Datu nagusiak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 20132014
Langile kopurua 452 442
Udalerri erkidetuak 50 50
Zerbitzua hartzen duten biztanleak, guztira 360.315 360.216
Hornituta daudenak 354.834 354.761
Hiri hondakinen bilketa 359.505 359.411
Eskualdeko Hiri Garraioa 338.027 337.989
Taxia 348.590 348.580
Iruñerriko Ibai Parkea 93.200 93.439
Negozio zifra (€)  58.918.606,13 56.868.769,59
Egindako inbertsioak (mila eurotan) 7.551.082,63 8.049.143,43
Aktiboak, guztira (€)  184.424.276,66 192.396.510,79
Lortutako emaitza (€)  3.213.242,83 4.927.788,52