Eskudiru-fluxuen egoera, 2018ko eta 2017ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagokiena

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 Txostenaren oharrak2018KO EKITALDIA2017KO EKITALDIA
   
USTIAPEN-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK   
Ekitaldiaren emaitza, zergen aurretik   2.770.390,87 4.811.076,64
Emaitzaren doitzeak  
Ibilgetuaren amortizazioa  4 eta 6  15.069.395,24 15.119.507,84
Horniduren aldaketa 13 eta 19.f -740.257,09 -45.286,87
Dirulaguntzak egoztea 12 -8.562.332,80 -8.626.871,68
Ibilgetuaren besterentzeek eta bajek eragindako emaitzak    4 1.200,00 35.507,69
Finantzetako diru-sarrerak 13 -1.018.072,86 -945.254,50
Finantzetako gastuak 13 1.210.563,66 1.026.981,43
Beste diru-sarrera eta gastu batzuk    210.000,00 70.000,00
Kapital arruntean izandako aldaketak  
Izakinak   -3.707,54 -32.424,40
Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk    2.667.012,07 -2.631.552,55
Beste aktibo arrunt batzuk   -129.460,55 642.160,72
Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk    87.476,50 178.282,73
Beste pasibo arrunt batzuk   1.239.847,66 407.061,30
Arruntak ez diren beste aktibo eta pasibo batzuk  -269.611,15 -265.683,83
Ustiapen-jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk  
Interesak kobratzea   106.179,51 131.434,10
Interesa ordaintzea   -30.683,10 -37.604,65
Kobrantzak (ordainketak) etekinen gaineko zergengatik    -120.433,02 -110.388,35
Ustiapen-jardueretako eskudiruaren fluxuak 12.487.507,409.726.945,62
   
INBERTSIO-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK
Ordainketak inbertsioengatik  
Ibilgetu ukiezina 6 -358.126,64 -398.711,14
Ibilgetu materiala 4 -11.946.440,87 -7.585.580,31
Inbertsio higiezinak -2.074,42
Finantzetako inbertsioak 10 -15.033.365,07
Kobrantzak desinbertsioengatik   
Ibilgetu materiala  4 10.350,00 12.370,00
Finantzetako inbertsioak  10 7.499.942,47
Inbertsio-jardueretako eskudiruaren fluxuak  -4.796.349,46-23.005.286,52
   
FINANTZAKETA-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK 
Kobrantzak eta ordainketak ondasun-tresnengatik   
Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak  12 5.068.382,24 3.136.282,17
Finantzaketa-jardueretako eskudiruaren fluxuak  5.068.382,243.136.282,17
   
ESKUDIRU BALIOKIDE(AR)EN EMENDATZE/MURRIZTE GARBIA   12.759.540,18-10.142.058,73
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran     21.148.369,01 31.290.427,74
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran     33.907.909,19 21.148.369,01