Eskudiru-fluxuen egoera, 2017ko eta 2016ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagokiena

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 Txostenaren oharrak2017KO EKITALDIA2016KO EKITALDIA
   
USTIAPEN-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK   
Ekitaldiaren emaitza, zergen aurretik   4.811.076,64 5.251.592,50
Emaitzaren doitzeak  
Ibilgetuaren amortizazioa  4 eta 6  15.119.507,84 15.016.493,59
Horniduren aldaketa  19.f -45.286,87 -51.443,95
Diru-laguntzak egoztea 12 -8.626.871,68 -8.527.029,39
Ibilgetuaren besterentzeek eta bajek eragindako emaitzak   4 eta 5 35.507,69 6.737,94
Finantzetako diru-sarrerak 13 -945.254,50 -1.078.656,63
Finantzetako gastuak 13 1.026.981,43 1.009.530,44
Beste diru-sarrera eta gastu batzuk   70.000,00
Kapital arruntean izandako aldaketak  
Izakinak   -32.424,40 31.869,24
Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk   -2.631.552,55 2.230.663,27
Beste aktibo arrunt batzuk   642.160,72 -240.577,71
Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk   178.282,73 140.931,75
Beste pasibo arrunt batzuk   407.061,30 -799.152,59
Arruntak ez diren beste aktibo eta pasibo batzuk -265.683,83 -258.425,70
Ustiapen-jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk  
Interesak kobratzea   131.434,10 202.910,94
Interesak ordaintzea   -37.604,65 -45.648,30
Kobrantzak (ordainketak) etekinen gaineko zergengatik    -110.388,35 32.523,95
Ustiapen-jardueretako eskudiruaren fluxuak 9.726.945,6212.922.319,35
   
INBERTSIO-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK
Ordainketak inbertsioengatik  
Ibilgetu ukiezina 6 -398.711,14 -348.223,55
Ibilgetu materiala 4 -7.585.580,31 -6.216.392,06
Finantzetako inbertsioak 10 -15.033.365,07 -1.002.973,29
Kobrantzak desinbertsioengatik   
Ibilgetu materiala  4 12.370,00 9.599,00
Beste finantza-aktibo batzuk  5 1.920,00
Inbertsio-jardueretako eskudiruaren fluxuak -23.005.286,52-7.556.069,90
   
FINANTZAKETA-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK
Kobrantzak eta ordainketak ondasun-tresnengatik  
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak 12 3.136.282,17 3.774.350,07
Finantzaketa-jardueretako eskudiruaren fluxuak 3.136.282,173.774.350,07
   
ESKUDIRU BALIOKIDE(AR)EN EMENDATZE/MURRIZTE GARBIA  -10.142.058,739.140.599,52
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran   31.290.427,74 22.149.828,22
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran   21.148.369,01 31.290.427,74