2013ko ekitaldiko txostena

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

1. Kontsolidazio perimetroaren aurrekari historikoak, izaera, xedea, jarduerak eta definizioa.

1.1. Sozietate Menderatzailea

A) Iruñerriko Mankomunitatea (aurrerantzean Mankomunitatea edo Sozietate Menderatzailea), 1982ko uztailaren 2an eratu zen. Iruñerriko Mankomunitatea hartu zuen izena, Nafarroako Udal Administrazioaren Araubidearen babesean (V. kapitulua, 55. artikulua, d) atala). Plangintza Orokorreko Mankomunitate gisa eratu zen, lankidetza eginkizunean Nafarroako Foru Diputazioak parte harturik. 1986ko abenduaren 24an egungo izena hartu zuen. Estatutuetan eta beren edukietan aldaketa garrantzitsuak egin ziren. Horretarako, lege eta kudeaketa esparru bat sortu zen, toki erakundeei behar dituzten udalez gaindiko zerbitzuak ematea ahalbidetzen duena. 1991n estatutuak aldatu ziren berriz. Aldaketaren xede nagusia Nafarroako Toki Administrazioaren gaineko Foru Legera egokitzea izan zen. Azkenik, 2009ko ekitaldian, Estatutuak berriz aldatu ziren, Toki Administrazioaren alorrean izandako lege aldaketetara egokitzeko. Hala ere, aldaketa horren aurkako helegitea aurkeztu zen, izapidetu eta onartu zenean erabilitako prozedura zela-eta. Horregatik, 2010ean beste izapidetze bat eman zitzaion, aurrekoa zela-eta alegatutako akatsak zuzentzen zituena. Izan ere, izapidetze hori burutu da ekitaldia bukatutakoan, Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2011ko apirilaren 8koan, behin betiko argitaraturik.

Ondokoa da Mankomunitatearen helbidea: Chinchilla Jeneralaren kalea, 7, Iruñea. Hona bere IFK: P-31 12070B.

B) Ondokoak dira Sozietate Menderatzailearen xedeak, bere Estatutuen 5. eta 6. artikuluetan araututakoarekin bat:

 1. Edateko urez hornitzea, estolderia, eta hondakin uren saneamendua eta arazketa; baita energia lortu, aprobetxatu eta saltzea ere.
 2. Hiri hondakin solidoak biltzea, tratatzea eta aprobetxatzea.
 3. Bidaiarien garraio publikoa Iruñerrian.

Halaber, Sozietate Menderatzailearen xedea hauxe da: neurria egokia eta beharrezkoa dela ziurtatzen duen txostenaren bidez, unean-unean titulartasuna egokiturik dituen gaietako ekonomia jarduerak egitea.

Bere jarduera esparrua da Mankomunitatean sartutako udalena. Udalak dira, beren ondasun eta baliabideen bitartez, Mankomunitateak hartzen ahal dituen betebehar eta zorren bermatzaileak, zuzenbideko beren biztanleen kopuruaren proportzio zuzenean, baldin eta Sozietate Menderatzailearen ondasunak betebeharrak estaltzeko nahikoak ez badira.

1989tik aurrera, sare nagusiko hondakin uren saneamendua araututa dago, 3.k.1).3 oharrak zehazten duenarekin bat.

Taxiaren gaineko 9/2005 Foru Legearen, uztailaren 6koaren, Xedapen Gehigarri Bakarrak xedatzen du Mankomunitatea erakunde eskuduna dela antolatze eta kudeatze bateratuan, Iruñerriko Taxi Zerbitzua Batera Emateko Eremuan.

Horrez gainera, bere Estatutuen 6. artikuluak xedatzen du Sozietate Menderatzaileak udalaren eskumenak gauzatu ahalko dituela ondoko gaietan, aldez aurretik horien titulartasuna harturik:

 1. Hirigintza antolakuntza, kudeaketa, jarduketa, eta araudia; etxebizitzak sustatu eta kudeatzea; parkeak eta lorategiak, hiri errepide publikoak zolatzea; eta bideak eta landa bideak zaintzea.
 2. Ondare historiko-artistikoa.
 3. Ingurumena babestea.
 4. Hornidurak, hiltegiak, feriak, azokak, eta kontsumitzaileak eta erabiltzaileak defendatzea.
 5. Hilerriak eta hileta zerbitzuak.
 6. Kale-bideak garbitzea.
 7. Kultur eta kirol jarduerak edo instalazioak, aisiarako jarduerak, turismoa.

Bere helburuak garatzeko, Sozietate Menderatzailea Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. mendeko sozietatearekin aritzen da (aurrerantzean SCPSA edo Mendeko Sozietatea). 1983ko urtarrilaren 4an eratu zen, eta ondoko izen soziala zuen: Iruñerriko Urak, S.A. (ACPSA). Egungo izena hartu zuen Batzar Nagusi Orokorrak hala ebatzi zuelako 1992ko ekainaren 26an egin zen saioan. Sozietate Menderatzaileak SCPSAren kapital sozialaren %100a du (ikusi 1,2, oharra).

C) 1998ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen "Iruñerriko Mankomunitatea / Iruñerriko zerbitzuak, S.A. Harremanetarako Araudia", 1997ko urriaren 23an Mankomunitatearen Batzarrak behin betiko onespena eman ondoren. Araudi berri horrekin bat, Sozietate Menderatzaileak hartu zuen emandako zerbitzuen kudeaketa zuzena eta, horren ondorioz, emandako zerbitzuen erabiltzaile eta onuradunekin izan beharreko harreman juridikoaren titulartasuna. Halaber, horren barnean sartzen da aipatutako zerbitzuak emateagatik eta kobratzeagatik jasotzen diren diru sarreren titulartasuna. Horren ondorioz, harreman eta kudeaketa eredu berri honekin, Mankomunitatearen Batzarrak, 1997ko abenduaren 18an bilduta, ebatzi zuen Mendeko Sozietateari atxikitzea -1998ko urtarrilaren 1ean gauzatua- kudeaketaren xede diren zerbitzuei lotutako ondare osoa, 25 urtez gutxienez. Hori guztia gauzatzeko egingo den ekarpena izango da aipatutako ondarea eratzen duten ondasun, eskubide eta betebehar guztiek osatutakoa.

Era berean, araudi berak ebatzi zuen indarrean sartzetik aurrera Mendeko Sozietateari dagokiola inbertsio berriak egitea, egin beharreko zerbitzuak eskaintzeko beharko direnak, 1998ko urtarrilaren 1ean eraikitzen ari zirenak barne. Toki erakundea denez Mankomunitatea diru laguntzen titularra da, indarrean dauden lege eta administrazio ebazpenekin bat. Hainbat erakundek emandako diru laguntza hauek inbertsioen zati handi bat finantzatzen laguntzen dute. Azpimarratzekoak dira Toki Azpiegituren Planen bitartez jasoak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak sustatuak eta kudeatuak. Diru laguntzak beren xederako ezarriak izan daitezen, hau da, inbertsioak gauzatzeko, Mankomunitateak Mendeko Sozietateari transferitzen dizkio aipatutako zenbatekoak.

Hemen ageri diren urteko kontu kontsolidatuen barne daude Sozietate Menderatzaileak zuzenean edo zeharka kontrolatutako sozietateen finantza- egoerak, ekitaldi bakoitzeko abenduaren 31n. Sozietate Menderatzaileak kontrola du, baldin eta partaidetza izandako enpresen finantza eta eragiketa politikak ezartzeko ahalmena badu.

2012ko ekitaldi itxikoak izan ziren azken urteko kontu kontsolidatuak, eta 2013ko ekainaren 27ko datarekin formulatu ziren; gero, Mankomunitateko Batzar Nagusiak onetsi zituen.

1.2. Mendeko Sozietatea

Hau da mendeko sozietateen gaineko informazioa, Merkataritza Kodearen 42. artikuluan aurreikusitakoarekin bat:

MENDEKO SOZIETATEAKEuroakBalio garbia liburuetan2013an jasotako dibidenduak% partaidetza
Harpidetutako kapitalaJaulkipen primaErreserbakEkitaldiko emaitzaZuzenaZeharkakoa
Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. 1.202.000,00 27.768.094,58 28.958.423,60 3.565.736,91 28.970.118,89 0,00 100,00 0,00

Mendeko Sozietateak -Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.- 2012ko abenduaren 31n itxi zituen bere azkeneko urteko kontuak. Akziodun bakarrak onetsi zituen kontu horiek 2013ko ekainaren 27ko datarekin.

Nahiz eta akziodun bakarrak oraindik ez dituen onetsi 2013ko ekitaldiko urteko kontuak, Sozietateko administratzaileek ez dute espero aldaketa garrantzitsuak izatea horietan onespen horren ondorioz.

2. Urteko kontuak aurkezteko oinarriak

a) Irudi zehatza

2013ko abenduaren 31n bukatu den urteko ekitaldiko urteko kontuak prestatu dira Sozietate Menderatzailearen eta Mendeko Sozietatearen kontabilitate erregistroak oinarritu hartuta. Kontu hauek ondokoekin bat aurkezten dira: Kontabilitate Plan Orokorra, azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuak onartua, Kontabilitate Plan Orokorra onartzen duena; irailaren 17ko 1159/2010 Errege Dekretuak xedatutako irizpideak, urteko kontu kontsolidatuak formulatzeko arauak onartzen dituena; eta kontabilitateari buruz legez eta nahitaez bete behar diren xedapenak. Beraz, ondokoen irudi zehatza agertzen dute alderdi esanguratsu guztietan: ondasunak eta finantza egoera kontsolidatua, eta horren eragiketen emaitza kontsolidatua; eta eskudiru-fluxu kontsolidatuak, dagokien ekitaldian izandakoak. Gainera, hainbat birsailkapen hartzen dituzte barne, behar bezala aurkezteko.

Sozietate Menderatzailearen administratzaileen ustez, sozietatearen Batzarrak 2013ko ekitaldiko kontu kontsolidatuak onartuko ditu, aldaketa nabarmenik egin gabe.

Ez da salbuespenezko arrazoirik egon, irudi zehatza agertze aldera, kontularitza arloko legezko xedapenak ez aplikatzea eragin duenik.

b) Kontabilitatearen oinarriak

Urteko kontu hauek egiteko aplikatu diren kontabilitate oinarriak eta arauak laburtuta daude txosten honen 3. oharrean. Ondasunei, finantza egoerari eta emaitzei eragiten dieten nahitaezko kontabilitate oinarriak aplikatu dira urteko kontuak egiteko.

c) Balorazioaren alderdi kritikoak eta jakin ezaren kalkulua

Taldeko administratzaileak dira urteko kontu hauek jasotzen duten informazioaren erantzuleak.

Erantsitako urteko kontu kontsolitatuetan kalkuluak erabili dira, noizean behin, Sozietate Menderatzaileko Zuzendaritzak egindakoak, bertan erregistratutako aktibo, pasibo, diru sarrera, gastu eta konpromiso batzuk kuantifikatzeko xedez. Funtsean, arlo hauen gaineko kalkuluak dira:

 • Aktibo materialen, ukiezinen eta higiezinen balio-bizitza (3.c.) eta 3.d.) oharrak)
 • Zenbait aktibo narriatzeagatik eratorritako balizko galeren ebaluazioa (3.e.) oharra)
 • Horniduren kalkulua, baita okurrentziaren probabilitatea eta pasibo zehaztugabeen edo kontingenteen zenbatekoa ere (3.l.) eta 21 oharrak)
 • Pentsioengatik eta langileekin hartutako beste konpromiso batzuengatik kalkulu aktuarialean erabilitako hipotesiak (3.m.) oharra).

Kalkulu horiek aztertutako gertakizunei buruzko urteko kontu kontsolidatuak formulatzeko datan zegoen informaziorik onenaren arabera egin baziren ere, baliteke kontu horiek aldatzera behartuko gaituzten gertakizunak gertatzea etorkizunean (gorakoa edo beherakoa). Modu prospektiboan egingo litzateke hori, eta kalkuluaren aldaketaren ondorioak aitortuko lirateke etorkizuneko galera eta irabazien behar diren kontuetan.

d) Informazioa alderatzea

1159/2010 Errege Dekretuaren –irailaren 17koa– bigarren eta bosgarren xedapen iragankorrekin bat –horren bidez Urteko Kontu Kontsolidatuak Formulatzeko Arauak onesten dira, eta bi hauek aldatzen dira: Kontabilitate Plan Orokorra, 1514/2007 Errege Dekretuak onetsitakoa –azaroaren 16koa–, eta Enpresa Txikien eta Ertainen Kontabilitate Plan Orokorra, 1515/2007 Errege Dekretuak onetsitakoa –azaroaren 16koa–, urteko kontu hauek aurkezteko orduan, konparazio informazioa ere sartzen da, irizpide berriei egokitutakoa. Kasu honetan, lehen aplikazioaren data da 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera abiatzen den ekitaldiaren aurreko ekitaldia hasi zen data, hau da, ekitaldi ekonomikoa eta urte naturala bat datozen sozietate bateratu hauentzat, 2009ko urtarrilaren 1a.

