Balantzeak, 2018ko eta 2017ko abenduaren 31n (eurotan)

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

AKTIBOATxostenaren oharrak2018KO EKITALDIA2017KO EKITALDIAONDASUN GARBIAK ETA PASIBOATxostenaren oharrak2018KO EKITALDIA2017KO EKITALDIA
AKTIBO EZ ARRUNTA   ONDASUN GARBIAK
 
Ibilgetu ukiezina 6  Funts berekiak
Kontzesioak   Kapitala
Aplikazio informatikoak   864.797,50 1.028.011,02 Funts soziala 11 43.066.057,59 42.795.179,65
Bidean dauden aplikazio informatikoak   280.969,37 114.544,52
Beste ibilgetu ukiezin batzuk   4.716.809,24 6.052.192,08  
Ibilgetu materiala 4 Erreserbak  
Lursailak eta eraikuntzak   27.805.937,12 31.433.711,27 Erreserba, sozietate bateratuetan 11 50.521.634,02 46.273.421,78
Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk    69.341.419,64 72.295.663,30    
Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak   7.482.948,09 2.315.136,50 Ekitaldiko emaitza bateratua  11 2.756.785,60 4.633.567,74
       
Inbertsioak higiezinetan 5 Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak 
 12 50.512.672,29 53.996.839,81
Lursailak   503.237,70 501.163,28  
    Ondasun garbiak, guztira   146.857.149,50 147.699.008,98
Epe luzerako finantza-inbertsioak       
Ondasuneko tresnak   22.120,48 22.120,48    
  PASIBO EZ ARRUNTA  
Langileentzako ordainsariak epe luzera  13 3.392.880,52 3.463.939,55    
Beste finantza-aktibo batzuk    9.250.000,00   Epe luzerako hornidurak  
Aktiboak, zerga geroratuengatik  18 88.996,68 102.274,12  
    Beste hornidura batzuk 13 25.520.658,54 25.710.802,41
Aktibo ez arrunta, guztira   123.750.116,34 117.358.756,12    
    Epe luzerako zorrak  
AKTIBO ARRUNTA   Zorrak, kreditu-erakundeekin 14 1.205.764,85 1.475.376,00
       
Izakinak      
Ura eta merkataritzako beste izakin batzuk 8 172.161,43 146.280,85 Pasiboak, zerga geroratuengatik 18 169.617,69 179.400,73
Beste hornidura batzuk 8 1.086.560,75 1.108.733,79    
Aurrerakinak hornitzaileei   Pasibo ez arrunta, guztira  26.896.041,08 27.365.579,14
       
Zordun komertzialak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk   PASIBO ARRUNTA  
Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzuak emateagatik 9 16.889..891,07 16.184.750,81    
Hainbat zordun 9 64.058,78 69.481,34 Epe laburrerako zorrak  
Langileak 9 140,88 -186,33 Zorrak, kreditu-erakundeekin 14y15 269.611,16 265.013,05
Aktiboak, zerga arruntengatik  9 eta 18 54.723,63
Beste kreditu batzuk, administrazio publikoekin 9 2.243.811,75 5.623.826,88 Beste finantza-pasibo batzuk 15 5.158.849,36 3.923.599,80
       
Epe laburrerako finantza-inbertsioak   Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk  
Beste finantza-aktibo batzuk 10 14.064.201,28 30.821.602,20 Hornitzaileak 16 1.310.164,41 1.395.633,70
    Hainbat hartzekodun 17.a 9.995.238,92 10.596.417,08
Periodifikatzeak epe laburrera   719.457,89 595.918,32 Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 1.834,02 31.112,58
    Pasiboak, zerga arruntengatik 18 120.426,63
Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk   33.907.909,19 21.148.369,01 Beste zor batzuk administrazio publikoekin 17.b 1.779.741,33 981.582,28
    Bezeroen aurrerakinak 17.c 684.203,21 679.159,75
    Periodifikatzeak epe laburrera    200,00
Aktibo arrunta, guztira 69.202.916,6575.698.776,87Pasibo arrunta, guztira 19.199.842,6175.698.776,87
AKTIBOA, GUZTIRA 192.953.032,99193.057.532,99ONDASUN GARBIAK ETA PASIBOA, GUZTIRA  192.953.032,99193.057.532,99