Eskudiru-fluxuen egoera, 2013ko eta 2012ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagokiena

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 Txostenaren oharrak2014KO EKITALDIA2013KO EKITALDIA
   
USTIAPEN JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK  
Ekitaldiaren emaitzak zergen aurretik   4.945.661,99 3.390.043,07
Emaitzen doitzeak  
Ibilgetuaren amortizazioa  4 eta 6  14.827.046,34 15.051.711,38
Horniduren aldaketa  19.f 126.456,74 160.732,38
Diru laguntzak egoztea 12 -8.201.521,09 -8.288.169,89
Ibilgetuaren besterentzeek eta bajek eragindako emaitzak   4 186.662,20 262.930,46
Finantza diru sarrerak 13 -1.449.893,95 -1.510.700,71
Finantza gastuak 13 917.704,39 994.595,73
Beste diru sarrera eta gastu batzuk  2 2 2,30 263.302,36
Kapital arruntean izandako aldaketak  
Izakinak   14.723,98 -78.718,51
Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk   2.440.570,84 4.541.806,43
Beste aktibo arrunt batzuk   -329.754,58 246.938,77
Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk   -1.193.306,95 -876.659,71
Beste pasibo arrunt batzuk   953.399,10 -797.495,54
Arruntak ez diren beste aktibo eta pasibo batzuk -252.729,70 -243.375,70
Ustiapen jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk  
Interesak kobratzea   54.124,69 390.783,62
Interesak ordaintzea   -85.072,19 -171.277,71
Kobrantzak (ordainketak) etekinen gaineko zergengatik    -244.959,92 -153.752,63
Ustiapen jardueretako eskudiruaren fluxuak 13.200.114,1913.263.489,29
   
INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK
Ordainketak inbertsioengatik  
Ibilgetu ukiezina 6 -11.320.138,07 -376.829,66
Ibilgetu materiala 4 -6.624.422,23 -7.174.252,97
Inbertsioak higiezinetan 5 0,00 -291.220,39
Finantza inbertsioak -999.753,62 -4.400.246,38
Kobrantzak desinbertsioengatik   
Ibilgetu materiala  4 11.100,00 4.450,00
Beste finantza aktibo batzuk   0,00 291.220,39
Inbertsio jardueretako eskudiruaren fluxuak -18.933.213,92-11.946.879,01
   
FINANTZAKETA JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK
Kobrantzak eta ordainketak ondasun tresnengatik  
Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta ondareak 12 12.852.957,09 2.388.064,36
Finantzaketa jardueretako eskudiruaren fluxuak 12.852.957,092.388.064,36
   
ESKUDIRU BALIOKIDE(AR)EN HANDITZE/MURRIZTE GARBIA  7.119.857,363.704.674,64
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran    9.730.201,56 6.025.526,91
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran   16.850.058,92 9.730.201,56