Galeren eta irabazien kontuak, 2015eko eta 2016ko abenduaren 31n bukatutako urteko ekitaldiei dagozkienak (eurotan)

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

AKTIBOATxostenaren oharrak2016KO EKITALDIA2015EKO EKITALDIA
   
A) ERAGIKETA JARRAITUAK  
Negozio zifraren zenbateko garbia 19.a
Salmentak   29.761.928,49 30.377.443,48
Zerbitzuak ematea   28.127.286,68 27.381.437,07
   
Enpresak bere aktiborako egindako lanak   364.817,12 386.028,30
    
Hornidurak  
Ur kontsumoa 19.b -1.359.243,19 -1.388.413,53
Merkataritzako izakinen kontsumoa eta beste hornidura batzuk  19.b  -2.387.937,97 -2.468.543,66
Beste enpresa batzuek egindako lanak   -17.914.773,82 -16.897.804,85
   
Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk 19.c
Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk   13.453.762,19 13.847.679,09
Ustiapeneko diru-laguntzak, ekitaldiaren emaitzan sartuak   7.723.435,62 7.072.791,70
Ezohiko diru-sarrerak   5.925,93 1.070,37
   
Langileekin lotutako gastuak 19.d
Lansariak, soldatak eta antzekoak   -16.971.600,85 -16.774.907,53
Karga sozialak   -5.357.260,52 -5.182.187,04
Pentsio funtsa hornitzea   -434.027,63 -458.458,32
   
Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk 19.f
Kanpoko zerbitzuak   -11.770.131,50 -13.262.710,32
Zergak   -115.812,41 -128.272,06
Hornidurak galtzea, narriatzea eta aldatzea, eragiketa komertzialengatik   9 -194.231,97 -316.797,51
Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk   -11.246.782,04 -9.787.559,72
Ezohiko gastuak   -6.688,77 -36.055,77
   
Ibilgetuaren amortizazioa 4 eta 6 -15.016.493,61 -15.060.616,55
   
Finantzetakoa ez den ibilgetuaren diru-laguntzak eta beste batzuk egoztea  12 8.527.029,38 8.609.955,51
   
Narriadura eta emaitza, ibilgetua besterentzeagatik  
Emaitzak, besterentzeengatik eta beste batzuengatik 4 eta 5 -6.737,94 386.580,53
    
USTIAPENAREN EMAITZA 5.182.463,196.300.659,19
   
Finantzetako diru-sarrerak  
Balore negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuenak  
Beste batzuenak  13 1.078.656,63 1.179.952,35
Finantzetako gastuak   
Zorrak izateagatik beste batzuekin    -45.648,30 -72.336,49
Hornidurak eguneratzeagatik 13 -963.882,14 -807.830,39
   
Aldaketen diferentziak    3,12 -18,92
   
FINANTZA-EMAITZA 69.129,31299.766,55
   
EMAITZA, ZERGEN AURRETIK 5.251.592,506.600.425,74
   
Zergak, etekinen gainean 18 -115.147,44 -139.557,13
   
EKITALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRIA  5.136.445,066.460.868,61
EKITALDIAREN EMAITZA 115.136.445,066.460.868,61

Honekin batera dagoen txostena 2016ko urteko kontu bateratuen barnean dago.