Ondasun garbietan izandako aldaketen egoerak, 2018ko eta 2017ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

A) Aitortutako diru-sarreren eta gastuen egoera-orriak, 2018ko eta 2017ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak 

  Txostenaren oharrak2018KO EKITALDIA2017KO EKITALDIA
     
GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUAREN EMAITZAK  2.756.785,604.633.567,14
ONDASUN GARBIEI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRUSARRERAK ETA GASTUAK    
Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak  12 5.068.382,24 3.136.282,17
Irabazi eta galera aktuarialengatik eta beste doitze batzuk  13 -114.799,00 325.967,00
Dirulaguntzen zerga-ondorioa  12 -14.191,46 -8.781,60
Zerga-ondorio aktuariala 13 321,44 -912,71
Ondasun garbiei zuzenean egotzitako diru-sarrerak eta gastuak, guztira   4.939.713,223.452.554,86
GALEREN ETA IRABAZIEN KONTURA EGINDAKO TRANSFERENTZIAK    
Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak  12 -8.562.332,80 -8.626.871,68
Zerga-ondorioa  12 23.947,50 24.155,20
Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak, guztira  -8.538.358,30-8.602.716,48
     
AITORTUTAKO DIRUSARRERAK ETA GASTUAK, GUZTIRA  -841.859,48-516.593,88

B) Ondasun garbietan izandako aldaketen egoera-orri osoa, 2018ko eta 2017ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak 

   Funts sozialaErreserba sozietate bateratuetanEkitaldiko emaitza bateratuaJasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak GUZTIRA
SALDOA, 2016AREN AMAIERAN 42.637.042,6341.020.059,455.136.445,0659.472.055,72148.265.602,86
Doitzeak, akatsengatik, 2015 -50.000,00 -50.000,00
SALDO DOITUA, 2017AREN HASIERAN
42.637.042,6340.970.059,455.136.445,0659.472.055,72148.215.602,86
Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira  325.054,29 4.633.567,74 -5.475.215,91 -516.593,88
Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin          
2016ko ekitaldiko etekinaren banaketa 158.137,02 4.978.308,04 -5.136.445,06
SALDOA, 2017AREN AMAIERAN ETA 2018AREN HASIERAN 
42.795.179,6546.273.421,784.633.567,7453.996.839,81147.699.008,98
Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira     -114.477,56 2.756.785,60 -3.484.167,52 -841.859,48
Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin          
2017ko ekitaldiko etekinaren banaketa 270.877,94 4.362.689,80 -4.633.567,74
SALDOA, 2018AREN AMAIERAN43.066.057,5950.521.634,022.756.785,6050.512.672,29164.857.149,50