Kontabilitateko araudiak eskatzen duenaren arabera, balantzeak, galeren eta irabazien kontuek, ondasun garbietan izandako aldaketen egoerek, eskudiru-fluxuen egoerek eta 2013ko ekitaldiko txostenak aurreko ekitaldiari dagozkion kopuruak hartzen dituzte, alderaketak egin ahal izateko.

e) Diru sailak taldekatzea

Diru sail batzuk (balantzearenak, galeren eta irabazien kontuarenak, ondasun garbien aldaketaren egoerarenak eta eskudiru-fluxuen egoerakoak) modu taldekatuan aurkezten dira errazago uler daitezen; nolanahi ere, informazio garrantzitsua den kasuetan, bereizita agertzen da informazio hori txostenaren oharretan.

f) Diru sail arrunten eta ez arrunten sailkapena

Diru sail arruntak sailkatzeko, urtebeteko epe maximoa hartu da kontuan, urteko kontu hauen datatik aurrera zenbatzen hasita.

g) Aldaketak kontabilitateko irizpideetan

2013ko ekitaldian ez da aldaketarik egin kontabilitateko irizpideetan.

2012ko ekitaldian irizpide aldaketa bat egin zen GIS korporatiboko aplikazio informatikoan, haren balio bizitzaren estimazioa 4 urtetik 5era aldatzean eta amortizaziorako funtzionaltasun berriak indibidualizatzean eta ez amortizatzean blokean GISaren inbertsioari falta zitzaizkion urteetan. Irizpide aldaketa honek ekarri zuen erreserben kontrako doitze bat, 104.158,78 eurokoa.

h) Akatsak zuzentzea

2013ko ekitaldian zuzendu da -263.302,36 euroko zenbatekoko doitze bat erreserben kontra eginda-, Gongorako HHTZko hondakin kanona, aplikagarria den erabilera mota aldatu delako ("ez etxebizitzako" izatetik "etxebizitzako" izatera pasatu da), eta atzeraeragina du 2009tik.
2012ko ekitaldian akats bat detektatu zen, 259.563,31 eurokoa. Akats hori gertatu zen kapitalen diru laguntzen aurreko ekitaldietako emaitzetara lekualdatzean bat ez etortzeagatik haiei lotutako aktiboen bizitza erabilgarriarekin. Dena den, nahiz eta detektatutako eta zuzendutako akats hori izan, administrazio-organoak pentsatu zuen ez zela beharrezkoa berriz ere agertzea 2011ko ekitaldiko urteko kontuetan sartutako zenbatekoak.

i) Zenbait diru sailetan bildutako elementuak

Ez dago balantze kontsolidatuaren bi kontu sail edo gehiagotan bildutako ondasun elementurik.

3. Erregistro eta balorazio arauak

Hauek izan dira 2013ko abenduaren 31n bukatutako urteko ekitaldirako bere urteko kontuak egitean taldeak erabili dituen erregistro eta balorazio arau nagusiak, Kontabilitate Plan Orokorrean xedatutakoekin bat:

a) Homogeneizazioa

Aldi baterako homogeneizazioa.

Kontsolidatzera behartuta dagoen sozietatearen urteko kontuen data eta aldi berberean ezarri dira erantsitako urteko kontu kontsolidatuak.

Taldeko sozietate guztiek beren ekitaldia ixten dute urteko kontu kontsolidatuen data berberean.

Balorazio homogeneizazioa.

Aktiboaren eta pasiboaren elementuak, diru sarrerak eta gastuak, eta taldeko sozietateen urteko kontuen gainerako kontu sailak metodo uniformeei jarraituta daude baloratuta, betiere araudi hauetan ezarritako printzipio eta balorazio arauekin bat: Merkataritza Kodea, Kapitaleko Sozietateen Legearen eta Kontabilitateko Plan Orokorraren testu bategina, eta kasu honetan aplikagarria den gainerako legeria.

Aktibo edo pasiboaren elementuren bat, edo diru sarrera edo gasturen bat, edo urteko kontuen beste kontu sailen bat uniformeak ez diren irizpideen arabera baloratu bada kontsolidazioan aplikatutakoekin alderatuta, elementu hori berriz baloratzen da eta soilik bateratzearen ondorioetarako. Orduan beharrezkoak diren egokitzapenak egiten dira. Salbuespena litzateke balorazio berriaren emaitzak garrantzi gutxiko interesa ez eskaintzea taldearen irudi zehatza lortze aldera.

Hala ere, taldeak zenbait jarduera egiten baditu, eta horietako batzuk kontuei buruzko arau orokorraren (Kontabilitateko Plan Orokorra) arabera arautzen badira, eta beste batzuk Espainian finantza sektoreko erakunde batzuei aplikatzen zaien arauaren arabera, edo subjektu kontablearen arrazoiarengatik, arau espezifikoak errespetatu beharko dira erabilitako irizpideak zehatz-mehatz azalduta; nolanahi ere, aukerak aurkezten dituzten irizpide horien beharrezko homogeneizazioa egin beharko da irudi zehatzaren helburuari begira. Hartara, eragiketak homogeneizatzeko orduan kontuan hartu beharko da taldearen baitan eragiketa horretarako garrantzi handiagoa duen sozietatearen banakako kontuetan aplikatutako irizpidea.

Araudi espezifikoak ez badu aukerarik ematen, erakundeak bere banakako kontuetan aplikatutako irizpideari jarraitu beharko zaio.

Homogeneizazioa barne eragiketengatik.

Taldeko sozietateen urteko kontuetan ez badatoz bat barne eragiketetatik eratorritako diru sailen zenbatekoak, edo kontu sailen bat badago oraindik erregistratu gabe, egokiak diren egokitzapenak egiten dira dagozkion ezabatzeak praktikatzeko.

Homogeneizazioa agregazioa egiteko.

Taldeko sozietate baten urteko kontuen egituran behar diren birsailkapenak egiten dira urteko kontu kontsolidatuenarekin bat etor dadin.

b) Bateratze perimetroaren barnean dauden sozietateen arteko transakzioak

Sozietate Menderatzailearen urteko kontuak eta Mendeko Sozietatearenak bateratu dira integrazio orokorraren metodoaren bidez, jarraian agertzen diren funtsezko oinarriekin bat:

 • Mendeko Sozietatean izandako parte-hartzea ezabatu da aipatutako partaidetzari egozten ahal zaion berezko funtsen zati proportzionalaren bidez.
 • Hauek kendu dira: 2013ko abenduaren 31ko saldoak eta bi sozietate bateratuen artean data horretan bukatutako ekitaldian egin diren transakzio garrantzitsuak.
 • Halaber, bi saldo hauek kendu dira: 1998ko urtarrilaren 1ean egindako atxikidurari dagozkion saldoak, eta diru laguntzen zenbatekoaren transferentziari —2000ko abenduaren 31n egina— dagozkionak.

c) Ibilgetu ukiezina

Administrazio kontzesioak, Sozietate Menderatzailean sartzerakoan toki erakundeek egindako ekarpenetatik etorriak, integrazio egintzan onartutako balioan aurkezten dira. Geroko kontzesioak, Sozietate Menderatzaileak zuzenki lortuak, eskurapen prezioan baloratuko dira, edo, bestela, behar den kontzesioa eskuratzeko egindako gastuen zenbateko osoarengatik.

Horiek guztiek amortizatzeko prozesu lineal bati jarraitzen diote, kontzesio bakoitzerako hasiera batean zehaztutako kontzesio bizitzaren arabera, 1990eko urtarrilaren 1etik aurrera sartutako kontzesioak izan ezik. Hauei 20 urteko gehieneko muga ezartzen zaie. Balorazioa murriztu ahalko lukete narriadurengatik izandako galerek, horrelakoak gertatuko balira.

Kontzesio bizitzaren urteak eta atxikitako administrazio kontzesioei ezarri zaien amortizazio epea hauek dira:

Hasierako kontzesio bizitzaAmortizazio epea
Artetako iturburua 30 29
Eugiko urtegia 40 28
Arakil ibaia 10 10
Imaz Anaien kaleko aparkalekuko plazak 50 20
Eugiko aprobetxamendu hidroelektrikoa 70 20
Urtasungo aprobetxamendu hidroelektrikoa 70 20

Urei buruzko 29/1985 Legearen, abuztuaren 2koaren, babesean formalizatu da kontzesio bizitzak bukatzeko epe berria. Aipatutako arauarekin bat, 2061eko urtarrilaren 1ean finkatu da horien bukaera, aurreko koadroan zehazten diren kontzesio guztietarako, Imaz anaiak kaleko aparkalekuei dagokiena izan ezik, ez baita sartzen lege horren esparruan. Kontzesioen bizitzak luzatzeak ez dio inolako aldaketarik ekarri kontzesioen balorazioari, ezta xedatutako amortizazio epeei ere.

Ibilgetu ukiezinaren gainerakoa aitortzen da, hasiera batez, erosketa kostuarengatik, eta, geroago, bere kostuan baloratzen da, dagokion amortizazio metatuak (bere balio bizitzaren arabera kalkulatua) eta narriatzeagatik gertatzen ahal zaizkion galerek murriztua. Aplikazio informatikoen amortizazioa linealki egiten da lau urteko aldian, aplikazio bakoitza ustiatzen hasten den unetik kontatzen hasita.

Mugarik gabeko balio bizitza duten aktibo ukiezinak ez dira amortizatzen, baina narriadura testa urtean behin egiten zaie gutxienez.

Taldeak kontabilitatean aitortzen du narriadura jatorria duten aktibo horien balio erregistratuan gertatzen ahal den edozein galera, eta kontrapartida gisa galeren eta irabazien kontuaren "Narriadura eta emaitza ibilgetuaren besterentzeengatik" epigrafea.

Narriadura dela-eta, ekitaldi honetan ez da aktibo ukiezin horietatik etorritako galera garbirik aitortu.

d) Ibilgetu materiala eta inbertsioak higiezinetan

Ibilgetu materialean sartzen diren elementuak erosketa prezioaren edo ekoizpen kostuaren arabera baloratzen dira, beste inori erositako elementuak edo eraikuntza propioari dagozkion elementuak diren kontuan harturik. Bertan, materialen eta eskulanaren kostua gehi zeharkako gastuen koefiziente bat zenbatzen dira.

"Inbertsioak higiezinetan" epigrafeak higiezinei dagozkien aktibo ez arruntak jasotzen ditu. Errenta, gainbalioak, edo biak lortzeko jabetzak dira horiek. Horiek erregistratzeko eta baloratzeko erabiltzen dira ibilgetu materialerako erabiltzen diren irizpide berberak.

Higiezinetan egiten diren inbertsio horien balorazioa eta ibilgetu materiala murrizten dituzte dagozkien amortizazio metatuak eta narriatzeagatik izan dituzten galerek. Elementu bakoitza erosteagatik ordaindutako prezioa ez ezik, kostuak hartuko lituzke aktiboa erosteari edo ekoizteari zuzenki egotzi ahalko litzaizkiekeen finantza gastuak ere, eraiki bitartean sortuak, baldin eta urtebetetik gorako aldia beharko balute erabiltzeko moduan egoteko. Ekitaldian ez da kontzeptu horrengatik zenbatekorik ere aktibatu.

Produktibitatea, gaitasuna edo eraginkortasuna handitzea edo ondasunen balio bizitza luzatzea ekartzen duten zabaltze, modernizatze edo hobetze kostuak kapitalizatzen dira aipatutako ondasunen kostu handiago gisa.

Ekitaldian izandako kontserbatze eta mantentze gastuak galera eta irabazien kontura kargatzen dira, gertatzen diren unean.

Ibilgetu materialaren amortizazioak egiten dira metodo linealari jarraikiz. Aktiboen kostua ken beren hondar balioa banatzen da kalkulatzen den balio bizitzaren urteetan, ondoko xehetasunen arabera:

Estimatutako balio bizitzako urteak
Eraikuntzak 20-25
Instalazio konplexuak 10-15-20
Makineria 7
Beste instalazio, tresneria eta altzari batzuk 7
Beste ibilgetu batzuk 4-5

Ibilgetuari eransten zaizkion elementuen amortizazioa erregistratzen hasten da horiek funtzionatzen hasten diren datatik aurrera.

Taldeko administratzaileen ustez, aktiboen kontabilitate balioa ez da horien balio berreskuragarria baino handiagoa.

Aktibo bat besterendu edo erretiratu ondoren izaten den irabazia edo galera horrela kalkulatzen da: salmentaren zenbatekoa ken liburuetan aktiboak duen zenbatekoa. Galera eta irabazien kontuan aitortzen da hori.

e) Finantzetakoak ez diren aktiboen balioa narriatzeagatik izandako galerak

Narriaduragatik gertatzen ahal diren galeretarako probak ezartzen zaizkie aktiboei, baldin eta gertakariren bat edo egoeran izandako aldaketaren bat direla-eta, ikusten bada kontabilitate balioa ezin dela berreskuratu. Narriaduragatik izandako galera aitortzen da aktiboaren zenbateko berreskuragarriaren gaineko kontabilitate balioaren soberakinagatik. Zenbateko berreskuragarria da ondoko bi hauetatik handiena: aktiboaren zentzuzko balioa ken salmenta kostuak edo erabiltze balioa.

