Eskudiru-fluxuen egoera, 2015eko eta 2016ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagokiena

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 Txostenaren oharrak2016KO EKITALDIA2015EKO EKITALDIA
   
USTIAPEN JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK   
Ekitaldiaren emaitza, zergen aurretik   5.251.592,50 6.600.425,74
Emaitzaren doitzeak  
Ibilgetuaren amortizazioa   4 eta 6  15.016.493,59 15.060.616,55
Horniduren aldaketa  19.f -51.443,95 137.921,93
Diru-laguntzak egoztea 12 -8.527.029,39 -8.609.955,51
Ibilgetuaren besterentzeek eta bajek eragindako emaitzak   4 eta 5 6.737,94 -386.580,53
Finantzetako diru-sarrerak 13 -1.078.656,63 -1.179.952,35
Finantzetako gastuak 13 1.009.530,44 880.166,88
Beste diru-sarrera eta gastu batzuk   
Kapital arruntean izandako aldaketak  
Izakinak   31.869,24 -46.060,37
Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk   2.230.663,27 -2.181.345,83
Beste aktibo arrunt batzuk   -240.577,71 157.842,05
Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk   140.931,75 -758.916,56
Beste pasibo arrunt batzuk   -799.152,59 71.655,66
Arruntak ez diren beste aktibo eta pasibo batzuk -258.425,70 -881.700,42
Ustiapen jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk  
Interesak kobratzea   202.910,94 444.062,62
Interesak ordaintzea   -45.648,30 -71.607,03
Kobrantzak (ordainketak) etekinen gaineko zergengatik    32.523,95 -84.999,04
Ustiapen jardueretako eskudiruaren fluxuak 12.922.319,359.151.573,79
   
INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK
Ordainketak inbertsioengatik  
Ibilgetu ukiezina 6 -348.223,55 -454.749,48
Ibilgetu materiala 4 -6.216.392,06 -8.429.104,83
Inbertsioak higiezinetan 5 -109.920,74
Finantzetako inbertsioak -1.002.973,29 -213.604,11
Kobrantzak desinbertsioengatik   
Ibilgetu materiala  4 9.599,00 1.100,00
Beste finantza-aktibo batzuk  5 1.920,00 632.171,09
Inbertsio jardueretako eskudiruaren fluxuak 17.556.069,90-8.574.108,07
   
FINANTZAKETA JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK
Kobrantzak eta ordainketak ondasun tresnengatik   
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak  12 3.774.350,07 4.722.303,58
Finantzaketa jardueretako eskudiruaren fluxuak 3.774.350,074.722.303,58
   
ESKUDIRU BALIOKIDE(AR)EN HANDITZE/MURRIZTE GARBIA   9.140.599,525.299.769,30
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran    22.149.828,22 16.850.058,92
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran    31.290.427,74 22.149.828,22