Galeren eta irabazien kontuak, 2018ko eta 2017ko abenduaren 31n bukatutako urteko ekitaldiei dagozkienak (eurotan)

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

AKTIBOATxostenaren oharrak2018KO EKITALDIA2017KO EKITALDIA
   
A) ERAGIKETA JARRAITUAK  
Negozio-zifraren zenbateko garbia 19.a
Salmentak   30.305.158,72 30.813.845,73
Zerbitzuak ematea   28.676.704,51 27.776.826,36
   
Enpresak bere aktiborako egindako lanak   632.322,90 426.907,09
    
Hornidurak  
Ur-kontsumoa 19.b -1.435.709,10 -1.440.914,04
Merkataritzako izakinen kontsumoa eta beste hornidura batzuk  19.b  -2.656.574,47 -2.652.389,97
Beste enpresa batzuek egindako lanak   -18.860.623,53 -18.256.181,97
   
Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk 19.c
Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk    15.453.126,84 14.127.653,07
Ustiapeneko dirulaguntzak, ekitaldiaren emaitzan sartuak    8.432.316,22 7.995.390,25
Ezohiko diru-sarrerak   9.207,91 43.047,80
   
Langileekin lotutako gastuak 19.d
Lansariak, soldatak eta antzekoak   -17.875.638,44 -16.921.103,62
Karga sozialak   -6.134.632,05 -5.853.971,65
Pentsio-funtsa hornitzea   -462.877,14 -453.578,78
   
Ustiapeneko beste gastu batzuk 19.f
Kanpoko zerbitzuak   -13.130.703,20 -12.037.088,42
Zergak   456.896,79 -228.741,50
Hornidurak galtzea, narriatzea eta aldatzea, eragiketa komertzialengatik   9 -163.340,55 -172.640,97
Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk   -13.138.313,23 -11.636.102,72
Ezohiko gastuak   -246.944,09 -110.009,29
   
Ibilgetuaren amortizazioa 4 y 6 -15.069.395,24 -15.119.507,80
   
Finantzetakoa ez den ibilgetuaren dirulaguntzak eta beste batzuk egoztea 12 8.562.332,80 8.626.871,69
   
Gehiegizko hornidurak
13 524.561,60
Narriadura eta emaitza, ibilgetua besterentzeagatik    
Emaitzak, besterentzeengatik eta beste batzuengatik 4 y 5 -1.200,00 -35.507,69
    
USTIAPENAREN EMAITZA 2.962.881,674.892.803,57
   
Finantzetako diru-sarrerak  
Balore negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuenak   
Beste batzuenak  13 1.018.072,86 945.254,50
Finantzetako gastuak   
Zorrak izateagatik beste batzuekin    -30.683,10 -37.604,65
Hornidurak eguneratzeagatik 13 -1.179.880,56 -989.376,78
   
Aldaketen diferentziak   
   
FINANTZA-EMAITZA -129.490,80-81.726,93
   
EMAITZA, ZERGEN AURRETIK 2.770.390,874.811.076,64
   
Zergak, etekinen gainean 18 -13.605,27 -177.508,90
   
EKITALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRIA  2.756.785,604.633.567,74
EKITALDIAREN EMAITZA 112.756.785,604.633.567,74

Honekin batera dagoen txostena 2018ko urteko kontu bateratuen barnean dago.