Ondasun garbietan izandako aldaketen egoerak, 2013ko eta 2012ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

A) Aitortutako diru sarreren eta gastuen egoerak, 2013ko eta 2012ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak

  Txostenaren oharrak2013KO EKITALDIA2012KO EKITALDIA
        
GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUAREN EMAITZAK  3.231.242,835.206.374,91
ONDASUN GARBIEI ZUZENEAN EGOTZITAKO SARRERAK ETA GASTUAK      
Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta ondareak  12.a 2.587.764,48 14.376.060,85
Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta ondareak (doitzeak) 12.a -199.700,12 -184.107,19
Irabazi eta galera aktuarialak eta beste doitze batzuk direla-eta 13 -177.904,42 2.795.982,99
Zerga ondorioa    -6.630,47 -544.273,04
Ondasun garbiari zuzenean egotzitako diru sarrerak eta gastuak, guztira  2.203.529,4716.443.663,61
GALERA ETA IRABAZIEN KONTURA EGINDAKO TRANSFERENTZIAK      
Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta ondareak 12.a eta 12.b -8.288.169,84  -8.851.458,41
Zerga ondorioa  12.a eta 12.b 542.747,33 40.282,13
Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak, guztira  -7.745.422,51-8.811.176,28
        
AITORTUTAKO DIRU SARRERAK ETA GASTUAK, GUZTIRA  -.2.328.650,2112.838.862,24

B) Ondasun garbietan izandako aldaketen egoera osoa, 2013ko eta 2012ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak

   Funts sozialaErabilpen orokorrerako emandako ondasunakErreserba, sozietate kontsolidatuetanEkitaldiko emaitza kontsolidatuaJasotako diru laguntzak, dohaintzak eta ondareakGUZTIRA
SALDOA, 2011REN AMAIERAN45.005.612,12-8.720.676,5017.459.908,29-2.059.009,4574.343.695,70126.029.530,16
Doitzeak, irizpidea aldatzeagatik, 2011 104.158,75 104.158,75
Doitzeak, akatsengatik, 2011 259.563,31 -259.563,31
SALDO DOITUA, 2012AREN HASIERAN45.005.612,12-8.720.676,5017.823.630,35-2.059.009,4574.084.132,39126.133.688,91
Aitortutako diru sarrerak eta gastuak, guztira 2.787.595,04 5.206.374,91 4.844.892,34 12.838.862,29
Eragiketak bazkideekin edo jabeekin            
2011ko etekinaren banaketa -5.192.349,43 3.133.339,98 2.059.009,45
SALDOA, 2012AREN AMAIERAN 39.813.262,69-8.720.676,5023.744.565,375.206.374,9178.929.024,73138.972.551,20
Doitzeak, akatsengatik, 2012 263.302,36 263.302,36
SALDO DOITUA, 2013AREN HASIERAN39.813.262,69-8.720.676,5024.007.867,735.206.374,9178.929.024,73139.235.853,56
Aitortutako diru sarrerak eta gastuak, guztira      -177.370,71 3.213.242,83 -5.364.522,37 -2.328.650,25
Eragiketak bazkideekin edo jabeekin          
2012ko etekinaren banaketa 78.472,53 5.127.902,38 -5.206.374,91
SALDOA, 2013AREN AMAIERAN39.891.735,22-8.720.676,5028.958.399,403.231,424,8373.564.502,36136.907.203,31