Aurreko ekitaldietan aktibo batean aitortutako galerak, narriatzeak sortuak, itzultzen dira beren zenbateko berreskuragarriaren gaineko kalkuluetan aldaketa bat gertatzen bada, eta, horretarako, aktiboaren balioa gehitzen da galera aitortu izan ez balitz liburuetan aktiboak izan zukeen mugarekin.

Aktiboen balioan izandako narriadurarengatik ez da zenbatekorik ere erregistratu ekitaldian.

f) Negoziatzeko mantendutako finantza aktiboak

Kategoria honen barnean sartzen dira epe laburrera besterentzeko helburuz hartutakoak edo modu bateratuan identifikatutako eta kudeatutako finantza baliabideen zorro baten zati direnak, baldin eta epe laburrean etekinak lortzeko ekintza berrien ebidentziak badaude zorro horretan; halaber, eratorritako finantza baliabideak baldin eta enpresarentzat aldeko balorazioa badute eta ez badira finantza bermearen kontratuak, edota ez badira estaldura tresna gisa izendatuak izan.

Hasiera batean emandako kontraprestazioaren arrazoizko balioari erregistratzen zaizkio. Zuzenean egozgarri diren transakzioaren kostuak ekitaldiaren galeren eta irabazien kontuan aitortzen dira. Geroko balorazioa bere arrazoizko balorazioagatik egiten da, horretan gertatzen diren aldaketak galeren eta irabazien kontuan zuzenean egotzita.

g) Izakinak

Erosketa prezioaren arabera kontabilizatzen dira. Inbentarioan balioztatzen dira batez besteko prezio ponderatuan, beren merkatu balioa baino txikiagoa baita.

Izakin zaharkituak eta mugimendu motelekoak murriztu dira gauzatzeko duten baliora.

h) Zordun komertzialak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk

Balantzean aitortzen diren unean baloratzen dira beren merkatu balioan, eta geroago kostu amortizatuan baloratzen dira, benetako interesaren tasa erabiliz.

Hala eta guztiz ere, merkataritza eragiketengatik izaten diren kredituak —urtebete baino gutxiagoko epemuga dutenak eta kontratuzko interes tasarik ez dutenak— beren balio nominalean balioztatzen dira, bai hasieran aitortzen diren unean, bai geroago, baldin eta fluxuak ez eguneratzeak dakarren ondorioa esanguratsua ez bada.

Irizpide gisa, kaudimen gabezietarako hornidurak jartzen dira, zehaztutako antzinatasuna duten saldoak estaltzeko, baita hainbat gorabeherarengatik kobratzea zail samarra izango dela aurreikusten diren saldoetarako ere.

i) Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk

Balantzean aitortzen diren unean baloratzen dira beren merkatu balioan, eta geroago kostu amortizatuan baloratzen dira, benetako interesaren tasa erabiliz.

Hala eta guztiz ere, merkataritza eragiketengatik izaten diren zorrak —urtebete baino gutxiagoko epemuga dutenak eta kontratuzko interes tasarik ez dutenak— beren balio nominalean balioztatzen dira, bai hasieran aitortzen diren unean, bai geroago, baldin eta fluxuak ez eguneratzeak dakarren ondorioa esanguratsua ez bada.

j) Emandako eta jasotako bermeak

Emandako eta jasotako bermeen arrazoizko balioaren eta ordaindutako edo kobratutako zenbatekoaren tartea aurreratutako ordainketa edo kobrantza gisa jotzen da alokairu operatibo edo emandako zerbitzuagatik; galeren eta irabazien kontuan egozten da hori alokairuaren aldian edo zerbitzua ematen den aldian zehar.

Epe laburreko bermeak badira, ez da eskudiru-fluxuen deskontua egiten, horien eragina ez baita garrantzitsua.

k) Diru laguntzak

Jaso diren diru laguntzak, dohaintzak eta ondareak erregistratzeko, ondoko irizpideak erabiltzen dira:

k.1) Itzuli behar ez diren diru laguntzak, dohaintzak eta ondareak, kapitala direnak

Hasiera batean ondasun garbiei zuzenean egotzitako diru sarrera gisa kontabilizatzen dira, eta galeren eta irabazien kontuan hartzen dira oinarri sistematiko eta arrazoizko baten gaineko diru sarrera gisa, diru laguntza, dohaintza edo ondaretik eratorritako gastuekin korrelazioan jarrita, jarraian azaltzen diren irizpideekin bat:

 • Ekitaldiko diru sarrera gisa egozten dira gutxieneko errentagarritasun bat ziurtatzeko edo ustiapen defizitak orekatzeko.
 • Geroko ekitaldien ustiapen defizitak finantzatzera bideratzen badira, ekitaldi horien diru sarreratzat jotzen dira.
 • Gastu espezifikoak finantzatzeko ematen badira, diruz lagundutako gastuak sortzen diren heinean egiten da egozpena.
 • Aktiboak edo izakinak hartzeko ematen badira, emaitzetan egozten dira amortizazioaren proportzioaren arabera edo, bestela, bere besterentzea egiten denean, narriatzeagatiko balorazio zuzenketa egiten denean edo balantzean baja ematen denean.
 • Zorrak kitatzeko ematen badira, ezeztatze hori gertatzen den ekitaldiko diru sarrera gisa egozten dira; salbuespena litzateke finantzaketa espezifiko bati lotuta ematea, orduan egozpena diruz lagundutako elementuaren arabera egiten baita.
 • Helburu espezifiko bati esleitu gabe dauden jasotako zenbateko monetarioak ekitaldiko diru sarrera gisa egozten dira.

Itzuli behar ez diren diru laguntzen barnean, sozietateak bereizketa hau egiten du:

1. Zenbait ekitalditan banatu beharreko kapitaleko diru laguntzak eta beste diru sarrera batzuk

Hasiera batean ondasun garbiei zuzenean egotzitako diru sarrera gisa kontabilizatzen dira, eta galeren eta irabazien kontuan hartzen dira oinarri sistematiko eta arrazoizko baten gaineko diru sarrera gisa, diru laguntza, dohaintza edo ondaretik eratorritako gastuekin korrelazioan jarrita, jarraian azaltzen diren irizpideekin bat:

 • Aktiboak edo izakinak hartzeko ematen badira emaitzetan egozten dira amortizazioaren proportzioaren arabera edo, bestela, bere besterentzea, balorazio zuzenketa narriatzeagatik edo balantzean baja izateagatik.
 • Helburu espezifiko bati esleitu gabe dauden jasotako zenbateko monetarioak ekitaldiko diru sarrera gisa egozten dira.

2. Ustiapenari eta funtzionamenduari emandako diru laguntzak

Emaitzetan abonatzen dira eman ondoren, Taldeak horretan xedatutako baldintzak bete direla jotzen den unean, eta, horregatik, kobratuko direla zentzuzko zalantzarik ez da. Emaitzei egozten zaizkie, eta aldi bakoitzean, kontabilitateari dagokionez, ziurtatzen da diru laguntzatik etorritako sarreren eta diruz lagundutako gastuen arteko korrelazio egokia.

3. Hondakin uren saneamendua kudeatzeagatik jasotako diru laguntzak

Nafarroako Hondakin Uren Saneamenduaren gaineko 10/1998 Foru Legeak, abenduaren 29koak, xedatzen du urez hornitzen duten erakundeek jasoko dutela saneamendu kanona. Behar den epean, erakunde horiek emango diote kanona Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) enpresa publikoari, Saneamendu Plana kudeatzeko sortua baita. Horrekin bat, 1997ko abenduaren 31 arte Mankomunitateak, eta data horretatik aurrera, Sozietateak, NILSAri eman dizkiote saneamendu kanon gisa bildutako kopuruak, bi aldi horietan erakunde hornitzailea izan baita. Kopuru horiek 1989ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako fakturazioari dagozkio. 2005eko abenduaren 21ean, Mankomunitateak hitzarmen bat sinatu zuen NILSArekin, eta, 2005eko urtarrilaren 1ean efektua izanik, 1989ko urriaren 19ko hitzarmena ordezkatu zuen, 2004ko abenduaren 31 arte indarrean egon zena. Hitzarmen hori dela-eta, Mankomunitateak, Mendeko Sozietatearen bidez, bere lur eremuan (ikusi 1. oharra) ematen jarraitzen du Hondakin Uren Saneamenduaren (sare nagusiko saneamendua) kudeaketa eta ustiapenari lotutako zerbitzuak. Hiru hilean behin diru laguntza bat ematen dio NILSAk (ikusi 19.c oharra). Horren zenbatekoak konpentsatzen ditu sare nagusiko saneamendua ustiatzeak eragindako kostuak. Halaber, benetan izandako zuzeneko kostuek gehi aipatutako hitzarmenean zeharkako kostu gisa aurrez finkatzen den kopuru batek zehazten dituzte kostuak.

Ustiapen kostuei dagokien diru laguntzaren zenbatekoa —kontzeptu berarengatik sortutako gastuen zenbateko bera da— emaitzetan abonatzen da sortzen den unean.

k.2) Itzultzekoak diren diru laguntzak

Taldearen pasibo gisa erregistratzen dira ez itzultzeko izaera hartzen duten arte.

Bazkide edo jabeengandik hartutako diru laguntzak, dohaintzak eta ondareak, itzultzekoak ez direnak, zuzenean erregistratzen dira ondasun garbietan, edozein dela ere diru laguntza, dohaintza edo ondare mota.

Izaera monetarioko diru laguntzak, dohaintzak eta ondareak onetsitako zenbatekoaren arrazoizko balioaren arabera baloratzen dira. Izaera monetarioa ez dutenak edo espezie gisakoak jasotako ondasunaren arrazoizko balioagatik baloratzen dira, bi balioen aitorpenaren uneko erreferentzia hartuta.

l) Eraisteagatiko hornidurak

Ekitaldiaren itxiera datan, egiten den kalkulurik onenaren egungo balioan baloratzen dira eraisteko hornidurak, unean-unean eskura dagoen informazioarekin bat. Hornidura eguneratzeagatik izaten diren doitzeak finantza gastu gisa erregistratuko dira, sortzen diren ahala.

"HHTZko hustuketa gelak eraisteagatiko hornidurak" izeneko atalak kalkulu bat jasotzen du, Gongorako zabortegia itxi ondoko zigilatze eta mantentze lanak egiteko dauden kostuen egungo balioarena. Hornidura hori kalkulatzeko, egungo ingurunean aplikatu beharreko ingurumen mugak eta betebeharrak sartu dira.

"Biometanizazio obrak eraisteagatiko hornidura" biometanizazio plantan gelditutako obrak eraisteak duen egungo balioari dagokio.

m) Pentsioetarako eta antzeko betebeharretarako hornidurak

Mendeko Sozietateak pentsio plan mistoa du ezarrita langileekin, prestazio zehatzekoa kontingentzia estalietarako eta ekarpen zehaztukoa Talderako, %4an erabakitako ekarpen batekin pentsionagarria den lansarian. Bai erretiroko prestazioak, bai eta arriskuetakoak ere, pentsionagarria den lansariko urte sari kopuru baten arabera zehazten dira. Erretiro konpromisoarengatik egindako ekarpena dagokie Mendeko Sozietatean bi urte baino gehiagoko antzinatasuna duten enpresako langileei. Arrisku prestazioek langile guztiak estaltzen dituzte, kontratatuta egoteagatik. Aseguru prima baten bidez antolatuta daude.

Pentsiodunentzat hitzartutako errebalorizazioa %1,5ekoa da, eta pentsionagarria den soldataren bilakaera %2koa da. Bi zifra horiek finkoak eta espresuki hitzartuak dira.

Pentsioetarako konpromisoak kanpora ateratzeko nahitaezkotasunari dagokion indarreko araudiarekin bat, 1999ko ekitaldian Mendeko Sozietateak formalizatu zituen pentsioetan hartutako konpromisoak, arestian aipatuak, ondokoen bidez: pentsio plan bat, eta kanpoko pentsio funts indibidual baten harpidetza. Ildo horretatik, behar diren ekarpenak ordaintzeko hamar urteko epea du. 2000n Oreka berriz Lortzeko Plana egin zen. Hartaz, 2000ko ekainaren 30ean langile guztien "pasatutako eskubideei" zegozkien kopuruak traspasatu ziren funtsera.  Data horretatik aurrera Pentsio Fondoak ("Mendillorriko Ur-biltegia") bere gain hartu zuen onuradun guztiei dagozkien prestazioak ordaintzea. Halaber, berrorekatzeko beste plan bat egin zen 2001ean, indarreko legedira egokitzeko xedez.

Pentsio plan hori, era berean, guztiz aseguratuta dago kanpoan, horretarako bi aseguru poliza baitaude izenpetuta Vidacaixarekin eta Caserrekin, erretiroko eta arriskuetako prestazioak aseguratzeko, hurrenez hurren, respectivamente.

Ezintasun iraunkorra aitortuta ez dagoen kasuetarako, eta ezintasuna aldi baterakoa bada, soldata osatzeko konpromisoa jasota dago Mendeko Sozietatearen hitzarmen kolektiboaren 71. artikuluan.

n) Mozkinen gaineko zerga

Sozietate Menderatzaileak ez du sozietateen gaineko zergarik ordaindu behar. Hori dela-eta, Mendeko Sozietatea da aipatutako zergaren gaineko urteko aitorpena aurkezten duen bakarra.

