Galeren eta irabazien kontuak, 2014ko eta 2013ko abenduaren 31n bukatutako urteko ekitaldiei dagozkienak (eurotan)

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

AKTIBOATxostenaren oharrak2014KO EKITALDIA2013KO EKITALDIA
   
A) ERAGIKETA JARRAITUAK  
Negozio zifraren zenbateko garbia 19.a
Salmentak   29.592.575,53 31.238.112,66
Zerbitzuak ematea   27.276.194,06 27.680.493,47
   
Enpresak bere aktiborako egindako lanak   516.960,58 313.905,52
    
Hornidurak  
Ur kontsumoa 19.b -1.351.713,10 -1.360.651,13
Izakin komertzialen kontsumoa eta beste hornidura batzuk  19.b  -3.140.817,87 -3.594.172,29
Beste enpresa batzuk egindako lanak   -16.909.584,82 -16.913.531,89
   
Ustiapeneko beste diru sarrera batzuk 19.c
Diru sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk   14.141.387,58 13.861.908,08
Ustiapeneko diru laguntzak, ekitaldiaren emaitzan sartuak   7.355.665,65 7.128.334,13
Ezohiko diru sarrerak   89.830,70 103.596,66
   
Langileekin lotutako gastuak 19.d
Lansariak, soldatak eta antzekoak   -16.454.005,02 -16.391.784,05
Karga sozialak   -5.112.614,39 -5.019.899,91
Pentsio funtsa hornitzea   -469.134,09 -165.964,77
   
Ustiapeneko beste gastu batzuk 19.f
Kanpoko zerbitzuak   -11.676.979,60 -12.462.587.09
Zergak   -107.944,74 -197.510,76
Hornidurak galtzea, narriatzea eta aldatzea, eragiketa komertzialengatik  9 -321.582,94 -378.573,17
Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk   -12.197.207,54 -13.770.470,67
Ezohiko gastuak   -5.303,32 -171.048,08
   
Ibilgetuaren amortizazioa 4 eta 6 -14.827.046,34 -15.051.711,38
   
Ekitaldiaren emaitzara transferitutako kapital diru laguntzak 12.a 8.034.591,78 8.120.825,43
Zenbait ekitalditan banatu beharreko diru sarrerak 12.b 166.929,34 167.344,41
   
Narriadura eta emaitza, ibilgetua besterentzeagatik  
Emaitzak, besterentzeengatik eta beste batzuengatik 4 -186.662,20 -262.930,46
    
USTIAPENAREN EMAITZAK 4.413.539,252.873.954,71
   
Finantza diru sarrerak  
Balore negoziagarri eta beste finantza tresna batzuenak  
Beste batzuenak  

1.449.893,95

1.510.700,71
   
Finantza gastuak   
Zorrak izateagatik beste batzuekin    -85.072,19 -90.482,05
Hornidurak eguneratzeagatik 13 -832.632,20 -904.113,68
   
Aldaketen diferentziak    -66,82 -16,62
   
FINANTZA EMAITZAK 532.122,74516.088,36
   
EMAITZAK, ZERGEN AURRETIK  4.945.661,993.390.043,07
   
Zergak, etekinen gainean 18 -17.873,47 -176.800,24
   
EKITALDIAREN EMAITZAK, ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRIAK 4.927.788,523.213.242,73
EKITALDIAREN EMAITZA 114.927.788,523.213.242,73

Honekin batera dagoen txostena 2014ko urteko kontu kontsolidatuen barnean dago.