Galeren eta irabazien kontuak, 2013ko eta 2012ko abenduaren 31n bukatutako urteko ekitaldiei dagozkienak (eurotan)

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

AKTIBOATxostenaren oharrak2013KO EKITALDIA2012KO EKITALDIA
     
A) ERAGIKETA JARRAITUAK    
Negozio zifraren zenbateko garbia 19.a  
Salmentak   31.238.112,66 30.847.693,78
Zerbitzuak ematea   27.680.493,47 26.974.894,94
     
Enpresak bere aktiborako egindako lanak   313.905,52 545.396,61
      
Hornidurak     
Ur kontsumoa 19.b -1.360.651,13  -1.343.977,62
Izakin komertzialen kontsumoa eta beste hornidura batzuk  19.b  -3.594.172,29 -3.059.811,73
Beste enpresa batzuek egindako lanak   -16.913.531,89 -17.717.617,77
     
Beste ustiapen diru sarrera batzuk 19.c  
Diru sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk   13.861.908,08 13.548.740,05
Ustiapeneko diru laguntzak, ekitaldiaren emaitzan sartuak   7.128.334,13 6.971.072,77
Ezohiko sarrerak, apartekoak   103.596,66 3.276.521,09
     
Langileekin lotutako gastuak 19.d  
Lansariak, soldatak eta antzekoak   -16.391.784,05 -16.272.758,97
Karga sozialak   -5.019.899,91 -4.949.772,42
Pentsio funtsa hornitzea   -165.964,77  
     
Ustiapeneko beste gastu batzuk 19.f  
Kanpoko zerbitzuak   -12.462.587.09 -12.000.840,95
Zergak   -197.510,76 -1.781,31
Hornidurak galtzea, narriatzea eta aldatzea, eragiketa komertzialengatik   9 -378.573,17 -73.375,81
Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk   -13.770.470,67 -13.267.716,67
Ezohiko gastuak, apartekoak   -171.048,08 -1.163,37
     
Ibilgetuaren amortizazioa 4 eta 6 -15.051.711,38 -16.127.671,07
     
Ekitaldiaren emaitzara transferitutako kapital diru laguntzak 12.a 8.120.825,43 8.628.367,42
Zenbait ekitalditan banatu beharreko diru sarrerak 12.b 167.344,41 223.090,89
     
Narriadura eta emaitza, ibilgetua besterentzeagatik    
Emaitzak, besterentzeengatik eta beste batzuengatik 4 -262.930,46 -324.453,37
      
USTIAPENEKO EMAITZAK 2.873.954,715.874.836,49
     
Finantza diru sarrerak    
Balore negoziagarri eta beste finantza tresna batzuenak    
Beste batzuenak   1.510.700,71 1.057.882,33
     
Finantza gastuak     
Zorrak izateagatik beste batzuekin    -90.482,05 -171.277,71
Hornidurak eguneratzeagatik 13 -904.113,68 -1.369.023,68
     
Aldaketen diferentziak    -16,62 -32,50 
     
FINANTZA EMAITZAK 516.088,36-482.451,56
     
EMAITZAK, ZERGEN AURRETIK  3.390.043,075.392.384,93
     
Zergak, etekinen gainean 18 -176.800,24 -186.010,02
     
EKITALDIAREN EMAITZAK, ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRIAK 3.213.242,735.206.374,91
EKITALDIAREN EMAITZAK 3.213.242,735.206.374,91

Honekin batera dagoen txostena 2013ko urteko kontu kontsolidatuen barnean dago.