Ekitaldiko mozkinen gaineko zergaren gastua honela kalkulatzen da: ekitaldiko zerga oinarriaren gaineko karga tasa aplikatzetik ateratzen den zerga arruntari, eta zergen aldetik onartzen ahal diren kenkariak aplikatu ondoren, gehitzen zaio zerga geroratuengatik aktibo eta pasiboetan dagoen aldaketa.

Zerga geroratuengatik izaten diren aktiboek eta pasiboek ondokoak hartzen dituzte barne: denbora desberdintasunak —aktibo eta pasiboek liburuetan duten zenbatekoen eta beren zerga balioaren arteko desberdintasunak direla eta, ordaindu beharrekoak edo berreskuragarriak izango direla aurreikusten diren zenbatekoak dira—, konpentsatu gabe dauden zerga oinarri negatiboak eta, zergei dagokienez, aplikatu ez diren zerga kenkariengatik dauden kredituak. Zenbateko horiek erregistratzeko, berreskuratzea edo likidatzea espero den karga tasari dagokion denbora desberdintasuna edo kreditua aplikatzen da.

Bestalde, zerga geroratuengatik izaten diren aktiboak, denbora desberdintasunekin identifikatuak, soilik aitortzen dira etorkizunean erakundeak horiek kobratu ahal izateko zerga irabazi nahikorik izaten ahal duen kasuan.

Kontabilitatea ixten den bakoitzean, erregistratutako zerga geroratuak berrikusten dira (aktiboak eta pasiboak), indarrean dirautela egiaztatzeko, eta behar diren zuzenketak egiten zaizkie horiei, egindako analisien emaitzekin bat.

Inbertsioengatik izaten den kenkariari dagokion zerga onurak murrizten du ekitaldi bakoitzeko sozietateen gaineko zergaren zenbatekoa.

o) Euroa ez den beste moneta batean egindako eragiketak

Taldeak ez du eragiketarik egin edo saldorik izan euroa ez den beste moneta batean.

p) Kalte-ordainak kaleratzeengatik

Indarrean dagoen lan araudiari jarraikiz, Taldeak kalte-ordainak ordaindu behar dizkie nahitaez hainbat baldintzatan lan harremanak eteten dizkien langileei. Ez da ohiz kanpoko kaleratzerik aurreikusten. Beraz, kontzeptu honengatik ez da hornidurarik egin erantsita dauden urteko kontuetan.

q) Diru sarrerak eta gastuak

Diru sarrerak eta gastuak egozten dira sortzapen irizpidearen arabera, hau da, horiek islatzen duten ondasun eta zerbitzuen korronte erreala sortzen denean, kontuan hartu gabe noiz gertatzen den diru sarrera eta gastuetatik etorritako moneta edo finantza korrontea.

Diru sarrerak kalkulatzen dira kobratu den edo kobratzeko dagoen kontraprestazioaren zentzuzko balioan, eta ondokoak erakusten dituzte: jardueraren ohiko esparruan emandako ondasun eta zerbitzuengatik kobratu behar diren zenbatekoak ken deskontuak, BEZa eta salmentei lotutako beste zerga batzuk.

Zerbitzuak emateari lotutako diru sarrera arruntak aitortzeko, balantzearen datan prestazioa noraino egin den hartzen da kontuan, baldin eta transakzioaren emaitza fidagarritasunez kalkulatzen ahal bada.

Gastuak galera eta irabazien kontuan aitortzen dira, aktibo baten murrizketari (edo pasibo baten gehitze bati) lotutako etorkizuneko ekonomia mozkinak gutxitzen direnean, hori modu fidagarrian neurtzen ahal bada. Horrek dakar aldi berean egiten direla gastu baten erregistroa eta pasiboa gehitzearen edo aktiboa murriztearen erregistroa.

Gastu bat berehala aitortzen da ordainketa batek etorkizunean mozkin ekonomikorik sortzen ez duenean, edo, bestela, aktibo gisa erregistratzeko behar diren baldintzak betetzen ez dituenean. Halaber, gastu bat aitortzen da pasibo bat gertatzen denean eta inolako aktiborik erregistratzen ez denean.

Ondoko irizpideak erabiltzen dira Taldeak gauzatzen dituen zerbitzu nagusien emaitzak zehazteko:

Ura saldu eta araztea:

Oro har, kontzeptu honengatik jasotako diru sarrerak zehazteko oinarri gisa kontagailuen irakurketaren irizpidea erabiltzen da. 25 milimetrotik gorako diametroa duten kontagailuak hilero fakturatzen dira, eta, gainerakoak, lau hilabetetik behin, bezeroen populazioa taldeka banakatuz.

Diru sarreren erregistroan sortzapen irizpidea erabiltzen da. Hortaz, ekitaldi bakoitza ixten denean diru sarreren hornikuntza bat aurreikusten da. Kalkulua egiteko, ondoko eragiketa hartzen da oinarri: egunero kontsumitzen diren ur metro kuboen kopurua bider metro kuboaren batez besteko prezioa. Halaber, kontuan hartzen da zenbat egun iragan diren azken fakturaziotik, ondoko epigrafean erregistraturik: "Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak emateagatik" (ikusi 9. oharra).

Hiri hondakinak kudeatzea:

Hiri hondakinak biltzeko eta tratatzeko zerbitzua emateak sortzen dituen diru sarrerak horrela zehazten dira: alde batetik, hondakin ekoizle handienentzat edukiontzien kopurua oinarri harturik, eta, bestalde, gainerakoentzat ondasun higiezinen katastro balioen batura, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren zerga erregistroan araututakoarekin bat.

r) Errentamenduak eta antzeko beste eragiketa batzuk

Sozietateak finantza errentamendu gisa hartzen ditu kontratuaren helburu den aktiboaren jabetzari atxikitako arriskuak eta etekinak errentariaren esku gelditzen badira –errentatzaileak funtsezko moduan transferituta–, eta errentamendu operatibo gisa erregistratzen ditu gainerakoak.

r.1) Errentamendu operatiboa

Errentamendu operatiboaren akordioetatik eratorritako diru sarrerak eta gastuak sortzen diren ekitaldiko galeren eta irabazien kontuan kontabilizatzen dira.

Halaber, alokatutako ondasuna hartzearen kostua balantzean aurkezten da bere izaeraren arabera, zuzenean egozgarriak diren kontratuaren kostuen zenbatekoa gehituta –horiek gastu gisa ageri dira kontratuaren epean– eta alokairuaren diru sarrerak aitortzeko erabilitako irizpide berbera aplikatzen da.

Errentamendu operatiboaren akordioetatik eratorritako gastuak sortzen diren ekitaldiko galeren eta irabazien kontuan kontabilizatzen dira.

Errentamendu operatibo bat kontratatzean egiten den edozein kobrantza edo ordainketa aurreratutako kobrantza edo ordainketa gisa tratatzen da, eta emaitzei egozten zaie errentamenduaren aldian zehar, alokatutako aktiboaren etekinak uzten edo jasotzen diren heinean.

s) Ingurumen izaera duten ondasun elementuak

Ingurumen gastu gisa hartzen dira aipatutako jarduerak egiteagatik sortutako zenbatekoak, Taldearen jarduerak ingurumenari eragindako kaltea arintzekoak, baita horren ingurumen konpromisoetatik eratorriak ere. Gertatzen bada, beren zenbatekoa sartzen da galera eta irabazien kontuko epigrafe honetan: "Beste ustiapen gastu batzuk".

Taldearen jardueran iraunkorki erabiliak izan daitezen, horren ondasunetan sartzen diren elementuak —baldin eta beren xede nagusia ingurumen inpaktua gutxitzea eta ingurumena babestea eta hobetzea bada— egoera balantzeko "Ibilgetu material" gisa erregistratzen dira, beren erosketa prezioan edo ekoizpen kostuan, egokia den bezala.  Horien amortizazioa egiten da kostu balioen gainean, metodo linealari jarraikiz kalkulatutako balio bizitzaren aldien barnean (3.d. oharrean zehazten dira).

t) Eskudiru-fluxuen egoera

Zeharkako metodoari jarraituta egin da eskudiru-fluxuen egoera, eta ondoren ageri diren esamoldeak erabiltzen dira, jarraian dauden esanahia dutenak:

 • Ustiapen jarduerak: sozietatearen diru sarrera arruntak eratzen dituzten jarduerak, baita inbertsio edo finantzaketa gisa kalifikatu ezin daitezkeen beste jarduera batzuk ere.
 • Inbertsio jarduerak: epe luzerako aktiboak beste bide batzuen bitartez hartzeko, besterentzeko edo erabiltzeko jarduerak, baita eskudiruan eta bere baliokideetan sartuta ez dauden beste inbertsio batzuk ere.
 • Finantzaketa jarduerak: ondasun garbien tamainan eta eraketan aldaketak eragiten dituzten jarduerak, baita ustiapen jardueren zati ez diren pasiboenean ere.

4. Ibilgetu materiala

Ondoko taulan daude ibilgetu materialean eta bere amortizazio metatuetan 2012ko eta 2013ko ekitaldietan izandako kontuen xehetasunak eta mugimenduak:

SaldoaSaldoaSaldoa
2011/12/31GehitzeakAteratzeakTraspasoak2012/12/31GehitzeakAteratzeakTraspasoakDoitzeak2013/12/31
                   
BALIO GORDINA                   
                   
Lursailak eta eraikuntzak 90.206.948,56 900.684,50 2.476.228,67 93.583.861,73 520.047,43   2.987.718,00 504.641,25 97.596.268,41
Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk 255.869.672,15 6.218.867,79 1.500.209,79 7.606.335,97 268.194.666,12 2.227.974,74 1.467.994,11 6.651.767,78 -504.641,25 275.101.773,28
Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak 5.521.024,11 11.237.897,72 351.400,83 -10.082.564,64 6.324.956,36 4.426.230,80 267.380,46 -9.639.485,78 844.320,92
                   
BALIO GORDINA, GUZTIRA351.597.644,8218.357.450,011.851.610,62368.103.484,217.174.252,971.735.374,57373.542.362,61
                   
AMORTIZAZIO METATUA                   
                   
Eraikuntzen amortizazioa 47.330.268,73 3.840.988,68     51.171.257,41 3.961.128,96     55.132.386,37
Instalazio teknikoen eta beste ibilgetu batzuen amortizazioa 166.500.495,40 11.857.780,49 1.500.209,79   176.858.066,10 10.748.856,86 1.467.994,11   186.138.928,85
                   
AMORTIZAZIO METATUA, GUZTIRA213.830.764,1315.698.769,171.500.209,79228.029.323,5114.709.985,821.467.994,11241.271.315,22
                   
BALIO GARBIA137.766.880,692.658.680,84351.400,83140.074.160,70-7.535.732,85267.380,46132.271.047,39

2013ko ekitaldian ibilgetu materialaren elementuak besterendu ziren, zero euroko kontabilitateko balio garbia zutenak (zero euro 2012ko ekitaldia ixtean); hartara, 4.450 euroko etekina lortu zen salmenta horren ondorioz (26.947,46 euroko etekina izan zen 2012an).

2013an "Bidean den ibilgetua" ataleko elementuen baja eman zen, 267.380,46 euroko zenbatekoan. 2012an biotik zetozen aktiboen baja eman zen, konpostatzeko plantan erabili ezin izan zirenak. Zenbatekoa 351.400,83 eurokoa izan zen.

Hau da edukitako higiezinen kontabilitate balio garbia, eraikuntzena eta lursailena bereizita:

Saldoa 2013/12/31Saldoa 2012/12/31
Lursailak 17.996.463,29 18.888.358,91
Eraikuntzak 24.467.418,75 23.524.246,41
42.463.882,0442.412.604,32

2012ko eta 2013ko ekitaldietan ez zen kostu berrien balorazio bakar bat ere egin Gongorako zabortegia desegite / zaharberritze / kentzearekin lotuta (15. oharra). 

