Eskudiru-fluxuen egoera, 2013ko eta 2012ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagokiena

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 Txostenaren oharrak2013KO EKITALDIA2012KO EKITALDIA
     
USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK     
Ekitaldiaren emaitzak zergen aurretik   3.390.043,07 5.392.384,93
Emaitzen doitzeak    
Ibilgetuaren amortizazioa   4 eta 6  15.051.711,38 16.127.671,07
Horniduren aldaketa  19.f 160.732,38 -123.705,78
Diru laguntzak egoztea 12 -8.288.169,89 -8.851.458,36
Ibilgetuaren besterentzeek eta bajek eragindako emaitzak   4 262.930,46 -26.947,46
Finantza diru sarrerak   -1.510.700,71 -1.057.882,33
Finantza gastuak 13 994.595,73 1.540.301,39
Beste diru sarrera eta gastu batzuk   2 eta 4 263.302,36 351.400,83
Kapital arruntean izandako aldaketak    
Izakinak   -78.718,51 -2.094,88
Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk   4.541.806,43 -3.477.012,48
Beste aktibo arrunt batzuk   246.938,77 -167.155,04
Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk   -876.659,71 -447.244,17
Beste pasibo arrunt batzuk   -797.495,54 -3.708.224,45
Arruntak ez diren beste aktibo eta pasibo batzuk -243.375,70 -237.440,38
Ustiapen jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk    
Interesak kobratzea   390.783,62 389.202,29
Interesak ordaintzea   -171.277,71 -140.678,98
Kobrantzak (ordainketak) etekinen gaineko zergengatik    -153.752,63 -220.840,73
Ustiapen jardueretako eskudiruaren fluxuak 13.263.489,295.309.676,74
     
INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK
Ordainketak inbertsioengatik    
Ibilgetu ukiezina 6 -376.829,66 -522.745,26
Ibilgetu materiala 4 -7.174.252,97 -18.357.450,01
Inbertsioak higiezinetan 5 -291.220,39 -21.009,19
Finantza inbertsioak -4.400.246,38 -2.400.000,00
Kobrantzak desinbertsioengatik     
Ibilgetu materiala  4 4.450,00 26.947,46
Beste finantza aktibo batzuk   291.220,39 1.174.751,88
Inbertsio jardueretako eskudiruaren fluxuak -11.946.879,01-20.099.505,12
     
FINANTZAKETA JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK
Kobrantzak eta ordainketak ondasun tresnengatik    
Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta ondareak 12 2.388.064,36 14.191.953,66
Finantzaketa jardueretako eskudiruaren fluxuak 2.388.064,3614.191.953,66
     
ESKUDIRU BALIOKIDE(AR)EN HANDITZE/MURRIZTE GARBIA  3.704.674,64-597.874,72
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran    6.025.526,91 6.623.401,63
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran    9.730.201,56 6.025.526,91