Ondasun garbietan izandako aldaketen egoerak, 2014ko eta 2013ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

A) Aitortutako diru sarreren eta gastuen egoerak, 2014ko eta 2013ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak

  Txostenaren oharrak2014KO EKITALDIA2013KO EKITALDIA
     
GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUAREN EMAITZAK  4.927.788,523.231.242,83
ONDASUN GARBIEI ZUZENEAN EGOTZITAKO SARRERAK ETA GASTUAK   
Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta ondareak 12.a 2.743.202,88 2.587.764,48
Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta ondareak (doitzeak) 12.a -21.946,03 -199.700,12
Irabazi eta galera aktuarialak eta beste doitze batzuk direla-eta 13 67.842,52 -177.904,42
Zerga ondorioa    -36.164,46 -6.630,47
Ondasun garbiari zuzenean egotzitako diru sarrerak eta gastuak, guztira  2.752.934,912.203.529,47
GALERA ETA IRABAZIEN KONTURA EGINDAKO TRANSFERENTZIAK   
Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta ondareak 12.a eta 12.b -8.201.521,12 -8.288.169,84
Zerga ondorioa  12.a eta 12.b 24.475,20 542.747,33
Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak, guztira  -8.177.045,92-7.745.422,51
     
AITORTUTAKO DIRU SARRERAK ETA GASTUAK, GUZTIRA  -496.322,49-.2.328.650,21

B) Ondasun garbietan izandako aldaketen egoera osoa, 2014ko eta 2013ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak

   Funts sozialaErabilera orokorrerako emandako ondasunakErreserba, sozietate kontsolidatuetanEkitaldiko emaitza kontsolidatuaJasotako diru laguntzak, dohaintzak eta ondareakGUZTIRA
SALDOA, 2012AREN AMAIERAN39.813.262,69-8.720.676,5023.744.565,375.206.374,9178.929.024,73138.972.551,20
Doitzeak, akatsengatik 2012 263.302,36

263.302,36

SALDO DOITUA, 2013AREN HASIERAN39.813.262,69-8.720.676,5024.007.867,735.206.374,9178.929.024,73139.235.853,56
Aitortutako diru sarrerak eta gastuak, guztira -177.370,71 3.213.242,83 -5.364.522,37 -2.328.650,25
Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin            
2012ko etekinaren banaketa 78.472,53 5.127.902,38 -5.206.374,91
SALDOA, 2013AREN AMAIERAN ETA 2014AREN HASIERAN
39.813.262,69-8.720.676,5028.958.399,403.213.242,8373.564.502,36136.907.203,31
Aitortutako diru sarrerak eta gastuak, guztira      67.638,98 4.927.788,52 -5.491.749,99 -496.322,49
Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin          
2013ko etekinaren banaketa -352.494,08 3.565.736,91 -3.213.242,83
Beste eragiketa batzuk bazkideekin edo jabeekin 236.283,36 8.720.676,50 8.956.959,86
SALDOA, 2014AREN AMAIERAN39.775.524,5032.591.775,294.927.788,5268.072.752,37145.367.840,68