"Bidean dagoen ibilgetua" instalazio konplexu espezializatuei dagokie ia osorik. 2012ko eta 2013ko abenduaren 31n saldo hau osatzen zuten kontzeptu nagusiak hauek ziren:

20132012
Gongorako goi tentsioko linearen bariantea 212.462,15
Altako horniduraren alternatiba Otsakarren 102.687,73
HUAko kogenerazioa handitzea 2.057.256,77 2.057.256,77
Zizur Nagusiko kolektorea 918.887,08 918.887,08
Biogasa hartzeko sistema handitzea 745.386,27 745.386,27 
Hornidura handitzea 378.162,09 378.162,09
Atarrabiako sareak 343.117,98 343.117,98
Aktibo aprobetxagarria 229.357,52 229.357,52
Biurrun-Olkotzeko kolektorea 189.636,37 189.636,37
Otxobiko biltegia 172.796,53 172.796,53
Bideratzen ari diren beste obra batzuk, zenbateko gutxiagokoak 529.171,04 1.290.355,75
Bidean dauden obrak, guztira844.320,926.324.956,36

Beste alde batetik, hauek izan ziren 2012ko eta 2013ko ekitaldietan izan ziren gehitzerik esanguratsuenak:

20132012
Gongorako generazioa handitzea (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 821.979,03
HHTZko makineria, zabortegia (Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk) 707.397,00
Zabortegirako bideetako lursailak (Lursailak eta eraikuntzak) 520.047,43
Zaborren edukiontziak (Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material batzuk) 499.388,28
Tiebas hornitzea (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 467.428,19
Zaborretarako ibilgailuak (Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material batzuk) 460.024,38
Biltegiak irazgaitz bihurtzea (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 458.822,44
Gongorako makineriarako mantentze nabea (Bidean dagoen ibilgetua) 369.703,10
Kogenerazioa handitzea (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 356.251,86
Bilketa pneumatikoko sareko instalazioak (Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material batzuk)  3.210.974,18
Konpostatze planta (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 2.771.874,53
Kogenerazioa handitzea (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)  1.849.300,77
Azpilagañako sareak I (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 1.140.825,23
Trinitarioetako bilketa pneumatikorako eraikina (Lursailak eta eraikuntzak) 815.939,27 
Bilketa pneumatikorako ekipoak (Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material batzuk) 685.468,73
Bilketa pnematikorako instalazioak (Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material batzuk)  661.800,11
Girgillao hornitzea (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 655.100,02
Egurra tratatzeko nabea egokitzea (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 517.706,16
Biogasa hartzeko sistema handitzea (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 496.885,66
Zaborretarako ibilgailuak (Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material batzuk) 438.205,70
Alde berriko sareak (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak)  355.601,71
Biurrungo hornidura handitzea (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 352.172,10
Atarrabiako sareak (Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 332.853,86
Beste gehitze batzuk, zenbateko txikiagokoak 2.513.211,26 4.018.242,05
Beste gehitze batzuk7.174.252,9718.302.950,08

Hiri Hondakinen Bilketa Pneumatikoko Sistema instalatzearekin lotuta, Iruñeko Udalaren Tokiko Gobernu Batzordearen bi erabaki daude eta horien bidez hitzartuta dago Iruñerriko Mankomunitateari bi lursailen erabilera lagatzea (UI VII.eko TP-3 \"Trinitarios\" eta 5. poligonoko 2.529. zenbakikoa, katastroan). Hain zuzen, erabilera esklusiboa da Alde Zaharreko eta Lezkairuko Zalduko eta Mutiloen arteko sektoreetako hiri hondakinen bilketa pneumatikoko zerbitzurako harrera zentroa hartzea, hurrenez hurren. Uharteko Udalaren beste erabaki baten bidez, hitzartuta dago Uharteko udal barrutiko 1. poligonoko 105. lursaileko erabilera lagatzea. Aipatutako lagatzeetan, uztearen hartzailearen jakinaren gainen jarrita dago lagatzea eraginik gabe geldituko dela –eta horrenbestez lagatzaileak lursailaren gaineko jabetza osoa berreskuratuko duela– behin Mankomunitateak ez duenean erabiltzen lagatzeko hitzarmena eragin duen erabilerarako. Lagatzea doakoa denez eta aipatutako hitzarmena eragin duen erabilerarako erabiltzen ez den unean udaletara itzuliko denez, erabaki da Balantzean ez jasotzea.

Taldearen politika da aseguru polizak formalizatzea, bere ibilgetu materialen elementuek izaten ahal dituzten arriskuak estaltzeko. Aipatutako arriskuen estalduran ez dago defizitik.

2013ko abenduaren 31n erabat amortizatu ziren elementuak eta erabiltzen ari zirenak, guztira, 138.405.619,31 euro ziren (119.390.576,23 euro 2012an).

5. Inbertsioak higiezinetan

2012ko eta 2013ko ekitaldietan, higiezinen inbertsioetako kontuetan eta dagozkien amortizazioetan izandako xehetasunak eta mugimenduak hauek izan ziren:

Euroak
Saldoa, 2011ko abenduaren 31n496.660,60 
Kalte-ordainak, birzatitzeak direla-eta 21.009,19
Saldoa, 2012ko abenduaren 31n517.669,79 
Saldoa, 2013ko abenduaren 31n517.669,79

Birzatitzea egiteagatik 2012an bildu ziren kalte-ordainak ordainketa aurreratuak dira, hauen birzatitze proiektuen ondorioz: Arrosadia-Lezkairu ARS-3 banaketa-eremua eta Iturrama-Trinitarios ARS-4/ banaketa-eremua.

6. Ibilgetu ukiezina

2012ko eta 2013ko ekitaldietan, ibilgetu ukiezinaren kontuetan eta zegozkien amortizazioetan izandako xehetasunak eta mugimenduak hauek izan ziren:

SaldoaSaldoaSaldoa
2011/12/31GehitzeakTraspasoakDoitzeak2012/12/31Gehitzeak2013/12/31
           
BALIO GORDINA           
           
Kontzesioak 3.819.279,43   3.819.279,43   3.819.279,43
Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak 374,70 374,70 374,70
Aplikazio informatikoak 2.484.456,27 434.885,26 376.649,33 3.295.990,86 172.356,16 3.468.347,02
Bidean dauden aplikazio informatikoak 381.492,30 87.485,30 -376.649,33 92.328,27 204.473,50 296.801,77
           
BALIO GORDINA, GUZTIRA6.685.228,00522.745,267.207.973,26376.829,667.584.802,92
           
AMORTIZAZIO METATUA           
           
Kontzesioen amortizazioa 3.789.688,04 25.050,54 3.814.738,58 4.540,85 3.819.279,43
Aplikazio informatikoen amortizazioa 1.927.111,73 403.851,36 -104.158,75 2.226.804,34 337.184,71 2.563.989,05
           
AMORTIZAZIO METATUA, GUZTIRA5.716.799,77428.901,90-104.158,756.041.542,92341.725,566.383.268,48
           
BALIO GARBIA968.428,2393.843,36104.158,751.166.430,3435.104,101.201.534,44

"Aplikazio informatikoak" eta "Bidean dauden aplikazio informatikoak" izeneko gehitzeetan 2012ko eta 2013ko ekitaldietan erregistratu ziren mugimenduak aplikazio informatikoak garatzeari dagozkio. Ibilgetu ukiezina osatzen duten gainerako epigrafeak beste aplikazio informatiko batzuei eta hainbat kontzesiori dagozkie.


2013ko abenduaren 31n, erabat amortizatu ziren elementuak eta erabiltzen ari zirenak, guztira 5.869.307,55 euro ziren (5.419.994,26 euro 2012an).

7. Errentamendu operatiboa

Errentamendu operatiboengatik etorkizunean izango diren gutxieneko kuotak, errentariekin kontratatuta eta egun indarrean dauden kontratuekin bat, hauek izango dira:

  Pendiente dauden kuotak
Saldoa 2013/12/31nSaldoa 2012/12/31n
Urtebetetik behera 124.853,00 208.434,29
Urte bat eta bost artean 162.168,00 461.224,06
Bost urtetik gora 210.030,08
287.021,00879.688,43

Errentari gisa, errentamendu operatiboaren kontratu garrantzitsuenak dira bulegoak eta aparkalekuak alokatzearenak. Gainera, baina oso neurri txikian, sozietateak ibilgailuak eta makineria alokatzeko kontratuak ere baditu.

Errentatzaile gisa, errentamendu operatiboaren kontratu garrantzitsuenak dira sozietateak telefonia mugikorreko konpainiekin dituenak biltegietan antenak jartzeko eremuak lagatzeagatik.

Errentamendu operatiboengatik diren gutxieneko kuotak, errentariekin kontratatuta eta egun indarrean dauden kontratuekin bat, hauek izango dira:

  Pendiente dauden kuotak
Saldoa 2013/12/31nSaldoa 2012/12/31n
Urtebetetik behera 91.420,93 91.504,01
91.420,9391.504,01

8. Izakinak

Izakin hauek zeuden 2013ko eta 2012ko abenduaren 31n:

20132012
Eskualdeko Hiri Garraioko txartelak 12.390,88 4.810,79
Kontagailuak 48.916,73 35.879,54
Hodiak 103.688,17 97.522,72
Balbulak 257.257,35 217.542,49
Obretako beste material batzuk 800.869,96 788.649,04
1.223.123,091.144.404,58

Ekitaldiko kontsumoen xehetasunak 19 b) oharrean daude.

Taldearen politika da aseguru polizak formalizatzea, bere izakinek izan ditzaketen arriskuak estaltzeko.

9. Zordunak

Zordun hauek zeuden 2013ko eta 2012ko abenduaren 31n:

20132012
Bezeroak, salmentengatik edo zerbitzuak emateagatik 15.945.045,24 16.520.729,00
Formalizatu gabeko fakturak -6.232,16
Hainbat zordun 132.756,66 43.135,03
Langileak 3.170,04 2.804,81
Administrazio publikoekin dauden beste kreditu batzuk 5.736.342,08 9.959.415,98
21.817.314,0226.519.852,66

"Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzuak emateagatik" atalak 1.135.099,18 euroko zenbatekoa zuen barne 2013an (1.278.093,01 euro 2012an), oraindik jaulki ez diren fakturengatik izandako diru sarrerei dagokiena. Ur kontsumoengatik izandako diru sarrerak dira gehienbat, 3.q) oharrean azaldutakoarekin bat.


Epigrafe berean ere agertzen da ekitaldiko kaudimen-gabeziendako hornidura, sei hilabetetik gorako antzinatasuna duten abonatu-bezeroen zorra kontuan hartzen duena. Hona hemen horren mugimendua:

Saldoa, 2011ko abenduaren 31n1.283.284,79
Ekitaldiko hornidurak 322.773,38
Ekitaldiko berreskuratzeak -333.269,61
Saldoak kitatzea -113.209,55
Saldoa, 2012ko abenduaren 31n1.159.579,01
Ekitaldiko hornidurak 171.943,86
Ekitaldiko berreskuratzeak -11.211,65
Saldoak kitatzea -0,20
Saldoa, 2013ko abenduaren 31n1.320.311,02

Hauek dira administrazio publikoekin izandako saldo zordunak:

20132012
FEDER, zorduna da diru laguntzengatik (12.a oharra) 1.872.208,08
NILSA, zorduna da saneamendua ustiatzeagatik 1.423.804,17 1.251.102,56
Udalak, zordunak dira ekarpenengatik 662.133,44 2.535.764,15
Ogasun publikoa, zorduna da BEZarengatik 480.781,10 1.113.239,64
Nafarroako Gobernua, zorduna da diru laguntzengatik (12.a oharra) 1.251.262,49 1.110.994,60
Nafarroako Gobernua, zorduna da ekarpenengatik 0,04
NILSA, zorduna da diru laguntzengatik (12.a oharra) 1.918.360,88 2.076.106,91
GUZTIRA5.736.342,089.959.415,98

NILSAren saldoa, 1.423.804,17 eurokoa (1.251.102,56 eurokoa 2012an), 2013ko ekitaldiko diru-laguntzari dagokio, ordaintzeko dagoena hondakin uren saneamenduaren kudeaketa eta ustiapenagatik (sare nagusiko saneamendua) – ikus 3.k. 1).3 oharra–)

10. Beste finantza aktibo batzuk

a)    Epe luzerako beste finantza aktibo batzuk
Epigrafe honetako saldoa (1.000.000 euro) 2013ko abenduaren 31n 13 hilabeterako ezarpen bati zegokion.

b)    Epe laburrerako beste finantza aktibo batzuk
Ondokoa zen kontu horren banakatzea 2013ko eta 2012ko abenduaren 31n:

20132012
Negoziatzeko mantendutako finantza aktiboak 12.500.246,37 9.133.755,59
Negoziatzeko mantendutako finantza aktiboen emaitzetan sortutako eta aitortutako interesak 234.320,39
Eratutako bermeak 41.678,41 46.555,41
GUZTIRA12.776.245,179.180.311,00

Aktibo horien arrazoizko balioa guztiz eguneratu zen ekitaldian, eta ez zen aldaketarik egon aurreko ekitaldiekin alderatuta.

11. Funts propioak

Hona hemen epigrafearen banakatzea, 2013ko eta 2012ko abenduaren 31n:

20132012
Funts soziala 39.891.735,22 39.813.262,69
Erabilera orokorrerako emandako ondasunak -8.720.676,50 -8.720.676,50
Erreserbak sozietate kontsolidatuetan 28.958.399,39 23.744.565,37
Irabaziak / (Galerak) 3.213.242,83 5.206.374,91
GUZTIRA63.342.700,9460.043.526,47

a) Funts soziala

Hauek osatzen dute gizarte fondoa: udal, kontzeju eta beste erakunde batzuek egindako ekarpenek —eskudiruzko entregetan gauzatuak—, ondasun ibilgetuen ekarpenek eta beste kontu sail zordun eta hartzekodun batzuek, eta aurreko ekitaldietan Mankomunitateak eta Mendeko Sozietateak izandako emaitzek.

b) Erabilera orokorrerako emandako ondasunak

Erabilera orokorrerako emandako ondasun gisa hartu da Ibai Parkeari lotutako aktiboak ematearen zati bat (zenbatekoa: 8.720.676,50 euro).

c) Erreserbak sozietate kontsolidatuetan

2012ko eta 2013ko abenduaren 31n, erreserba hauen saldo osoa Mendeko Sozietateak, Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.k emandakoei zegokien.

12. Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta ondareak

a) Kapitaleko diru laguntzak

Hona hemen epigrafeko saldoen bilakaera 2013an eta 2012an:

Saldoa
2011/12/31
GehitzeakAteratzeakDoitzeak (2.h. oharra)Saldoa
2012/12/31
GehitzeakAteratzeakDoitzeakSaldoa 2013/12/31
ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN DIRU LAGUNTZAK                
                 
NAFARROAKO GOBERNUAREN DIRU LAGUNTZAK                
Hornidura obrak 69.048.070,55 1.937.935,20 -259.563,31  70.726.442,44 856.468,21 -395.361,75 71.187.548,90
Saneamendu obrak 13.764.121,50  3.956.772,90   17.720.894,40 293.559,71     18.014.454,11
Tokiko sareetako obrak 22.882.591,54 2.181.856,82 -56.752,74 25.007.695,62 351.571,90   -15.152,71 25.344.114,81
Hiri hondakinak 27.905.156,51 6.164.783,77 -120.881,00 33.949.059,28 148.644,63 -2.217,72   34.095.486,19
Chinchilla Jeneralaren kaleko eraikina 678.064,88     678.064,88       678.064,88
Arteta etxea 103.232,26     103.232,26       103.232,26
Ibai parkea 664.235,41  -84.871,25 579.364,16   579.364,16
               
NILSA-REN DIRU LAGUNTZAK                
Saneamendua 46.059.315,40 134.712,16 46.194.027,56 174.795,96 -7.151,50   -21.510,65 46.340.161,37
Energia kogenerazioa      

762.724,81

    762.724,81
ESTATUKO DIRU LAGUNTZAK                
Eugiko minizentrala 312.261,85     312.261,85       312.261,85
Urtasungo minizentrala 92.339,50     92.339,50       92.339,50
                 
DIRU LAGUNTZEN ZERGA ONDORIOA -69.636,73 15.000,96 -54.635,77 -7.763,28 58.214,73   -4.184,32
                 
Diru laguntzak, guztira181.439.752,6714.376.060,85-247.504,03 -259.563,31 195.308.746,182.580.001,9448.845,51-432.025,11197.505.568,52
                 
Emaitzara transferitutako diru laguntzak, guztira-110.882.541,64-8.628.367,42120.881,00 -119.390.028,06-8.120.825,489.369,22232.325,00-127.269.159,32
                    
GARBIA, GUZTIRA70.557.211,035.747.693,43-126.623,03-259.563,3175.918.718,12-5.540.823,5458.214,73-199.700,1170.236.409,20

Ateratzeen zutabea ekitaldian baja emandako aktiboei lotutako diru laguntzei dagokie (9.369,22 euro) eta doitzeen zutabea (199.700,12 euro) hasiera batean erregistratutako zenbatekoa baino gutxiago izan duten kobratutako diru laguntzei.

2013ko abenduaren 31n, kobratu gabe zeuden diru laguntza hauen 3.291.028,89 euro (5.059.309,59 euro 2012an), "Administrazio publikoak" epigrafean erregistraturik, aipatutako datan balantze kontsolidatuaren aktiboarena (ikusi 9. oharra).

b) Zenbait ekitalditan banatu beharreko beste sarrera batzuk

Hauek izan ziren 2013ko eta 2012ko ekitaldietako xehetasunak eta mugimenduak:

Saldoa
2011/12/31
GehitzeakAteratzeakSaldoa
2012/12/31
GehitzeakAteratzeakSaldoa
2013/12/31
                
Banatu beharreko beste diru sarrera batzuk 3.580.873,76   3.580.873,76     3.580.873,76
Banatu beharreko beste diru sarrera batzuk. Ipertegiko kolektorea 1.021.048,89     1.021.048,89     1.021.048,89
Banatu beharreko beste diru sarrera batzuk. Avanza 307.311,20     -42.483,20 264.828,00   264.828,00
Banatu beharreko beste diru sarrera batzuk. Zerga ondorioa -193.266,66 -535.885,19   25.281,17 -703.870,68 484.532,60 -218.739,72
               
Banatu beharreko beste diru sarrera batzuk, guztira4.715.967,19-535.885,19-17.202,034.162.879,97484.532,604.648.010,93
               
Banatu beharreko beste diru sarrera batzuk, emaitzara transferitu beharrekoak, guztira-929.482,47-223.090,89-1.152.573,36-167.344,41-1.319.917,77
               
Garbia, guztira3.786.484,72-758.976,08-17.202,033.010.306,61-167.344,41484.532,603.328.093,16

13. Epe luzerako hornidurak

Epigrafe honetan ondoko mugimenduak izan ziren 2013an eta 2012an:

Saldoa
2011/12/31
Finantza eguneratzeaEspero zen mozkinaSoberakina aitortzeaSaldoa
2012/12/31
Finantza eguneratzeaEspero zen mozkinaSoberakin aktuariala aitortzeaSaldoa 2013/12/31
Hornidurak, langileei epe luzerako ordainsariak emateagatik (3.m oharra) 0,00 658.684,18 -666.107,13 7.422,95 0,00 828.499,29 -919.352,30 90.853,01 0,00
Biometanizazio obrak eraisteagatiko hornidurak 669.412,36 19.412,96     688.825,35 2.066,44     690.891,79
HHTZko huste gelak eraisteagatiko hornidurak (4. eta 23. oharrak) 23.825.053 690.926,54     24.515.979,54 73.547,95     24.589.527,49
GUZTIRA24.494.465,361.369.023,68-666.107,137.422,9825.204.804,89904.113,68-919.352,3090.853,0125.280.419,28

2013an, "Hornidurak, langileei epe luzerako ordainsariak emateagatik" epigrafean erregistratutako mugimenduek ondokoak jaso zituzten: hornidura eguneratzeari dagozkion finantza gastuak (828.499,29 euro), pentsio planari lotutako aktiboetatik espero zen mozkina (-919.352,30 euro) eta soberakina aitortzea (90.853,01 euro).

2013ko abenduaren 31n, Pentsio Planak 2.901.926,52 euroko soberakina zuen, balantzean epe luzerako finantza inbertsioen epigrafean ageri dena. Aktibo horren (2.901.926,52 euro) eta erreserba aktuarialen arteko diferentzia (2.795.239,56 euro) azaltzen du aktiboaren zerga ondorioak (8.705,78 euro) eta 2012ko (7.422,95 euro) eta 2013ko (90.853,01) soberakinek, eta langileentzako epe luzerako ordainsarien hornidura ezeztatzen dute (garbiak zerga ondorioari dagokionez).

2013ko ekitaldian, "HHTZko huste gelak eraisteagatiko hornidurak" eta "Biometanizazio obrak eraisteagatiko hornidurak" izeneko ataletan erregistratutako mugimendua kalkulu horien finantza eguneratzeari zegokion.

14. Zorrak kreditu erakundeekin

Kategoria hauen arabera sailkatzen dira epe luzerako eta laburrerako zorrak:

    Epe luzerako zorrak
Zorrak kreditu erakundeekinGUZTIRA
2013/12/312012/12/312013/12/31 2012/12/31 
Kategoriak:        
Ordaintzeko zorrak eta kontu sailak 3.133.916 3.377.291 3.133.916 3.377.291
 3.133.9163.377.2913.133.9163.377.291
         
Epe laburrerako zorrak
Zorrak kreditu erakundeekinGUZTIRA
2013/12/31 2012/12/31 2013/12/312012/12/31
Kategoriak:
Ordaintzeko zorrak eta kontu sailak 243.376 237.440 243.376 237.440
243.376237.440243.376237.440

Hona hemen epe luzerako finantza pasiboen xehetasunak epemugaren arabera –epe zehaztua edo zehazgarria–, 2013ko ekitaldiaren itxieran:

 201520162017GainerakoaGuztira
Zorrak:        
Zorrak kreditu erakundeekin 249.713 256.215 262.887 2.365.100 3.133.915
GUZTIRA249.713256.215262.8872.365.1003.133.915

Hona hemen epe luzerako finantza pasiboen xehetasunak epemugaren arabera –epe zehaztua edo zehazgarria–, 2012ko ekitaldiaren itxieran:

 201420152016GainerakoaGuztira
Zorrak:        
Zorrak kreditu erakundeekin 243.376 249.713 256.215 2.627.987 3.377.291
GUZTIRA243.376249.713256.2152.627.9873.377.291

15. Epe laburrerako zorrak

2013ko eta 2012ko abenduaren 31n ondoko xehetasunak zituzten:

 20132012
Ibilgetuen hornitzaileak epe laburrera 1.286.467,93 2.305.876,82
Eskualdeko Hiri Garraioko txartelen soberakina 1.399.901,48 1.235.611,36
Epe laburrera jasotako bermeak eta gordailuak 366.055,64 321.021,36
Zorrak kreditu erakundeekin (14. oharra) 243.375,71 237.440,39
Beste batzuk 53.641,76 46.988,13
GUZTIRA3.349.442,524.146.938,06

16. Hornitzaileak

2012ko eta 2013ko balantzeko "Hornitzaileak" epigrafea osatzen zuten kontu sail nagusiak hauek ziren:

 20132012
Egillorko zentrala, Iberdrolak eskatutako kanonaren aurreikuspena 696.338,31
Eugiko urtegiaren kanonerako aurreikuspena 300.000,00 300.000,00
Canal de Navarra, S.A. 274.854,80 267.108,60
Isurketen kanona 194.230,77 239.325,86
Logista 128.153,96 133.024,97
Itoizko kanona 57.513,00 58.422,56
Beste batzuk 359.876,09 680.353,98
GUZTIRA1.314.628,622.374.574,28

Zor hauek guztiek urtebetetik beherako mugaeguna dute, eta bakar bat ere ez dago inolako berme erreal baten mendean.

17. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk

a) Hainbat hartzekodun

2013ko eta 2012ko abenduaren 31n ondoko xehetasunak zituzten:

 20132012
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 2.733.754,50 2.595.533,10
NILSA 5.356.631,57 5.665.060,96
Transports Ciutat Comtal, S.A. 1.383.705,32 495.583,78
Iberdrola distrib eléctrica S.A. 271.905,82
IC Construcción, S.A. 136.817,41
Iberdrola renovab energía S.A. 135.998,14
UTE FCC-ROS ROCA 105.632,16 99.678,28
Obysur, S.L. 95.293,88 57.372,94
Clece, S.A. 89.201,88 81.211,97
Vanagua S.A. 85.672,04
Hidrocantábrico energía S.A. 80.429,53
Obras y servicios TEX, S.L. 68.152,50
Lavola 1981 S.A. 63.547,79  49.017,39
Jenbacher, S.L. 393.065,17
Ofita Navarra S.A. 44.027,69
Salvatierra Iriarte, S.L. 43.872,49
Lodos Arazuri U.T.E. 43.610,93
Vanagua S.A. 35.944,24
Cepsa Comercial norte, S.L. 33.225,73
Gureak Navarra, S.L.U. 31.534,15
Obras especiales Navarra, S.A. 129.701,35
Seidor, S.A. 58.350,85
Arte Verde Navarra, S.L. 56.999,92
Beste batzuk 1.774.955,53 1.705.291,72
GUZTIRA12.653.755,0911.870.764,66

b) Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak):

Mendeko Sozietateak, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Dekretu-Legea aplikatzeko, 2012ko abenduko aparteko paga kendu zien langileei (851.185,37 euro).

2012ko abenduaren 31ko saldoan 851.185,37 euro bildu ziren, erosahalmena galtzeagatiko osagarriaren erreferentzia moduan (abenduaren 28ko 28/2012 Foru Legearen arabera onartua, haren bitartez, 2012ko urterako, erosahalmena galtzeagatiko aldi baterako osagarri pertsonal bat sortu zen). 2013ko urtarrilaren 21ean ordaindu zen, hain zuzen ere.

c) Administrazio publikoak

2013ko eta 2012ko abenduaren 31n kontu sail hauek osatzen zuten administrazio publikoen saldo hartzekoduna:

 20132012
Gizarte Segurantzarengatik 471.335,98 457.112,47
Jasanarazitako BEZarengatik 464.079,74 250.083,37
GUZTIRA935.415,72707.195,84

Zor arruntei dagozkie zenbateko horiek.

d) Bezeroen aurrerakinak:

2013ko eta 2012ko abenduaren 31n kontu sail hauek osatzen zuten bezeroen aurrerakinen saldo hartzekoduna:

 20132012
Abonatutako bezeroenak 50.730,44 60.896,48
Bezeroenak, azpiegituren hitzarmenengatik 435.533,13 369.185,19
GUZTIRA486.263,57430.081,67

Azpiegituren hitzarmenengatik izandako aurrerakinak dira etxebizitzen eraikitzaileek-sustatzaileek ordaindutako zenbatekoak beharrezkoak diren azpiegitura orokorrak handitzeagatik halakorik egitea behar zuten Iruñerriko hainbat tokitan –edateko uraren hornidura zerbitzua eta hondakin uren saneamendua emateko azpiegiturak–.

