Balantzeak, 2013ko eta 2012ko abenduaren 31n (eurotan)

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

AKTIBOATxostenaren oharrak2013KO EKITALDIA2012KO EKITALDIAONDASUN GARBIAK ETA PASIBOATxostenaren oharrak2013KO EKITALDIA2012KO EKITALDIA
AKTIBO EZ ARRUNTA       ONDASUN GARBIAK
     
Funts propioak
Ibilgetu ukiezina 6          
Kontzesioak   4.540,85 Kapitala
Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak   374,70 374,70 Funts soziala 11 39.891.735,22 39.813.262,69
Aplikazio informatikoak   957.567,76  1.069.186,52 Erabilpen orokorrerako emandako ondasunak  11  -8.720.676,50  -8.720.676,50
Bidean dauden aplikazio informatikoak    243.591,98  92.328,27      
Ibilgetu materiala 4     Erreserbak      
Lursailak eta eraikuntzak    42.463.882,04 42.412.604,32 Erreserba sozietate kontsolidatuetan 11 28.958.399,397 23.744.565,37
Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk    88.962.844,43  91.336.600,02        
Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak    844.320,92 6.324.956,36 Ekitaldiko emaitza kontsolidatua  11  3.213.242,83  5.206.374,91
               
Inbertsioak higiezinetan 5     Kapital diru laguntzak  12  70.236.409,20  75.918.718,12
Lursailak   517.669,79 517.669,79 Zenbait ekitalditan banatu beharreko beste diru sarrera batzuk   12  3.328.093,16  3.010.306,61
        Ondasun garbiak, guztira   136.907.203,30 138.972.551,20
Epe luzerako finantza inbertsioak              
Ondasun tresnak   24.040,48 24.040,48        
Zorraren balio adierazgarriak     PASIBO EZ ARRUNTA      
Langileentzako ordainsariak epe luzera 13 2.901.926,52  2.988.977,93        
 Beste finantza aktibo batzuk  10  1.000.000,00   Epe luzerako hornidurak      
Aktiboak zerga geroratuengatik 18 118.963,50 112.472,12 Langileentzako epe luzerako prestazioek eragindako obligazioak     
        Beste hornidura batzuk 13 25.280.419,28 25.204.804,89
Aktibo ez arrunta, guztira  138.035.202,12 144.883.751,36        
        Epe luzerako zorrak      
AKTIBO ARRUNTA       Zorrak, kreditu erakundeekin 14 3.133.915,66 3.377.291,35
               
Izakinak              
Ura eta merkataritzako beste izakin batzuk 8 61.307,61 40.690,33 Pasiboak zerga geroratuengatik 18 222.923,20 758.506,35
Beste hornidura batzuk 8 1.161.815,48 1.103.714,25        
Aurrerakinak hornitzaileei       Pasibo ez arrunta, guztira  28.637.258,13 29.340.602,59
               
Zordun komertzialak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk       PASIBO ARRUNTA      
Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzuak emateagatik  9 15.945.046,24 16.520.729,00        
Hainbat zordun 9 132.756,66 36.902,87 Epe laburrerako zorrak      
Langileak 9 3.170,04 2.804,81 Zorrak kreditu erakundeekin 14 eta 15 243.375,71 237.440,39
Beste kreditu batzuk administrazio publikoekin 9 5.736.342,08 9.959.415,98 Beste finantza pasibo batzuk 15 3.106.066,81 3.909.497,67
               
Epe laburrerako finantza inbertsioak       Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk      
Beste finantza aktibo batzuk 10 12.776.245,17 9.180.311.00 Hornitzaileak 16 1.314.628,62 2.374.574,28
        Hainbat hartzekodun 17.a 12.663.755,09  11.870.764,66
Periodifikatzeak epe laburrera   842.190,70 1.084.252,48 Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak)  17.b 33.829,08 917.935,34
        Pasiboak zerga arruntengatik 18 93.833,27 64.807,99
Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk   9.730.201,56 6.025.526,91 Beste zor batzuk administrazio publikoekin 17.c 935.415,72 707.195,84
        Bezeroen aurrerakinak 17.d 486.263,57 430.081,67
               
Periodifikatzeak epe laburrera 12.647,36 12.647,36
               
Aktibo arrunta, guztira 46.389.074,5443.954.347,63Pasibo arrunta, guztira 18.879.815,2320.524.945,20
AKTIBOA, GUZTIRA 184.424.276,66188.838.098,99ONDASUN GARBIAK ETA PASIBOA, GUZTIRA 184.424.276,66188.838.098,99