Balantzeak, 2017ko eta 2016ko abenduaren 31n (eurotan)

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

AKTIBOATxostenaren oharrak2017KO EKITALDIA2016KO EKITALDIAONDASUN GARBIAK ETA PASIBOATxostenaren oharrak2017KO EKITALDIA2016KO EKITALDIA
AKTIBO EZ ARRUNTA   ONDASUN GARBIAK
 
Ibilgetu ukiezina 6  Funts berekiak
Kontzesioak   Kapitala
Aplikazio informatikoak   1.028.011,02 1.152.893,76 Funts soziala 11 42.795.179,65 42.637.042,63
Bidean dauden aplikazio informatikoak   114.544,52 60.387,78
Beste ibilgetu ukiezin batzuk   6.052.192,08 7.387.574,95  
Ibilgetu materiala 4 Erreserbak  
Lursailak eta eraikuntzak   31.433.711,27 32.044.620,81 Erreserba, sozietate bateratuetan 11 46.273.421,78 41.050.059,45
Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk   72.295.663,30 78.326.470,42    
Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak   2.315.136,50 1.480.405,01 Ekitaldiko emaitza bateratua  11 4.633.567,74 5.136.445,06
       
Inbertsioak higiezinetan 5 Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak 
 12 53.996.839,81 59.472.055,72
Lursailak   501.163,28 501.163,28  
    Ondasun garbiak, guztira   147.699.008,98 148.295.602,86
Epe luzerako finantza-inbertsioak      
Ondasuneko tresnak   22.120,48 22.120,48    
  PASIBO EZ ARRUNTA  
Langileentzako ordainsariak epe luzera 13 3.463.939,55 3.119.673,99    
    Epe luzerako hornidurak  
Aktiboak, zerga geroratuengatik 18 102.274,12 113.510,27  
    Beste hornidura batzuk 13 25.710.802,41 25.405.509,79
Aktibo ez arrunta, guztira  117.358.756,12 124.208.820,75    
    Epe luzerako zorrak  
AKTIBO ARRUNTA   Zorrak, kreditu erakundeekin 14 1.475.376,00 1.741.059,83
       
Izakinak      
Ura eta merkataritzako beste izakin batzuk 8 146.280,85 94.820,70 Pasiboak, zerga geroratuengatik 18 179.400,73 194.774,33
Beste hornidura batzuk 8 1.108.733,79 1.127.769,54    
Aurrerakinak hornitzaileei   Pasibo ez arrunta, guztira  27.365.579,14 27.341.343,95
       
Zordun komertzialak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk   PASIBO ARRUNTA  
Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzuak emateagatik 9 16.184.750,81 16.672.384,00    
Hainbat zordun 9 69.481,34 56.561,46 Epe laburrerako zorrak  
Langileak 9 -186,33 2,08 Zorrak, kreditu-erakundeekin 14 eta 15 265.013,05 258.425,69
Beste kreditu batzuk, administrazio publikoekin 9 5.623.826,88 2.472.08574 Beste finantza-pasibo batzuk 15 3.923.599,80 3.523.125,86
       
Epe laburrerako finantza-inbertsioak   Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk  
Beste finantza-aktibo batzuk 10 30.821.602,20 15.818.832,45 Hornitzaileak 16 1.395.633,70 1.937.533,55
    Hainbat hartzekodun 17.a 10.596417,08 9.933.703,45
Periodifikatzeak epe laburrera   595.918,32 1.246.046,08 Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 31.112,58 28.099,32
    Pasiboak, zerga arruntengatik 18 120.426,63 63.629,52
Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk   21.148.369,01 31.290.427,74 Beste zor batzuk administrazio publikoekin 17.b 981.582,28 1.014.432,78
    Bezeroen aurrerakinak 17.c 679.159,75 591.853,56
       
Aktibo arrunta, guztira 75.698.776,8768.778.929,79Pasibo arrunta, guztira 75.698.776,8717.350.803,73
AKTIBOA, GUZTIRA 193.057.532,99192.987.750,54ONDASUN GARBIAK ETA PASIBOA, GUZTIRA 193.057.532,99192.987.750,54