18. Zerga egoera - Sozietateen gaineko zergaren zerga oinarriarekin berdinkatzea

Mendeko Sozietateak sozietateen gaineko zerga aitorpena aurkezten du urtero. Mozkinek –zergen gaineko legediarekin bat zehazturik– zerga oinarriaren gaineko %30eko karga dute. Behin betiko kuotatik hainbat kenkari eta hobari egiten ahal dira.

Hainbat eragiketaren kasuan, zergen gaineko legediak onartzen duen tratamendu desberdina dela-eta, kontabilitatearen emaitza eta zerga oinarri fiskala desberdinak dira. Jarraian, ondoko bi alderdi hauen arteko berdinkatzea agertzen da: 2013ko eta 2012ko ekitaldiko kontabilitatearen emaitza eta urteko kontuak onartutakoan Sozietateak aitortzea aurreikusi duen zerga oinarri fiskala:

 2013. Euroak2012. Euroak
Ekitaldiko kontabilitatearen emaitza (Mendeko Sozietatea), zergen aurretik 3.742.537,15 5.313.912,40
Desberdintasun iraunkorrak 1.867.793,22 1.660.234,95
Emaitza doitua 5.610.330,37 6.974.147,35
   
Denbora desberdintasunak 2.255.845,25 2.211.895,04
Oinarri likidagarria 7.866.175,62 9.186.042,39
   
Kuota osoa %30ean 2.359.852,69 2.755.812,72
%99ko hobaria zerbitzu publikoen kuotaren gainean 2.064.558,50 2.461.113,48
Desberdintasuna 295.294,19 294.699,24
   
Kenkaria inbertsioengatik 73.823,55 103.144,73
Kenkaria enplegua sortzeagatik 15.652,64
Ordaindu beharreko kuota likidoa 205.818,00 191.554,51
   
Atxikipenak eta kontura egindako ordainketak 111.984,73 126.746,51
   
Ogasun Publikoa zorduna sozietateen gaineko zergarengatik 93.833,27 64.808,00

Sozietateen gaineko zerga arautzen duen 24/1996 Foru Legean, abenduaren 30ekoan, xedatutakoarekin bat, Sozietateak %99ko hobaria du zerbitzu publikoetatik —udalaren eskumenekoak— etorritako errentei dagokien kuota osotik.

2012ko eta 2013ko kuota likidoaren eta sozietateen gaineko zergarengatik izandako gastuaren arteko berdinkatzea hau izan zen:

 2013. Euroak2012. Euroak
Kuota likidoa 205.818,00 191.554,50
Zerga geroratua -5.977,67 -5.544,48
2009ko zerga doitzea -23.040,09  
Sozietateen gaineko zergaren gastua, guztira176.800,24186.010,02

Ondokoa da denbora aldeen xehetasunak gastuak eta diru sarrerak aitortzean, kontabilitate eta zerga ondorioetarako. Xehetasun hauetan ere agertzen da behar den zerga ondorio metatua, aurreratua edo geroratua, behin kontuan harturik denbora desberdintasunen zerga ondorioaren gaineko %99ko hobaria. Denbora desberdintasun hauek sortu dira zerbitzu publiko eta minizentral elektrikoetatik etorritako errenten ondorioz. Hona hemen:

 2013. Euroak2012. Euroak
Aktiboak zerga geroratuarengatik 118.983,58 112.472,12
Diru laguntzak 102.399,38 96.155,39
Hornidurak zabortegia eraisteagatik 23.217,31 23.217,31
Hornidurak Bio. eraisteagatik 2.072,68 2.066,43
Pentsio plana -8.705,78 -8.967,01
Pasiboak zergei lotutako denbora desberdintasunengatik 222.923,20 758.506,35
Diru laguntzak 222.923.20 758.506.35

Indarrean dagoen legediari jarraiki, zergak ezin dira behin betiko likidatutzat hartu, harik eta aurkeztutako aitorpenak agintari fiskalek ikuskatu arte, edo lau urteko preskripzio epea iragan arte. 2013ko abenduaren 31n, Mendeko Sozietateak irekita zituen 2010eko urtarrilaren 1etik (2009ko urtarrilaren 1etik, sozietateen gaineko zergarako) ezarri ahal zitzaizkion zerga nagusi guztiak, agintari fiskalek ikuska zitzaten. Ikuskapena eginez gero, Mendeko Sozietateko administratzaileen ustez ez da pasibo garrantzitsu gehiagorik agertuko.

Aurkeztutako sozietateen gaineko zergaren aitorpenekin eta 2014an aurkeztuko den horrekin bat, Sozietateak aplikatzen ahal diren kenkariak ditu inbertsioengatik eta pentsio planarengatik, ondoko xehetasunaren arabera:

  Euroak
Jatorriaren urteaInbertsioakPentsio planaAplikagarriak ondoko urtea arte
2008 192.030,55 - 2018
2009 731.986.24 - 2019
2010 91.510,61 - 2020
2011 1.382.922,37 - 2021
2012 306.165,64 - 2022
2013 948.656,04 11.436,67 2023
3.653.271,4511.436,67 

Mendeko Sozietateak, zerbitzu publikoen kuotaren gaineko %99ko hobaria izateagatik zerga erregimen berezia duela kontuan harturik, erabaki du aipatutako zerga kredituak ez aktibatzea, beren konpentsazio aldian ziur aplikatuko diren zehazterik ez baitago.

Mendeko Sozietateak konpromisoa du inbertsioengatik izandako zerga arintzeari lotzen zaizkion aktibo finkoak bost urtez mantentzeko.

19. Diru sarrerak eta gastuak

A) "Negozio zifraren zenbateko garbia” epigrafeak, 2013ko eta 2012ko ekitaldietako galera eta irabazien kontu kontsolidatukoak, xehetasun hauek ditu:

 20132012
Hornidura zerbitzuak 17.959.000,95 18.245.661,76
Saneamendu zerbitzuak 6.461.710,04 6.255.619,75
Kontratazio eta lotura eskubideak 758.403,70 708.123,55
Kontagailuen alokairua -18,29 -46,10
Zaborrak biltzeko zerbitzuen fakturazioa 26.830.753,75 25.983.944,74
Materialak eta zerbitzuak saltzea beste batzuei 11.827,49 13.274,82
Konponketa lanak eta instalazio berrikoak partikularrei  107.832,34 502.702,54
Diru sarrerak, zabortegien ustiapena eta material berreskuragarria dela-eta 2.486.448,31 2.854.467,98
Lohiekin lotutako diru sarrerak 141.661,93 188.076,91
Aprobetxamendu elektrikoa 4.049.085,16 2.942.696,42
Edalontziekin lotutako diru sarrerak 3.181,00 733,05
Taxien tasak 40.498,50 60.670,05
Beste tasa batzuk 68.221,25 66.663,25
GUZTIRA58.918.606,1357.822.588,72

B) 2013ko eta 2012ko ekitaldietako "Ur kontsumoa” eta “Izakin komertzialen kontsumoa eta beste hornidura batzuk” epigrafeetan ondoko kontzeptuak jaso dira:

 20132012
Ur kontsumoa  
- Ebroko Ur Konfederazioari erositako ura 314.284,06 325.449,15
- Nafarroako Ubideari erositako ura 1.046.367,07 1.018.528,47
Izakin komertzialen kontsumoa eta beste hornidura batzuk  
- Izakin komertzialen erosketak 11.534,23 2.665,53
- Erreaktibo kimikoen erosketak 706.496,73 746.054,34
- Obretako materialen erosketak 585.080,84 506.071,12
- Energia erosketak ekoizpen prozesurako 2.074.048,27 1.532.038,55
- Beste hornidura batzuk erostea 267.315,54 263.044,68
- Eskualdeko Hiri Garraioko txartelak erostea 28.415,19 12.032,39
- Izakinen aldaketak -78.718,51 -2.094,88
GUZTIRA4.954.823,424.403.789,35

C) Ondoko kontu-sailek osatzen dute 2013ko eta 2012ko ekitaldietako "Ustiatzetik etorritako beste diru sarrera batzuk” epigrafea (3.k.1.3 eta 3.q oharra):

 20132012
Eskualdeko Hiri Garraioa, ekarpenak 12.793.667,31 12.622.094,63
Ibai Parkea, ekarpenak 324.109,22 329.747,39
NILSAren transferentzia, sare nagusiko saneamendua ustiatu eta kudeatzeagatik 7.100.426,46 6.930.861,12
Diru sarrera bereziak, apartekoak 103.596,66 3.276.521,09
Beste diru laguntza batzuk 27.907,67 40.211,65
Beste diru sarrera batzuk 744.131,55 596.898,03
GUZTIRA21.093.838,8723.796.333,91

“Diru sarrera bereziak, apartekoak” atalak (3.276.521,09 euroko saldoa 2012an) 3.275.492,97 euro ditu biometanizazioko proiektuaren diru laguntzari dagozkioneak. Haren preskripzio epea 2012an amaitu zen.

D) "Langileen ordainsariak" atalaren 2013ko eta 2012ko ekitaldietako kontuak honela banakatu dira:

 20132012
Langileen lansariak 15.088.674,00 14.916.123,04
Langileen antzinatasuna 736.683,36 645.853,74
Aparteko orduak 34.701,75 27.476,74
Plusak 527.046,10 665.160,11
Langileen garraioa 4.678,84 4.922,60
Kalte-ordainak 0 13.222,74
Lansariak, soldatak eta antzekoak, guztira16.391.784,0516.272.758,97
Langileen Gizarte Segurantza 4.790.748,94 4.623.854,41
Administrazio organoetako ordainsariak (20. oharra) 93.104,59 93.299,38
Beste gastu sozial batzuk 136.046,38 232.618,63
Karga sozialak, guztira5.019.899,914.949.772,42
Pentsio funtserako hornidura 165.694,77
Hornidurak, guztira165.694,77

17/2012 Legeak, abenduaren 27koak, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, hau ezartzen du 22. artikuluan, hirugarren atalean: 2013an, artikulu honen Bat paragrafoan adierazitako administrazio, erakunde eta sozietateek ezin izango dute enpleguko pentsio-planetarako ekarpenik egin, ez eta erretiroa estaltzen duten aseguru kolektiboen kontratuetarako ere. Nolanahi ere, soldata-masa lege honek xedatutako moduan handitzen ez den bitartean, aipaturiko administrazio, erakunde eta sozietateek aseguru kolektiboen kontratuak egin ahal izango dituzte, erretiroaz bestelako kontingentziak estaltzen badituzte. Horrenbestez, Aurrekontuen Legeak debekatu egiten ditu enpleguko pentsio-planetarako ekarpenak edo erretiro kontingentzia estaltzea barne hartzen duten aseguru kontratu kolektiboak, baina, eta betiere soldata-masa legeak xedatutako moduan handitzen ez den bitartean, bai egin daitezkeela erretirokoak ez diren kontingentziak estaltzea barne hartzen duten aseguru kontratu kolektiboak, besteak beste arriskuen estaldurenak (heriotza, ezintasuna).

2/2012 Legeak, ekainaren 29koak, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, 22. artikuluko hirugarren atalean debekatzen zituen enpleguko pentsioetarako ekarpenak edo aseguru kontratu kolektiboak, baldin eta barne hartzen bazuten erretiroko kontingentzia estaltzea.

Lehenago aipatu den 17/2012 Legeak, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, hau ezartzen du 22. artikuluan, bigarren atalean: 2013an, sektore publikoaren zerbitzurako langileen ordainsariek ezin izango dute inolako igoerarik izan, 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik, bai langile kopuruari, bai horien antzinatasunari erreparatuta.

Lege hori betetzean, Mendeko Sozietateak ezin izan du bete 2010-2014/15 Lan Hitzarmeneko 3. artikulua (bertan ezartzen da “2013ko urtarrilean eguneratu egingo dira 2009ko ordainsarien aplikazioko balioak 2012ko Nafarroako KPI errealarekin”). 2012an Nafarroako KPI erreala %2,7 izan zen.

Egoera horren ondorioz, bi auzi eske jaso dira Mendeko Sozietatean:
    - Horietako bat “gatazka kolektiboko” auzi eske bati dagokio. Helburua eta asmoa du enpresak aitortzea langileei SCPSAren Lan Hitzarmeneko 3. artikuluan ezarrita dagoen ordainsarien berrikuspena eta, ondorioz, 2013 osoan jaso gabe utzitako diru kopuru guztiak ordaintzea, Langileen Estatutuaren 29. artikuluan ezarrita dagoen berandutze interesarekin.
    - Bestea, berriz, kantitateko erreklamazioak batu dituzten langile batzuei dagokie, eta asmoa da enpresak aitortzea erreklamatutako zorra eta berehala ordaintzea, zorra handituta berandutzeagatik.

Mendeko Sozietateak ez du uste kontzeptu honengatik hornidura bat hornitzeko behar diren baldintzak betetzen direnik.

