Balantzeak, 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n (eurotan)

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

AKTIBOA

Txostenaren oharrak

2020KO EKITALDIA

2019KO EKITALDIA

ONDASUN GARBIAK ETA PASIBOA

Txostenaren oharrak

2020KO EKITALDIA

2019KO EKITALDIA

AKTIBO EZ ARRUNTA

ONDASUN GARBIAK

Funts berekiak

Ibilgetu ukiezina

6

Aplikazio informatikoak

834.042,72

989.029,67

Kapitala

Bidean dauden aplikazio informatikoak

83.513,50

54.555,74

Funts soziala

11

43.284.481,54

43.090.020,45

Beste ibilgetu ukiezin bat

2.254.284,26

3.381.426,38

Erreserbak

Ibilgetu materiala

4

Erreserba, sozietate bateratuetan

11

55.153.889,78

52.459.767,10

Lursailak eta eraikuntzak

26.109.411,95

28.848.732,26

Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk

66.928.213,00

69.969.700,16

Ekitaldiko emaitza bateratua

11

-1.011.414,26

2.753.493,12

Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak

10.800.342,25

4.079.045,60

Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak

12

43.369.197,89

46.929.246,49

Inbertsioak higiezinetan

5

Lursailak

135.484,77

420.784,30

Ondasun garbiak, guztira

 

140.796.154,95

145.232.527,16

Epe luzerako finantza-inbertsioak

PASIBO EZ ARRUNTA

Ondasuneko tresnak

21.700,48

21.700,48

Langileentzako ordainsariak epe luzera

13

1.803.747,28

1.732.958,62

Epe luzerako hornidurak

Beste finantza-aktibo batzuk

10

3.500.000,00

Beste hornidura batzuk

13

25.433.943,81

25.811.943,81

Aktiboak, zerga geroratuengatik

18

75.738,98

83.938,98

Epe luzerako zorrak

Zorrak, kreditu-erakundeekin

14

753.385,78

Aktibo ez arrunta, guztira

 

112.546.479,19

109.581.872,19

Pasiboak, zerga geroratuengatik

18

162.200,36

159.555,93

AKTIBO ARRUNTA

Pasibo ez arrunta, guztira

 

25.596.144,17

26.724.885,52

Izakinak

Ura eta merkataritzako beste izakin batzuk

8

124.684,04

122.548,11

PASIBO ARRUNTA

Beste hornidura batzuk

8

1.177.848,71

1.136.099,32

Epe laburrerako zorrak

Zordun komertzialak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk 

Zorrak, kreditu-erakundeekin

14 eta 15

252.206,77

264.711,75

Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzuak emateagatik

9

18.683.673,47

17.200.905,73

Beste finantza-pasibo batzuk

15

5.757.967,06

4.973.768,87

Hainbat zordun

9

70.531,17

66.046,43

Langileak

9

335,92

1.555,83

Hartzeko dun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk 

Aktiboak, zerga arruntengatik

9 eta 18

9.881,03

Hornitzaileak

16

1.446.778,04

1.576.663,58

Beste kreditu batzuk, administrazio publikoekin

9

2.142.429,85

2.467.601,62

Hainbat hartzekodun

17.a

12.611.097,42

9.076.718,20

Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak)

28.319,05

29.314,06

Epe laburrerako finantza-inbertsioak

Pasiboak, zerga arruntengatik

18

28.756,42

Beste finantza-aktibo batzuk

10

10.046.544,41

9.291.878,40

Beste zor batzuk administrazio publikoekin

17.b

2.447.629,25

2.082.844,97

Bezeroen aurrerakinak

17.c

851.797,80

690.199,19

Periodifikatzeak epe laburrera

844.878,53

995.601,22

Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk

44.140.808,19

49.816.280,87

Aktibo arrunta, guztira

 

77.241.615,32

81.098.517,53

Pasibo arrunta, guztira

 

23.395.795,39

18.722.977,04

AKTIBOA, GUZTIRA

 

189.788.094,51

190.680.389,72

ONDASUN GARBIAK ETA PASIBOA, GUZTIRA

 

189.788.094,51

190.680.389,72

1. eta 25. oharren artekoak, honekin batera dagoen memorian sartuak, 2020ko abenduaren 31ko balantzearen barnean daude.