Balantzeak, 2016ko eta 2015eko abenduaren 31n (eurotan)

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

AKTIBOATxostenaren oharrak2016KO EKITALDIA2015EKO EKITALDIAONDASUN GARBIAK ETA PASIBOA Txostenaren oharrak2016KO EKITALDIA2015EKO EKITALDIA
AKTIBO EZ ARRUNTA   ONDASUN GARBIAK
 
Funts propioak
Ibilgetu ukiezina 6  
Kontzesioak   Kapitala
Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak   374,70 Funts soziala 11 42.637.042,63 40.482.526,78
Aplikazio informatikoak   1.152.893,76 1.063.898,02
Bidean dauden aplikazio informatikoak   60.387,78 207.193,61  
Beste ibilgetu ukiezin batzuk 7.387.574,95 8.722.957,79
 
Ibilgetu materiala 4 Erreserbak  
Lursailak eta eraikuntzak   32.044.620,81 35.096.496,71 Erreserba, sozietate kontsolidatuetan 11 41.050.059,45 36.764.311,01
Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk   78.326.470,42 81.612.196,12    
Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak   1.480.405,01 2.217.450,72 Ekitaldiko emaitza bateratua  11 5.136.445,06 6.460.868,61
       
Inbertsioak higiezinetan 5 Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak 
 12 59.472.055,72 64.211.466,42
Lursailak   501.163,28 501.163,28  
    Ondasun garbiak, guztira   148.295.602,86 147.919.172,82
Epe luzerako finantza-inbertsioak      
Ondasuneko tresnak   22.120,48 24.040,48    
  PASIBO EZ ARRUNTA  
Langileentzako ordainsariak epe luzera 13 3.119.673,99 3.081.631,75    
    Epe luzerako hornidurak  
Aktiboak, zerga geroratuarengatik 18 113.510,27 114.715,47  
    Beste hornidura batzuk 13 25.405.509,79 25.280.419,28
Aktibo ez arrunta, guztira  124.208.820,75 132.642.118,65    
    Epe luzerako zorrak  
AKTIBO ARRUNTA   Zorrak, kreditu erakundeekin 14 1.741.059,83 1.999.485,53
       
Izakinak      
Ura eta merkataritzako beste izakin batzuk 8 94.820,70 97.794,54 Pasiboak, zerga geroratuarengatik 18 194.774,33 234.408,93
Beste hornidura batzuk 8 1.127.769,54 1.156.664,94    
Aurrerakinak hornitzaileei   Pasibo ez arrunta, guztira  27.341.343,95 27.487.947,76
       
Zordun komertzialak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk   PASIBO ARRUNTA  
Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzuak emateagatik 9 16.672.384,00 15.557.709,35    
Hainbat zordun 9 56.561,46 25.327,06 Epe laburrerako zorrak  
Langileak 9 2,08 3.170,04 Zorrak, kreditu erakundeekin 14 eta 15 258.425,69 252.560,53
Aktiboak, zerga arruntengatik 9 eta 18 82.778,82
Beste kreditu batzuk, administrazio publikoekin 9 2.472.08574 5.794.046,15 Beste finantza-pasibo batzuk 15 3.523.125,86 4.328.143,61
       
Epe laburrerako finantza-inbertsioak   Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk  
Beste finantza-aktibo batzuk 10 15.818.832,45 14.829.576,63 Hornitzaileak 16 1.937.533,55 1.665.211,89
    Hainbat hartzekodun 17.a 9.933.703,45 10.028.912,40
Periodifikatzeak epe laburrera   1.246.046,08 1.013.501,23 Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 28.099,32 35.206,17
    Pasiboak zerga arruntengatik 18 63.629,52
Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk   31.290.427,74 22.149.828,22 Beste zor batzuk administrazio publikoekin 17.b 1.014.432,78 1.044.858,90
    Bezeroen aurrerakinak 17.c 591.853,56 558.598,81
       
Periodifikatzeak epe laburrera 31.902,74
       
Aktibo arrunta, guztira 68.778.929,7960.710.396,98Pasibo arrunta, guztira 17.350.803,7317.945.395,05
AKTIBOA, GUZTIRA 192.987.750,54193.352.515,63ONDASUN GARBIAK ETA PASIBOA, GUZTIRA 192.987.750,54193.352.515,63