Adierazle ekonomikoak

Negozio zifra (mila eurotan)

20112012
Uraren ziklo integrala
Hornidura 18.574,72 18.245,62
Saneamendua 6.049,27 6.255,62
Lotuneak 1.318,11 1.224,10
Hondakinak
Zaborren tasak 25.199,77 25.983,94
Botatzeak eta azpiproduktuak 3.750,22 3.042,54
Elektrizitatea 2.142,44 2.942,70
Beste batzuk 135,46 128,07
Guztira57.170,0057.822,59

Hornidurak (mila eurotan)

20112012
Ura erostea 1.425,39 1.343,98
Gainerako erosketak 2.871,50 3.059,81
Beste enpresa batzuek egindako lanak 16.441,45 17.717,62
Guztira20.738,3422.121,41

Langileekin lotutako gastuak (mila eurotan)

20112012
Soldata gastuak
Lansariak eta soldatak 16.122,33 16.272,76
Karga sozialak eta hornidurak 6.071,54 4.949,77
Guztira22.193,8721.222,53

Ustiatze gastuen estaldura (%)

20112012
Ustiatze gastuen estaltze maila (1) 87,32 96,49
(1) Adierazle hau kalkulatzeko, ez dira sartu ez diru laguntzak, ez eta hainbat ekitalditan banatu beharreko sarrerak, nahiz eta kontabilitate plan berrian (1514/2007 Errege Dekretua) ustiatze sarreratzat jotzen diren.

Zorpetzea (%)

20112012
Zorpetzea
(Pasibo ez arrunta + pasibo arrunta) / Ondasun garbiak
42,12 35,88

Zergak (mila eurotan)

 20112012
Zergak
BEZa -2.708,78 -2.662,82
PFEZa 2.828,01 2.756,79
Sozietateen gaineko zerga 159,92 186,01
Zergak, guztira279,16279,97

Inbertsioak eta jasotako diru laguntzak (mila eurotan)

Inbertsioak20112012
Uraren ziklo integrala
Hornidura altan 967,70 1.953,17
Saneamendua altan 1.223,08 5.342,65
Tokiko sareak 1.815,31 3.359,43
Hondakinak
Bilketa 2.499,06 5.817,58
Tratamendua 5.971,46 598,80
Ibai parkea 521,00 1.291,44
Beste inbertsio batzuk
1.278,67 538,13
Inbertsioak, guztira14.276,2818.901,20
Jasotako diru laguntzak20112012
Hornidura altan 75,47 1.937,94
Saneamendua altan 1.780,64 4.091,49
Tokiko sareak 1.313,69 2.181,86
Hondakinen tratamenduak 3.108,09 6.164,78
Ibai parkea 207,20 0,00
Jasotako diru laguntzak, guztira6.485,0814.376,06
20112012
inbertsioak finantzatzean diru laguntzen parte-hartze % 56,66 54,88