Galeren eta irabazien kontuak, 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n bukatutako urteko ekitaldiei dagozkienak (eurotan)

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 

 

2020KO EKITALDIA

2019KO EKITALDIA

A) ERAGIKETA JARRAITUAK

 

 

 

Negozio-zifraren zenbateko garbias

19.a

 

 

Salmentak

 

28.829.386,86

30.605.908,68

Zerbitzuak ematea

 

32.380.720,97

31.129.886,08

Enpresak bere aktiborako egindako lanak

 

478.963,97

381.387,89

Hornidurak

 

 

 

Ur-kontsumoa

19.b

-1.458.546,18

-1.501.928,59

Merkataritzako izakinen kontsumoa eta beste hornidura batzuk

19.b

-2.407.448,57

-2.618.175,66

Beste enpresa batzuek egindako lanak

 

-19.594.643,66

-19.314.187,10

Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk

19.c

 

 

Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk

 

18.309.025,80

16.515.472,57

Ustiapeneko dirulaguntzak, ekitaldiaren amaieran sartuak

 

8.516.620,09

7.985.009,99

Ezohiko diru-sarrerak

 

101.607,83

16.922,49

Langileekin lotutako gastuak

19.d

 

 

Lansariak, soldatak eta antzekoak

 

-19.301.549,52

-18.576.720,85

Karga sozialak

 

-6.824.700,54

-6.546.946,07

Pentsio-funtsa hornitzea

 

-486.781,97

-475.837,70

Ustiapeneko beste gastu batzuk

19.f

 

 

Kanpoko zerbitzuak

 

-11.901.956,14

-12.339.842,70

Zergak

 

-2.151.141,36

-1.128.758,68

Hornidurak galtzea, narriatzea eta aldatzea, eragiketa komertzialengatik 

9

-477.142,55

-99.276,56

Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk

 

-18.352.156,14

-13.870.401,73

Ezohiko gastuak

 

-150.991,69

-205.975,87

Ibilgetuaren amortizazioa

4 eta 6

-14.500.086,81

-14.853.736,96

Finantzetakoa ez den ibilgetuaren dirulaguntzak eta beste batzuk egoztea 

12

7.460.536,64

7.953.708,99

Gehiegizko hornidurak

13

378.000,00

 

Narriadura eta emaitza, ibilgetua besterentzeagatik

 

 

 

Emaitzak, besterentzeengatik eta beste batzuengatik

4

215.727,74

8.849,98

USTIAPENAREN EMAITZA

 

-936.555,23

3.065.358,20

Finantzetako diru-sarrerak

 

 

 

Balore negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuenak

 

 

 

    Beste batzuenak

13

943.384,67

925.392,16

Finantzetako gastuak

 

 

 

Zorrak izateagatik beste batzuekin

 

-16.846,15

-26.695,56

Hornidurak eguneratzeagatik

13

-993.415,93

-1.171.776,68

Aldaketen diferentziak

 

-160,94

-134,21

FINANTZA-EMAITZA

 

-67.038,35

-273.214,29

EMAITZA, ZERGEN AURRETIK

 

-1.003.593,58

2.792.143,91

Zergak, etekinen gainean

18

-7.820,68

-38.650,79

EKITALDIAREN EMAIZA, ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRIA

 

-1.011.414,26

2.753.493,12

EKITALDIAREN EMAITZA

11

-1.011.414,26

2.753.493,12

1. eta 25. oharren artekoak, honekin batera dagoen memorian sartuak, 2020ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko galeren eta irabazien kontuaren barnean daude.