Eskudiru-fluxuen egoera, 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagokiena

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 Txostenaren oharrak2020KO EKITALDIA2019KO EKITALDIA
   
USTIAPEN-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK   
Ekitaldiaren emaitza, zergen aurretik   -1.003.593,58 2.792.143,91
Emaitzaren doitzeak  
Ibilgetuaren amortizazioa   4 eta 6  14.500.086,81 14.853.736,96
Horniduren aldaketa 13 eta 19.f -52.230,22 -20.576,96
Dirulaguntzak egoztea 12 -7.460.536,64 -7.953.708,99
Ibilgetuaren besterentzeek eta bajek eragindako emaitzak   4 -215.727,74 -8.849,98
Finantzetako diru-sarrerak 13 -943.384,67 -925.392,16
Finantzetako gastuak 13 1.010.262,08 1.198.472,24
Beste diru-sarrera eta gastu batzuk   
Kapital arruntean izandako aldaketak  
Izakinak   -43.885,32 -74,75
Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk   -1.486.630,58 -468.767,70
Beste aktibo arrunt batzuk   150.722,69 -276.144,73
Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk   3.929.881,56 32.049,48
Beste pasibo arrunt batzuk   771.693,21 -189.978,48
Arruntak ez diren beste aktibo eta pasibo batzuk -753.385,78 -452.379,07
Ustiapen-jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk  
Interesak kobratzea   14.650,04 52.239,72
Interesak ordaintzea   -16.846,15 -26.695,5
Kobrantzak (ordainketak) etekinen gaineko zergengatik     -38.637,45 54.245,78
Ustiapen-jardueretako eskudiruaren fluxuak 8.362.438,268.701.623,13
   
INBERTSIO-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK
Ordainketak inbertsioengatik  
Ibilgetu ukiezina 6 -252.164,09 -298.422,83
Ibilgetu materiala 4 -13.974.142,36 -11.117.538,37
Finantzetako inbertsioak -4.254.666,00
Kobrantzak desinbertsioengatik   
Ibilgetu materiala  4 10.350,00 12.370,00
Finantzetako inbertsioak  10 14.022.742,88
Inbertsioak higiezinetan 5 501.179,04
Inbertsio-jardueretako eskudiruaren fluxuak -17.941.043,412.846.527,12
   
FINANTZAKETA-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK
Kobrantzak eta ordainketak ondasun-tresnengatik  
Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak 12 3.903.132,47 4.360.221,43
Finantzaketa-jardueretako eskudiruaren fluxuak 3.903.132,474.360.221,43
   
ESKUDIRU BALIOKIDE(AR)EN EMENDATZE/MURRIZTE GARBIA -5.675.472,68-15.908.371,68
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran    49.816.280,87 33.907.909,19
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran    44.140.808,19 49.816.280,87

1. eta 25. oharren artekoak, honekin batera dagoen memorian sartuak, 2020ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko eskudiru-fluxuen egoera-orriaren barnean daude.