Ondasun garbietan izandako aldaketen egoerak, 2015eko eta 2014ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

A) Aitortutako diru-sarreren eta gastuen egoerak, 2015eko eta 2014ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak 

  Txostenaren oharrak2015EKO EKITALDIA2014KO EKITALDIA
     
GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUAREN EMAITZAK  6.460.868,614.927.788,52
ONDASUN GARBIEI ZUZENEAN EGOTZITAKO SARRERAK ETA GASTUAK   
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak 12 4.762.602,08 2.743.202,88
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak (doitzeak) 12 -40.298,50 -21.946,03
Irabazi eta galera aktuarialak eta beste doitze batzuk direla-eta  13 -48.961,91 67.842,52
Zerga ondorioa    -11.805,76 -36.164,46
Ondasun garbiei zuzenean egotzitako diru-sarrerak eta gastuak  4.679.025,032.752.934,91
GALERA ETA IRABAZIEN KONTURA EGINDAKO TRANSFERENTZIAK   
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak 12 -8.609.955,51 -8.201.521,12
Zerga ondorioa  12 21.394,01 24.475,20
Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak, guztira  -8.588.561,50-8.177.045,92
     
AITORTUTAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK, GUZTIRA  2.551.332,14-496.322,49

B) Ondasun garbietan izandako aldaketen egoera osoa, 2015eko eta 2014ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak 

   Funts sozialaErabilera orokorrerako emandako ondasunakErreserba sozietate kontsolidatuetanEkitaldiko emaitza kontsolidatuaJasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareakGUZTIRA
SALDOA, 2013AREN AMAIERAN ETA 2014AREN HASIERAN39.813.262,69-8.720.676,5028.958.399,403.213.242,8373.564.502,36136.907.203,31
Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira 67.638,98 4.927.788,52 -5.491.749,99 -496.322,49
Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin            
2013ko ekitaldiko etekinaren banaketa -352.494,08 3.565.736,91 -3.213.242,83
Beste eragiketa batzuk bazkideekin edo jabeekin  236.283,36 8.720.676,50 8.956.959,86
SALDOA, 2014AREN AMAIERAN ETA 2015AREN HASIERAN
39.775.524,50 32.591.775,294.927.788,5268.072.752,37145.367.840,68
Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira      -48.250,52 6.460.868,61 -3.861.285,95 2.551.332,14
Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin          
2014ko ekitaldiko etekinaren banaketa  707.002,28 4.220.786,24 -4.927.788,52
SALDOA, 2015AREN AMAIERAN40.482.526,7836.764.311,016.460.868,6164.211.466,42147.919.172,82