Galeren eta irabazien kontuak, 2015eko eta 2014ko abenduaren 31n bukatutako urteko ekitaldiei dagozkienak (eurotan)

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

AKTIBOATxostenaren oharrak2015EKO EKITALDIA2014KO EKITALDIA
   
A) ERAGIKETA JARRAITUAK  
Negozio zifraren zenbateko garbia 19.a
Salmentak   30.377.443,48 29.592.575,53
Zerbitzuak ematea   27.381.437,07 27.276.194,06
   
Enpresak bere aktiborako egindako lanak    386.028,30 516.960,58
    
Hornidurak  
Ur kontsumoa 19.b -1.388.413,53 -1.351.713,10
Izakin komertzialen kontsumoa eta beste hornidura batzuk  19.b  -2.468.543,66 -3.140.817,87
Beste enpresa batzuek egindako lanak   -16.897.804,85 -16.909.584,82
   
Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk 19.c
Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk   13.847.679,09 14.141.387,58
Ustiapeneko diru-laguntzak, ekitaldiaren emaitzan sartuak   7.072.791,70 7.355.665,65
Ezohiko diru-sarrerak   1.070,37 89.830,70
   
Langileekin lotutako gastuak 19.d
Lansariak, soldatak eta antzekoak   -16.774.907,53 -16.454.005,02
Karga sozialak   -5.182.187,04 -5.112.614,39
Pentsio funtsa hornitzea   -458.458,32 -469.134,09
   
Ustiapeneko beste gastu batzuk 19.f
Kanpoko zerbitzuak   -13.262.710,32 -11.676.979,60
Zergak   -128.272,06 -107.944,74
Hornidurak galtzea, narriatzea eta aldatzea, eragiketa komertzialengatik  9 -316.797,51 -321.582,94
Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk   -9.787.559,72 -12.197.207,54
Ezohiko gastuak   -36.055,77 -5.303,32
   
Ibilgetuaren amortizazioa 4 eta 6 -15.060.616,55 -14.827.046,34
   
Finantzetakoa ez den ibilgetuaren diru-laguntzak eta beste batzuk egoztea 12 8.609.955,51 8.201.521,12
   
Narriadura eta emaitza, ibilgetua besterentzeagatik   
Emaitzak, besterentzeengatik eta beste batzuengatik 4 eta 5 386.580,53 -186.662,20
    
USTIAPENAREN EMAITZAK 6.300.659,194.413.539,25
   
Finantzetako diru-sarrerak  
Balore negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuenak  
Beste batzuenak  13 1.179.952,35 1.449.893,95
Finantzetako gastuak   
Zorrak izateagatik beste batzuekin    -72.336,49 -85.072,19
Hornidurak eguneratzeagatik 13 -807.830,39 -832.632,20
   
Aldaketen diferentziak    -18,92 -66,82
   
FINANTZA-EMAITZAK 299.766,55532.122,74
   
EMAITZAK, ZERGEN AURRETIK  6.600.425,744.945.661,99
   
Zergak, etekinen gainean 18 -139.557,13 -17.873,47
   
EKITALDIAREN EMAITZAK, ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRIAK  6.460.868,614.927.788,52
EKITALDIAREN EMAITZA 116.460.868,614.927.788,52

Honekin batera dagoen txostena 2015eko urteko kontu kontsolidatuen barnean dago.