Galeren eta irabazien kontuak, 2017ko eta 2016ko abenduaren 31n bukatutako urteko ekitaldiei dagozkienak (eurotan)

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

AKTIBOATxostenaren oharrak2017KO EKITALDIA2016KO EKITALDIA
   
A) ERAGIKETA JARRAITUAK  
Negozio zifraren zenbateko garbia  19.a
Salmentak   30.813.845,73 29.761.928,49
Zerbitzuak ematea   27.776.826,36 28.127.286,68
   
Enpresak bere aktiborako egindako lanak   426.907,09 364.817,12
    
Hornidurak  
Ur-kontsumoa 19.b -1.440.914,04 -1.359.243,19
Merkataritzako izakinen kontsumoa eta beste hornidura batzuk   19.b  -2.652.389,97 -2.387.937,97
Beste enpresa batzuek egindako lanak    -18.256.181,97 -17.914.773,82
   
Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk 19.c
Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk   14.127.653,07 13.453.762,19
Ustiapeneko diru-laguntzak, ekitaldiaren emaitzan sartuak   7.995.390,25 7.723.435,62
Ezohiko diru-sarrerak   43.047,80 5.925,93
   
Langileekin lotutako gastuak 19.d
Lansariak, soldatak eta antzekoak   -16.921.103,62 -16.971.600,85
Karga sozialak   -5.853.971,65 -5.357.260,52
Pentsio-funtsa hornitzea   -453.578,78 -434.027,63
   
Ustiapeneko beste gastu batzuk 19.f
Kanpoko zerbitzuak   -12.037.088,42 -11.770.131,50
Zergak   -228.741,50 -115.812,41
Hornidurak galtzea, narriatzea eta aldatzea, eragiketa komertzialengatik  9 -172.640,97 -194.231,97
Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk   -11.636.102,72 -11.246.782,04
Ezohiko gastuak   -110.009,29 -6.688,77
   
Ibilgetuaren amortizazioa 4 eta 6 -15.119.507,80 -15.016.493,61
   
Finantzetakoa ez den ibilgetuaren diru-laguntzak eta beste batzuk egoztea  12 8.626.871,69 8.527.029,38
   
Narriadura eta emaitza, ibilgetua besterentzeagatik   
Emaitzak, besterentzeengatik eta beste batzuengatik 4 eta 5 -35.507,69 -6.737,94
    
USTIAPENAREN EMAITZA 4.892.803,575.182.463,19
   
Finantzetako diru-sarrerak  
Balore negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuenak   
Beste batzuenak  13 945.254,50 1.078.656,63
Finantzetako gastuak   
Zorrak izateagatik beste batzuekin    -37.604,65 -45.648,30
Hornidurak eguneratzeagatik 13 -989.376,78 -963.882,14
   
Aldaketen diferentziak    3,12
   
FINANTZA-EMAITZA -81.726,9369.129,31
   
EMAITZA, ZERGEN AURRETIK  4.811.076,645.251.592,50
   
Zergak, etekinen gainean 18 -177.508,90 -115.147,44
   
EKITALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRIA  4.633.567,745.136.445,06
EKITALDIAREN EMAITZA 114.633.567,745.136.445,06

Honekin batera dagoen txostena 2017ko urteko kontu bateratuen barnean dago.