E) Hona hemen enplegatuen kopurua, 2013ko eta 2012ko ekitaldien bukaeran, kategoria profesionalen arabera banatuta. Urteko batez bestekoaren antzekoa da:

 20132012
Kategoria profesionalaGuztiraEmakumeakGizonakGuztiraEmakumeakGizonak
SCPSA            
Administraria 71 64 7 68 60 8
Zuzendaria-kudeatzailea 1 1 1 1  
Espezialista 97 17 80 97 17 80
Kontramaisu-orde gaitua 5 5 5 5
Goi mailako ingeniaria 1 1 1 1
Bulego teknikoko ingeniari teknikoa 2 2 2 2
Saileko burua 1 1 1 1
Instalazio berrietako eta mantentze zerbitzuko burua 1 1 1 1
Ofizial profesionala 109 2 107 111 2 109
Negoziatuko buruordea 1 1   2 1 1
T.G.M. antzekoa 17 5 12 17 5 12
Teknikaria 62 10 52 62 11 52
Teknikari espezialista 40 17 23 42 18 24
Goi mailako tituluduna, 1. mailakoa edo antzekoa  7 1 6 6 6
Goi mailako tituluduna, 2. mailakoa edo antzekoa  37 17 20 38 17 21
             
Iruñerriko Mankomunitatea            
Lehendakaritza kabinetea   1  1  
Kontu-hartzailea 1 1 1 1
Mankomunitateko lehendakaria 1 1 1 1
Mankomunitateko idazkari nagusia 1 1 1 1
Administrazio orokorreko teknikaria 1 1 1 1
Goi mailako tituluduna, 1. mailakoa edo antzekoa 2 1 1 2 1 1
Goi mailako tituluduna, 2. mailakoa edo antzekoa 1 1   1  1  
GUZTIRA459139320462136326

F) 2013ko eta 2012ko ekitaldietako "Ustiapeneko beste gastu batzuk" epigrafean ondoko kontzeptuak jaso dira:

 20132012
Kanpoko zerbitzuak:  
- Ikerketa eta garapeneko gastuak 23.881,10 6.363,85
- Errentamenduak eta kanonak 808.214,08 823.806,59
- Konpontze, kontserbatze eta berriztatze lanak 5.106.630,32 4.674.784,06
- Profesional independenteek emandako zerbitzuak 1.343.699,84 1.218.126,53
- Garraioak 536.949,24 534.661,95
- Aseguru primak 441.003,12 610.825,28
- Banku zerbitzuak eta antzekoak 23.063,82 23.234,38
- Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak 1.194.173,07 1.330.883,23
- Hornidurak 520.110,38 525.538,43
- Beste zerbitzu batzuk 2.464.862,12 2.252.616,65
Zergak 197.510,76 1.781,31
Hornidurak galtzea, narriatzea eta aldatzea, eragiketa komertzialengatik (9. oharra)   
- Ekitaldiko hornidurak 171.943,86 322.773,38
- Ekitaldiko berreskuratzeak -11.211,65 -446.479,16
- Kobraezinak diren kreditu komertzialen galerak 217.840,96 197.081,59
Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk:  
- Garraio publikoaren transferentziak 12.949.453,32 12.396.025,19
- Ibai parkeko kostuak 56.210,02 53.555,67
- Iberdrolaren kanona 764.807,33 811.323,77
- Beste batzuentzako kalte-ordainak 6.812,04
Gastu bereziak, apartekoak (22. oharra) 171.048,08 1.163,37
GUZTIRA26.980.189,7725.344.878,11

"Errentamenduak eta kanonak" epigrafeak 239.227,97 euro jasotzen ditu, ondokoak alokatzeari dagozkionak: bulegoetarako hiru egoitza, aparkalekuak eta eskorga bat.

“Garraio publikoaren transferentziak” atalak barne hartzen du 2013an, likidazioaren estimazioan emandako eta jasotako kalitatearengatik, pizgarrien eta zigorren aurreikuspena enpresa kontzesiodunarekin. Aurreko urteetan ez ziren esanguratsuak likidatutako kopuru osoan eta horregatik ez ziren kontuan hartzen likidazioen aurreikuspenak.

G) 2013ko eta 2012ko ekitaldietako "Finantzetakoak ez diren ibilgetuen diru laguntzak egoztea eta beste batzuk" atalean sartutako epigrafeek ondoko xehetasunak dituzte:

 20132012
Diru laguntzak, erabiltzeko utzitako ibilgetuarengatik (12.a oharra) 8.120.825,43 8.697.951,88
Zenbait ekitalditan banatu beharreko beste diru sarrera batzuk (12.b oharra) 167.344,41 153.506,43
GUZTIRA 8.288.169,84 8.851.458,31

20. Administrazio organoei buruzko informazioa

Mankomunitateko eta Mendeko Sozietateko administrazio organoetako kideek 2013ko ekitaldian hainbat ordainsari jaso dituzte, saioetan benetan egoteagatik ematen den ordainketa gisa (Batzarrak eta Administrazio Kontseiluak, edo Sozietatearen Menderatzailearen edo Mendekoaren ohiz kanpoko bilerak) (19.d oharra). Horrez gainera, Sozietate Menderatzailean ordainsariak daude, soldata gisa.

Hona hemen Sozietate Menderatzailean kontzeptu hauengatik sortutako zenbateko osoa:

 20132012
Dietak 62.134,82 60.576,58
Kabineteko langileen soldatak 31.260,67
Goi kargudunen soldatak 56.009,52 55.547,39
GUZTIRA118.144,34147.384,64

Taldeak aseguru poliza bat du kontratatuta, Administrazio Kontseiluko kide guztien erantzukizun zibila estaltzen duena, beren eginkizunek sortzen ahal dituzten erantzukizunei —Kapital Sozietate Legearen testu bateginean jasoak— aurre egiteko. Gainera, administrazio organoetako kide hauek bizi eta istripu aseguru bat dute. Hori dela eta, 5.794,59  euro ordaindu ziren 2013an (7.284.86 euro 2012an).

Administrazio Organoko egungo edo lehengo kideekin Taldeak ez du beste inolako betebeharrik hartu (pentsioak, etab). 2013an kide hauei ez zaie inolako aurrerakinik edo mailegurik eman.

2013ko abenduaren 31n, Sozietate Menderatzaileko administrariek ez dute, zuzenean edo zeharka, partaidetza eraginkorrik Sozietate Menderatzaileak garatutako jarduera-genero berbera, antzekoa edo osagarria duten sozietateetan, 2012ko abenduaren 31n horietan izandako kargu eta eginkizunekin batera. Zuzendaritzako kargua edo beste enpresa batzuetako kudeaketarekin lotutako eginkizunak -Sozietateak garatutako helburu sozialaren antzekoa duten beste enpresa batzuk- dituen kide bakarraren xehetasunak hauek dira:

KudeatzaileaSozietateaHelburu sozialaKargua
José Javier López Rodríguez NILSA Uren saneamendurako azpiegiturak Kontseilaria, Iruñerriko Mankomunitateko kide den bertutez

Taldeko goi zuzendaritza administrazio organoekin bat dator.

21. Kontingentziak

2013ko ekainaren 27an, Nafarroako Justizia Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Salak 695/20133 zenbakiko epaia eman zuen. Epai horren bidez ezezko osoa eman zion La Montañesa Veolia Transporte, S.L.U. sozietateak aurkeztutako 396/2012 zenbakiko gora jotzeko helegiteari. Hain zuzen, sozietate horrek gora jotzeko helegitea aurkeztu zuen 2012ko otsailaren 1eko epailearen erabaki agiriaren aurka, agiri horrek ezarri baitzuen Iruñerriko Mankomunitateak 953.463,09 euro (gehi interesak) ordaindu behar zizkiola (eta ekitaldi horretan bertan ordaindu zizkion)  La Montañesa Veolia Transporte, S.L.U. sozietateari. Hartara, desagertu egin zen kontu honi zegokionez aurreko ekitaldietako urteko kontuetan agerian jartzen zen kontingentzia.

Beste alde batetik, La Montañesa Veolia Transporte, S.L.U. aurreko kontzesiodunak gora jotzeko helegitea jarri zuen Nafarroako Administrazio Auzitegian 2007. eta 2009. urteetako behin betiko likidazioei zegozkien erabakien aurka. Helegite hori zati batean onartu zuen Nafarroako Administrazio Auzitegiak 6613/2012 Erabakiaren bidez eta xedatu zuen berriro egiteko likidazio horiek erabaki horretan seinalatutako irizpideen arabera. Egun, erabaki hori 24/2013 zenbakiko administrazioarekiko auzi helegitearen helburua da, eta helegite hori Iruñerriko Mankomunitateak aurkeztua da. Epaia eman zain dago.

22. Ekitaldia itxi ondorengo gertaerak

Egun oraindik ez da behin betiko likidatu enpresa kontzesiodunak (TCC) 2013ko ekitaldian bidaiarien garraio publikoko zerbitzuak emateagatiko konpentsazioa. Kontzesioari dagozkion pleguan eta kontratuan bildutako xedapenetan oinarrituta egindako kalkuluen arabera, eta bai 2013ko ekainaren 27an Iruñerriko Mankomunitateko Batzar Nagusiak hartu zuen akordioaren arabera ere (akordio horrek aurrekoak aldatu zituen, zati batean onartu baitzen enpresa kontzesiodunaren eskaera kontzesioaren oreka ekonomikoa berrezartzeari zegokionez), kontzeptu horren araberako ordainketa gehigarriaren beharra 1.383.705,32 euroan kalkulatzen da (17. a) oharra).

2014ko urtarrilaren 16ko datarekin Iruñerriko Mankomunitateko Erregistroan eskaera bat sartu da Iruñerriko hiri garraioko informazio markesinen eta zutoinen kontratuaren oreka ekonomikoa berriz ezartzeko, Impursa, S.A. zerbitzuaren enpresa kontzesiodunak aurkeztua. Erreklamazio horretan eskatutako aldaketek eragiten diote etorkizuneko ekitaldiei eta, hain zuzen, honetan dautza: markesinen publizitatea ustiatzeagatik ezarritako kanonaren %90 murriztea eta bi urte luzatzea kontratuaren indarraldia. Erabakia hartu zain daude. Gainera, 2014ko martxoaren 11ko datarekin, enpresa horrek eskaera bat aurkeztu zuen 2013ko laugarren hiruhilekoari zegokion kanonaren %70 zatikatzeko edo geroratzeko.

Aurreko paragrafoan adierazitakoa alde batera utzita, 2013ko ekitaldia itxi zen datatik ez da bestelako gertaerarik izan 2013ko ekitaldiko urteko kontu kontsolidatuetan eragin garrantzitsua izan duenik, ezta honako hauetan ere: bere zerbitzuak ematean edo bere helburu soziala betetzean, edota 2013ko abenduaren 31n zituen ondasun eta eskubide, zor eta obligazioetan.

23. Ingurumenari buruzko informazioa

Taldearen jardueren zerrendan (1. oharrean egina) antzematen ahal den bezala, jarduera askoren berehalako helburua da ingurumen inpaktua gutxitzea, jarduketa berberek eragindakoa izan ezik, Iruñerriko esparruan gauzatutakoek sortu dutena ere. Horrela, nolabaiteko lotura antzeman liteke Taldearen ia gastu eta inbertsio guztien eta ingurumena babesteko jardueraren artean.

Taldeak 24.589.527,49 euroko hornidura bat zuzkitu du, Gongorako zabortegia itxi, zigilatu eta bertan berriz landatzeagatik (24.515.979,54 euro 2012an) (ikusi 13. oharra).

24. Bestelako informazioa

Mankomunitatearen urteko kontu kontsolidatuen auditoretza egin duen enpresak eta horrekin loturaren bat duten beste enpresa batzuek —Finantza Sistema Berritzeko Neurrien gaineko Legearen hamalaugarren xedapen gehigarriak aipatutako loturaren bat— ebatzi dute Sozietate Menderatzaileari, zerbitzu sari eta gastu gisa, 16.974,40 euro fakturatzea (16.480 euro 2012an), 2013ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldian Taldeari emandako ikuskaritza zerbitzu profesional guztiengatik. Aipatutako zenbatekoak 2013ko ekitaldiari dagozkion zerbitzu sari guztiak hartzen ditu barne, beren fakturazioaren unea edozein izanik ere.

25. Beste batzuekin hitzartutako bermeak eta beste pasibo kontingente batzuk

Mendeko Sozietateak hainbat abal aurkeztu ditu erakunde publiko eta sozietate batzuen aurrean, ondoko xehetasunetan azalduak:

 20132012
Canal de Navarra S.A. 250.000,00 250.000,00
Beste batzuk 61.320,00 98.883,92
GUZTIRA311.320,00348.883,92

26. Hornitzaileei egindako ordainketa atzerapenei buruzko informazioa. Hirugarren xedapen gehigarria. Uztailaren 5eko 15/2010 Legearen "Informazio betebeharra"

Hornitzaileei egindako ordainketak eta pendiente daudenak 2012ko eta 2013ko abenduaren 31n hauek dira:

20132012
Zenbatekoa%Zenbatekoa%
Legezko epe maximoaren barnean 37.868.137,92 %96,16 37.363.454,23 %97,71
Gainerakoa 1.511.146,40 %3,84 874.276,75 %2,29
Ekitaldiko ordainketak, guztira 39.379.284,32 %100,00 38.237.730,98 %100,00
Ordainketen batez besteko epea (egunak) 33 37
Atzerapenak, ekitaldia ixteko egunean legezko epe maximoa gainditu dutenak 414.763,68 85.972,04