Balantzeak, 2014ko eta 2013ko abenduaren 31n (eurotan)

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

AKTIBOATxostenaren oharrak2014KO EKITALDIA2013KO EKITALDIAONDASUN GARBIAK ETA PASIBOATxostenaren oharrak2014KO EKITALDIA2013KO EKITALDIA
AKTIBO EZ ARRUNTA     ONDASUN GARBIAK
   
Funts propioak
Ibilgetu ukiezina 6      
Kontzesioak   Kapitala
Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak   374,70 374,70 Funts soziala 11 39.775.524,50 39.891.735,22
Aplikazio informatikoak   1.065.097,69 957.567,76 Erabilera orokorrerako emandako ondasunak 11  -8.720.676,50
Bidean dauden aplikazio informatikoak   162.822,34  243.591,98    
 
Ibilgetu materiala 4   Erreserbak    
Lursailak eta eraikuntzak   37.870.981,96 42.463.882,04 Erreserba, sozietate kontsolidatuetan 11 32.591.775,29 28.958.399,397
Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk   83.196.732,97  88.962.844,43      
Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak   2.863.242,90  844.320,92 Ekitaldiko emaitza kontsolidatua  11 4.927788,52  3.213.242,83
           
Inbertsioak higiezinetan 5   Kapital diru laguntzak  12 64.911.588,55  70.236.409,20
Lursailak   517.669,79 517.669,79 Zenbait ekitalditan banatu beharreko beste diru sarrera batzuk  12 3.161.163,82  3.328.093,16
      Ondasun garbiak, guztira   145.367.840,68 136.907.203,30
Epe luzerako finantza inbertsioak          
Ondasun tresnak   24.040,48 24.040,48      
Zorraren balio adierazgarriak     PASIBO EZ ARRUNTA    
Langileentzako ordainsariak epe luzera 13 3.059.162,64 2.901.926,52      
Beste finantza aktibo batzuk  10 4.250.733,56  1.000.000,00 Epe luzerako hornidurak    
Aktiboak zerga geroratuarengatik 18 121.500,16 118.963,50 Langileentzako epe luzerako prestazioek eragindako obligazioak    
      Beste hornidura batzuk 13 25.280.419,28 25.280.419,28
Aktibo ez arrunta, guztira  143.190.699,85 138.035.202,12      
      Epe luzerako zorrak    
AKTIBO ARRUNTA     Zorrak, kreditu erakundeekin 14 2.881.185,95 3.133.915,66
           
Izakinak          
Ura eta merkataritzako beste izakin batzuk 8 71.853,81 61.307,61 Pasiboak zerga geroratuarengatik 18 234.408,93 222.923,20
Beste hornidura batzuk 8 1.136.545,30 1.161.815,48      
Aurrerakinak hornitzaileei     Pasibo ez arrunta, guztira  28.396.014,16 28.637.258,13
           
Zordun komertzialak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk     PASIBO ARRUNTA    
Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzuak emateagatik 9 14.851.013,30 15.945.046,24      
Hainbat zordun 9 11.954,89 132.756,66 Epe laburrerako zorrak    
Langileak 9 3.178,02 3.170,04 Zorrak, kreditu erakundeekin 14 eta 15 252.729 243.375,71
Aktiboak zerga arruntengatik 9 eta 18 130.530,69
Beste kreditu batzuk administrazio publikoekin 9 4.470.722,08 5.736.342,08 Beste finantza pasibo batzuk 15 4.256.318,78 3.106.066,81
           
Epe laburrerako finantza inbertsioak     Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk    
Beste finantza aktibo batzuk 10 10.511.210,65 12.776.245,17 Hornitzaileak 16 1.485.807,00 1.314.628,62
      Hainbat hartzekodun 17.a 11.140.141,21 12.663.755,09
Periodifikatzeak epe laburrera   1.168.743,28 842.190,70 Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak)  17.b 38.104,70 33.829,08
      Pasiboak zerga arruntengatik 18 93.833,27
Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk   16.850.058,92 9.730.201,56 Beste zor batzuk administrazio publikoekin 17.b 893.959,91 935.415,72
      Bezeroen aurrerakinak 17.c 533.691,91 486.263,57
           
Periodifikatzeak epe laburrera 31.902,74 12.647,36
           
Aktibo arrunta, guztira 49.205.810,9446.389.074,54Pasibo arrunta, guztira 18.632.655,9518.879.815,23
AKTIBOA, GUZTIRA 192.396.510,79184.424.276,66ONDASUN GARBIAK ETA PASIBOA, GUZTIRA 192.396.510,79184.424.276,66