Ondasun garbietan izandako aldaketen egoerak, 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

A) Aitortutako diru-sarreren eta gastuen egoera-orriak, 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak 

  Txostenaren oharrak2020KO EKITALDIA2019KO EKITALDIA
     
GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUAREN EMAITZAK  -1.011.414,262.753.493,12
ONDASUN GARBIEI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK   
Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak 12 3.903.132,47 4.360.221,43
Irabazi eta galera aktuarialengatik eta beste doitze batzuk  13 135.469.96 -1.562.582,93
Dirulaguntzen zerga-ondorioa  12 -23.533,83 12.208,64
Zerga-ondorio aktuariala 13 -379,31 4375,23
Ondasun garbiei zuzenean egotzitako diru-sarrerak eta gastuak, guztira  4.014.689,292.789.805,09
GALEREN ETA IRABAZIEN KONTURA EGINDAKO TRANSFERENTZIAK   
Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak 12 -7.460.536,64 -7.953.708,99
Zerga-ondorioa  12 20.889,40 22.270,40
Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak, guztira  -7.439.647,24-7.931.438,59
     
AITORTUTAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK, GUZTIRA  -4.436.372,21-2.388.140,38

B) Ondasun garbietan izandako aldaketen egoera-orri osoa, 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak

 

Funts soziala

Erreserba sozietate bateratuetan

Ekitaldiko emaitza bateratua

Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak

GUZTIRA

SALDOA, 2018AREN AMAIERAN ETA 2019AREN HASIERAN 

43.066.057,59

50.869.325,39

2.756.785,60

50.512.672,29

147.204.840,87

Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira 

-1.558.207,70

2.753.493,12

-3.583.425,80

-2.388.140,38

Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin

2018ko ekitaldiko etekinaren banaketa

23.962,86

2.732.822,74

-2.756.785,60

Ondasun garbien beste aldaketa batzuk

415.826,67

415.826,67

SALDOA, 2019AREN AMAIERAN ETA 2020AREN HASIERAN 

43.090.020,45

52.459.767,10

2.753.493,12

46.929.246,49

145.232.527,16

Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira

135.090,65

-1.011.414,26

-3.560.048,60

-4.436.372,21

Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin

2019ko ekitaldiko etekinaren banaketa

194.461,09

2.559.032,03

-2.753.493,12

SALDOA, 2020AREN AMAIERAN

43.284.481,54

55.153.889,78

-1.011.414,26

43.369.197,89

140.796.154,95

1. eta 25. oharren artekoak, honekin batera dagoen memorian sartuak, 2020ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko ondasun garbietan izandako aldaketen egoera-orriaren barnean daude.