Balantzeak, 2012ko eta 2011ko abenduaren 31n (eurotan)

AKTIBOATxostenaren oharrak2012KO EKITALDIA2011KO EKITALDIAONDASUN GARBIAK ETA PASIBOAK Txostenaren oharrak2012KO EKITALDIA2011KO EKITALDIA
AKTIBO EZ ARRUNTA       ONDASUN GARBIAK
     
Funts propioak
Ibilgetu ukiezina 6          
Kontzesioak   4.540,85 29.591,39 Kapitala
Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak   374,70 Funts soziala 11 39.813.262,69 45.005.612,12
Aplikazio informatikoak   1.069.186,52  557.344,54 Erabilpen orokorrerako emandako ondasunak  11  -8.720.676,50  -8.720.676,50
Bidean dauden aplikazio informatikoak    92.328,27  381.492,30      
Ibilgetu materiala 4     Erreserbak      
Lursailak eta eraikinak    42.412.604,32 42.876.679,83 Erreserba sozietate kontsolidatuetan  11 23.744.565,37 17.459.908,29
Instalazio teknikoak eta bete ibilgetu batzuk    91.336.600,02  89.369.176,72        
Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak    6.324.956,36 5.521.024,11 Ekitaldiko emaitza kontsolidatua   11  5.206.374,91  -2.059.009,45
               
Inbertsioak higiezinetan 5     Kapital diru laguntzak  12  75.918.718,12  70.557.211,03
Lursailak   517.669,79 496.660,60 Zenbait ekitalditan banatu beharreko beste diru sarrera batzuk   12  3.010.306,61  3.786.484,67
        Ondasun garbiak, guztira 138.972.551,20126.029.530,16
Epe luzerako finantza inbertsioak               
Ondasun tresnak   24.040,48 24.040,48        
Zorraren balio adierazgarriak     PASIBO EZ ARRUNTA      
Langileentzako ordainsariak epe luzera 13 2.988.977,93  185.572,06        
        Epe luzerako hornidurak      
Aktiboak zerga geroratuengatik  18 112.472,12 115.315,59 Langileentzako epe luzerako prestazioek eragindako obligazioak     
        Beste hornidura batzuk 13 25.204.804,89 24.494.465,36
Aktibo ez arrunta, guztira  144.883.751,36139.556.897,62        
        Epe luzerako zorrak      
AKTIBO ARRUNTA       Zorrak, kreditu erakundeekin  14 3.377.291,35 3.614.731,73
               
Izakinak              
Ura eta merkataritzako beste izakin batzuk 8 40.690,33 49.984,86 Pasiboak zerga geroratuengatik  18 758.506,35 262.903,39
Beste hornidura batzuk 8 1.103.714,25 1.092.324,84        
Aurrerakinak hornitzaileei        Pasibo ez arrunta, guztira 29.340.602,5928.372.100,48
               
Zordun komertzialak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk        PASIBO ARRUNTA      
Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzuak emateagatik  9 16.520.729,00 15.264.560,70        
Hainbat zordun 9 36.902,87 151.210,00 Epe laburrerako zorrak      
Langileak 9 2.804,81 3.169,04 Zorrak kreditu erakundeekin 14 237.440,39 207.762,43
Beste kreditu batzuk administrazio publikoekin  9 9.959.415,98 7.509.466,56 Beste finantza pasibo batzuk 15 3.909.497,67 7.647.400,08
               
Epe laburrerako finantza inbertsioak        Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk       
Beste finantza aktibo batzuk 10 9.180.311.00 7.943.217,97 Hornitzaileak 16 2.374.574,28 1.638.090,96
        Hainbat hartzekodun 17.a 11.870.764,66  13.669.724,93
Periodifikatzeak epe laburrera   1.084.252,48 917.098,37 Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak)   917.935,34 57.064,29
        Pasiboak zerga arruntengatik  18 64.807,99 94.094,22
Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk    6.025.526,91 6.623.400,73 Beste zor batzuk administrazio publikoekin 17.b 707.195,84 813.274,28
        Bezeroen aurrerakinak 17.c 430.081,67 569.641,50
               
Periodifikatzeak epe laburrera 12.647,36 12.647,36
               
Aktibo arrunta, guztira 43.954.347,6339.554.433,07Pasibo arrunta, guztira 20.524.945,2024.709.700,05
AKTIBOA, GUZTIRA 188.838.098,99179.111.330,69ONDASUN GARBIAK ETA PASIBOAK, GUZTIRA  188.838.098,99179.111.330,69