Balantzeak 2011ko eta 2010eko abenduaren 31n (eurotan)

AKTIBOATxostenaren oharrak2011ko EKITALDIA2010eko EKITALDIAONDARE GARBIA ETA PASIBOATxostenaren oharrak2011ko EKITALDIA2010eko EKITALDIA
AKTIBO EZ-ARRUNTA       ONDARE GARBIA
     
Taldearen fondoak
Ibilgetu ukiezina
6          
Emakidak
  29.591,39 62.025,37 Kapitala
Aplikazio informatikoak    557.344,54 721.608,68 Gizarte-fondoa 11 45.005.612,12 48.377.164,27
Bidean dauden aplikazio informatikoak    381.492,30  164.112,34 Erabilpen orokorrari emandako ondarea 11   -8.720.676,50   -8.720.676,50
               
Ibilgetu materiala 4     Erreserbak      
Lur-sailak eta eraikinak   42.876.679,83 38.460.022,39 Erreserba sozietate bateratuetan 11 17.459.908,29 12.393.275,70
Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk    89.369.176,72  83.550.980,28        
Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak    5.521.024,11 17.682.916,39 Ekitaldiaren emaitza bateratua  11  -2.059.009,45  -344.249,52
               
Inbertsioak higiezinetan 5     Kapitalaren diru-laguntzak  12  70.557.211,03  73.760.251,78
Lur-sailak
  496.660,60 372.498,60 Hainbat ekitalditan banatu beharreko beste diru sarrera batzuk  12  3.786.484,67  4.094.107,60
        Ondare garbia guztira  126.029.530,16129.559.873,33
Finantza-inbertsioak epe luzera              
Ondare tresnak   24.040,48 24.040,48        
Zorraren balio adierazgarriak     4.553.908,94 PASIBO EZ-ARRUNTA      
Langileentzako ordainsariak epe luzera 13 185.572,06          
        Hornidurak epe luzera      
Aktiboak zerga geroratuarengatik 18 115.315,59 116.298,25 Langileendako epe luzerako prestazioek eragindako obligazioak     1.242.060,99
        Beste hornidura batzuk 13 24.494.465,36 18.486.852,57
Azktibo ez-arrunta guztira 139.556.897,62145.708.411,72        
        Zorrak epe luzera      
AKTIBO ARRUNTA       Kreditu entitateekin izandako zorrak 14 3.614.731,73 3.822.494,16
               
Izakinak              
Ura eta merkataritzako beste izakin batzuk 8 49.984,86 100.630,55 Pasiboak zerga geroratuarengatik 18 262.903,39 281.532,52
Beste hornidura batzuk 8 1.092.324,84 1.190.002,56        
Hornitzaileentzako aurrerakinak       Pasibo ez-arrunta guztira 28.372.100,4823.832.940,24
               
Merkataritza-zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk       PASIBO ARRUNTA      
Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzuak emateagatik 9 15.264.560,70 16.159.882,06        
Zordun batzuk 9 151.210,00 222.400,02 Zorrak epe laburrera      
Langileak 9 3.169,04 3.169,04 Kreditu entitateekin izandako zorrak 14 207.762,43 207.255,84
Administrazio publikoekin dauden beste kreditu batzuk 9 7.509.466,56 9.376.806,93 Beste pasibo finantzario batzuk 15 7.647.400,08 10.547.382,10
               
Finantza inbertsioak epe laburrera       Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk      
Beste aktibo finantzario batzuk 10 7.943.217,97 37.821,79 Hornitzaileak 16 1.638.090,96 3.752.998,36
        Hartzekodun batzuk 17.a 13.669.724,93  14.424.493,80
Aldizkakotzeak epe laburrera   917.098,37 1.459.882,72 Langileak (ordaintzeko dauden lansariak)   57.064,29 41.352,79
        Pasiboak zerga arruntarengatik 18 94.094,22 73.521,37
Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk   6.623.400,73 9.421.750,52 Administrazio publikoekin hartutako beste zor batzuk 17.b 813.274,28 820.267,32
        Bezeroen aurrerakinak 17.c 569.641,50 408.025,39
               
Aldizkakotzeak epe laburrera 12.647,36 12.647,36
               
Aktibo arrunta guztira 39.554.433,0737.972.346,18Pasibo arrunta guztira 24.709.700,0530.287.944,33
ARRUNTA GUZTIRA 179.111.330,69183.680.757,90ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 179.111.330,69183.680.757,90