Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Memoria 2008

Ekonomia adierazleak

Ekonomia adierazleak

salmenta garbiak (milaka eurotan)

2007 2008
Uraren ziklo integrala    
Hornitzea 16.913,14 16.569,99
Saneamendua 4.870,52 5.422,28
Lotuneak 3.566,39 2.764,21
Hondakinak    
Zaborren tasak 18.902,15 21.200,42
Botatzea eta azpiproduktuak 5.012,71 4.609,15
Elektrizitatea 1.925,38 2.761,43
Beste batzuk 400,04 356,31
Guztira 51.590,32 53.683,79

Sarrerak handitu dira (%4,06 guztira). Gutxiago fakturatu da lotuneengatik, zabortegiaren ustiatzearengatik, material berreskuragarriarengatik eta hornikuntzaren kuota aldakorrarengatik, baina ondokoen fakturazioaren gorakadak konpentsatu egin du hori: zaborrak biltzeko zerbitzuak, energia elektrikoa eta sanotzearen kuota finkoa.

Kobrantzen taula

(kobrantza ehunekoa urtean fakturatutakoaren gainean aldian behingo zerbitzuen fakturetan)

2004 2005 2006 2007 2008
Kobrantzen taula 96,82 97,24 97,68 97,74 97,62

hornikuntzak (milaka eurotan)

2007 2008
Beste enpresa batzuek egindako lanak 15.056,05 15.480,23
Ura erostea 1.233,56 1.213,24
Gainerako erosketak 2.241,60 2.306,94
Guztira 18.531,21 19.000,40

Beste enpresa batzuek egindako lanei dagokienez, beren zenbatekoa dela eta, FCC enpresak hondakinak biltzeko egindako zerbitzuak nabarmendu behar dira. Hain zuzen ere, 2008an, guztira 12.238,28 m€ izan dira.

langileekin lotutako gastuak (milaka eurotan)

2007 2008
Soldata gastuak    
Lansariak eta soldatak 15.754,52 16.494,08
Gizarte kargak 5.797,18 6.512,97
Guztira 21.551,70 23.007,05
Ustiatze gastuen estaltze maila %91,67 %88,80

(1) Adierazle hau kalkulatzeko, ez dira sartu ez diru laguntzak ez hainbat ekitalditan banatu beharreko sarrerak, nahiz eta kontabilitate plan berrian (1514/2007 Errege Dekretua) ustiatze sarrera gisa hartuak izan.

funts-hornitzaileak

Aurreko ekitaldietan izandako soberakinek finantza egoera onbideratua eman digute, eta, horri esker, ez da beharrezkoa beste inor zorpetzea.

2007 2008
Zorduntze maila %0,21 %0,13

arlo publikoa (milaka eurotan)

2007 2008
Zergak    
BEZ -1.803,67 -418,66
PFEZ 2.616,36 2.971,50
Sozietateen gaineko zerga 36,99 135,72
Zergak guztira 849,68 2.688,56
Jasotako diru laguntzak    
Beste batzuentzako hornidura 294,94 766,88
Beste batzuentzako sanotzea 1.718,33 555,08
Tokiko sareak 1.891,30 2.254,00
Hondakinak tratatzea 446,65 219,56
Ibai parkea 0,00 92,94
Administrazio elektronikoa 0,00 349,40
Diru laguntzak guztira 4.351,22 4.237,86

inbertsioak (milaka eurotan)

2007 2008
Uraren ziklo integrala    
Beste batzuentzako hornidura 1.790 752
Beste batzuentzako sanotzea 1.620 3.585
Tokiko sareak 2.383 1.608
Hondakinak    
Biltzea 1.508 1.597
Tratamendua 1.728 1.861
Beste inbertsio batzuk baliabideetan 1.182 1.335
Inbertsioak guztira 10.211 10.738
2007 2008
Diru laguntzen zatia inbertsioak finantzatzean %67,11 %60,21
Kaudimena guztira (1) 7,39 7,70
(1) Guztira dagoen aktiboaren eta galda daitekeen pasiboaren arteko harremana neurtzen du.