Eskudiru-fluxuen egoera, 2015eko eta 2014ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagokiena

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 

Txostenaren oharrak2015EKO EKITALDIA2014KO EKITALDIA
   
USTIAPEN JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK   
Ekitaldiaren emaitzak, zergen aurretik   6.600.425,74 4.945.661,99
Emaitzen doitzeak  
Ibilgetuaren amortizazioa   4 eta 6  15.060.616,55 14.827.046,34
Horniduren aldaketa  19.f 137.921,93 126.456,74
Diru-laguntzak egoztea 12 -8.609.955,51 -8.201.521,09
Ibilgetuaren besterentzeek eta bajek eragindako emaitzak   4 eta 5 -386.580,53 186.662,20
Finantzetako diru-sarrerak 13 -1.179.952,35 -1.449.893,95
Finantzetako gastuak 13 880.166,88 917.704,39
Beste diru-sarrera eta gastu batzuk   2,30
Kapital arruntean izandako aldaketak  
Izakinak   -46.060,37 14.723,98
Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk   -2.181.345,83 2.440.570,84
Beste aktibo arrunt batzuk   157.842,05 -329.754,58
Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk   -758.916,56 -1.193.306,95
Beste pasibo arrunt batzuk   71.655,66 953.399,10
Arruntak ez diren beste aktibo eta pasibo batzuk -881.700,42 -252.729,70
Ustiapen jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk  
Interesak kobratzea   444.062,62 545.124,69
Interesak ordaintzea   -71.607,03 -85.072,19
Kobrantzak (ordainketak) etekinen gaineko zergengatik    -84.999,04 -244.959,92
Ustiapen jardueretako eskudiruaren fluxuak 9.151.573,7913.200.114,19
   
INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK
Ordainketak inbertsioengatik  
Ibilgetu ukiezina 6 -454.749,48 -11.320.138,07
Ibilgetu materiala 4 -8.429.104,83 -6.624.422,23
Inbertsioak higiezinetan 5 -109.920,74 0,00
Finantzetako inbertsioak -213.604,11 -999.753,62
Kobrantzak desinbertsioengatik   
Ibilgetu materiala  4 1.100,00 11.100,00
Beste finantza-aktibo batzuk  5 632.171,09 0,00
Inbertsio jardueretako eskudiruaren fluxuak -8.574.108,07-18.933.213,92
   
FINANTZAKETA JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK 
Kobrantzak eta ordainketak ondasun tresnengatik   
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak 12 4.722.303,58 12.852.957,09
Finantzaketa jardueretako eskudiruaren fluxuak 4.722.303,5812.852.957,09
   
ESKUDIRU BALIOKIDE(AR)EN HANDITZE/MURRIZTE GARBIA  5.299.769,307.119.857,36
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran   16.850.058,92 9.730.201,56
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran   22.149.828,22 16.850.058,92