Beste zerbitzu batzuk 2.427.748,18 2.261.180,45
Zergak 2.151.141,36 1.128.759,68
Hornidurak galtzea, narriatzea eta aldatzea, eragiketa komertzialengatik (9. oharra)
- Ekitaldiko hornidurak 343.667,16 3.718,28
- Ekitaldiko berreskuratzeak -17.897,38 -73.141,32
- Kobraezinak diren kreditu komertzialen galerak 151.372,77 168.699,60
Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk:
- Garraio publikoaren transferentziak 18.057.309,03 13.515.000,30
- Iberdrolaren kanona 266.888,85 298.623,61
- Beste batzuentzako kalte-ordainak 27.958,26 56.777,82
Aparteko gastuak
150.991,69 205.975,87
GUZTIRA33.033.387,8827.644.255,54

"Errentamenduak eta kanonak" epigrafeak 318.319,12 euro jasotzen ditu, ondokoak alokatzeari dagozkionak: bulegoetarako zenbait lokal, zelai bat, aparkalekuak, ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak eta harpidetza informatikoak (ikusi 7. oharra).

“Garraio publikoaren transferentziak” atalak barne hartzen du, likidazioaren estimazioan emandako eta jasotako kalitatearengatik, pizgarrien eta zigorren aurreikuspena enpresa kontzesiodunarekin.

G) "Finantzetakoak ez diren ibilgetuen dirulaguntzak egoztea eta beste batzuk" atalean sartutako epigrafeek, 2020ko ekitaldian, 7.460.536,64 euroko kopurua hartu zuten (ikusi 12. oharra) (7.953.708,99 euro 2019an).

20. Administrazio-organoei dagokien informazioa

Mankomunitateko eta Mendeko Sozietateko administrazio organoetako kideek 2020ko ekitaldian hainbat ordainsari jaso dituzte, saioetan benetan egoteagatik ematen den ordainketa gisa (Batzarrak eta Administrazio Kontseiluak, edo Erakunde Menderatzailearen edo Mendekoaren ohiz kanpoko bilerak) (19.d oharra). Horrez gainera, Erakunde Menderatzailean ordainsariak daude, soldata gisa.

Hona hemen Taldean kontzeptu hauengatik sortutako zenbateko osoa:

 20202019
Dietak 83.560,62 97.195,22
Goi kargudunen soldatak 54.176,92 51.055,88
GUZTIRA137.737,54148.251,10

Taldeak aseguru-poliza bat du kontratatuta, Administrazio Kontseiluko kide guztien erantzukizun zibila estaltzen duena, beren eginkizunek sortzen ahal dituzten erantzukizunei —Kapital Sozietateen Legearen testu bateginean jasoak— aurre egiteko. Gainera, administrazio-organoetako kide hauek bizi- eta istripu-aseguru bat dute. Hori dela-eta, 900,94 euro ordaindu ziren 2020an (6.338,58 euro 2019an).

Administrazio-organoko egungo edo lehengo kideekin Taldeak ez du beste inolako betebeharrik hartu (pentsioak, etab). 2020an kide hauei ez zaie inolako aurrerakinik edo mailegurik eman.

2020ko abenduaren 31n, Erakunde Menderatzailearen administrariek eta haiei lotutako pertsonek (231. artikuluak aipatzen dituenak) ez dute jakinarazi gatazka-egoerarik, zuzenik edo zeharkakorik, Sozietatearen interesa dela-eta egon daitekeenik.

Taldeko goi-zuzendaritza administrazio-organoekin bat dator.

21. Ekitaldia itxi ondorengo gertakariak

Egun oraindik ez da behin betiko likidatu enpresa kontzesiodunak (TCC) 2020ko ekitaldian bidaiarien garraio publikoko zerbitzuak emateagatiko konpentsazioa. Kontzesioari dagozkion pleguan eta kontratuan bildutako xedapenetan oinarrituta egindako kalkuluen arabera, eta 2013ko ekainaren 27an Iruñerriko Mankomunitateko Batzar Nagusiak hartu zuen akordioan hitzartu zituen denbora-aldaketak eginda (Batzar Nagusiak berak 2016ko abenduaren 29an hartu zuen akordioaren arabera, kontratua amaitu arte luzatutakoak), aurreikusten da 2.757.073,76 euroko ordainketa gehigarri bat egiteko beharra kontzeptu honen arabera (17.a oharra).

22. Ingurumenari buruzko informazioa

Taldearen jardueren zerrendan (1. oharrean egina) antzematen ahal den bezala, jarduera askoren berehalako helburua da ingurumen inpaktua gutxitzea, jarduketa berberek eragindakoa izan ezik, Iruñerriko esparruan gauzatutakoek sortu dutena ere. Horrela, nolabaiteko lotura antzeman liteke Taldearen ia gastu eta inbertsio guztien eta ingurumena babesteko jardueraren artean.

Taldeak 25.361.943,81 euroko hornidura bat zuzkitu du 2020an eta 2019an, Gongorako zabortegia itxi, zigilatu eta bertan berriz landatzeagatik (ikusi 13. oharra).

23. Bestelako informazioa

Mankomunitatearen urteko kontu bateratuen auditoretza egin duen enpresak eta horrekin loturaren bat duten beste enpresa batzuek —Finantza Sistema Berritzeko Neurrien gaineko Legearen hamalaugarren xedapen gehigarriak aipatutako loturaren bat— ebatzi dute Erakunde Menderatzaileari, zerbitzu sari eta gastu gisa, 14.500 euro fakturatzea (14.500 euro 2019an), 2020ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldian Taldeari emandako ikuskaritza-zerbitzu profesional guztiengatik. Aipatutako zenbatekoak 2020ko ekitaldiari dagozkion zerbitzu-sari guztiak hartzen ditu barne, beren fakturazioaren unea edozein izanik ere.

24. Beste batzuekin hitzartutako bermeak eta beste pasibo kontingente batzuk 

Mendeko Sozietateak hainbat abal aurkeztu ditu erakunde publiko eta sozietate batzuen aurrean, ondoko xehetasunetan azalduak:

 20202019
Canal de Navarra S.A. 250.000,00 250.000,00
Beste batzuk 6.000,00 10.000,00
GUZTIRA256.000,00260.000,00

25. Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldiari buruzko informazioa. Hirugarren xedapen gehigarria. Uztailaren 5eko 15/2010 Legearen "Informazio-betebeharra" 

2020ko eta 2019ko fakturen zenbatekoak eta ordainketa-ratioak hauek izan dira:

20202019
EgunakEgunak
Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia 37,12 36,53
Ordaindutako eragiketen ratioa 41,39 40,24
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa 14,06 14,39
Zenbatekoa Zenbatekoa
Egindako ordainketak, guztira 37.631.117,71 39.337.863,35
Ordaintzeko dauden ordainketak, guztira 6.974.177,84 6.588.332,01

Ordaintzeko epea ezartzeko erabilitako irizpidea desberdina da Mendeko Sozietatearen -haren epea zenbatzen hasten da fakturaren datatik aurrera- eta Erakunde Menderatzailearen artean -haren epea zenbatzen hasten da faktura FACe faktura elektronikoak igortzeko puntu orokorrean erregistratzen den egunetik aurrera, administrazio publiko izateagatik dagokion moduan-.