Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Agua

Agua
22/09/2021

Ollakarizketako araztegi berria bertako 178 biztanleei zerbitzua ematen hasi zaie

Azpiegiturak milioi bat euroko aurrekontua izan du, eta NILSA sozietate publikoak finantzatu du

Ollakarizketako hondakin-uren araztegia (HUA) zerbitzua ematen hasi zaie herri horretako 178 biztanleei eta Gartziriaingoei, Txulapain udalerrian. Laster, zerbitzua zabalduko da Markalain barne hartzeko, kolektore bat eraikitzeko jada hasita dauden obrak amaitzen direnean. 

Bernardo Ciriza Lurralde Kohesiorako kontseilariak, David Campión Iruñerriko Mankomunitateko lehendakariak eta Roberto Arlegi Txulapaingo Udaleko zinegotziak araztegi berria aurkeztu dute gaur goizean. Zehazki, 1.021.280 euroko aurrekontua (BEZa kanpo) izan du, Nafarroako Gobernuak finantzatuta, NILSA sozietate publikoaren bidez, saneamendu-kanonaren kontura. Eraikitzeko obrak Mankomunitatearen ardurapean egon dira, eta bera arduratuko da kudeatzeaz. Instalazio berri hori Mankomunitatearen tokiko araztegien sarean sartu da (Ibero, Etxauri, Izu, Elo eta Zubiri).

Instalazioa Ollakarizketako herrigunetik 200 metrotara kokatuta dago, hegoaldera, eta 1.900 metro koadroko eremua hartzen du. Egungo 178 biztanleen arazketa biologikoa ahalbidetuko du, nahiz eta etorkizunean 350etik gora izan daitezkeen, Beltzuntze barne hartzean, Nafarroako Gobernuaren Nafarroako Hiri Erabilerarako Uraren Ziklo Osoaren Plan Zuzentzailean aurreikusita dagoen moduan. 

Hamahiru hobi septiko kentzea

Orain arte zeuden hamahiru hobi septikoak ordeztuko ditu araztegi berri honek. Hobi horietako hondakin-urak, lehen mailako arazketa bat egin ondoren, Txulapain ibaira isurtzen ziren.  

3.081 metroko luzera eta 315 mm-ko diametroa (PVC) duen kolektore bat kokatu da, Txulapain ibaiari paralelo doana eta inguru horietan biztanleak dituzten herrigune guztietako isurketak jasotzen dituena. Arazketa-sistemak lehen mailako dekantaziorako hobi septiko bat du, ponpaketa bat, perkolazio-ohantze bat, tratamendu biologikoa ahalbidetzen duena, eta Imhoff tanga bat, bigarren mailakoa. Araztutakoa Txulapain ibaira isurtzen da. 

Hitza hartu duenean, Bernardo Cirizak adierazi du azpiegitura berriak irtenbidea emango diola arazketari inguru horretan eta Txulapain ibaiaren ingurumen-ekosistema eta kalitatea hobetzeko bidea emango duela. Instalazio hau, gainera, “aurrerapausoa da 2024 baino lehen 100 biztanletik gorako herrigune guztietara arazketa biologikoko sistemak zabaltzeko helburuan, Uraren Ziklo Osoaren Plan Zuzentzaileak jasotzen duen moduan”, zehaztu du kontseilariak.

David Campiónek proiektuari lotuta dauden erakunde guztien elkarlana eskertu eta nabarmendu du “beste adibide bat” dela, “administrazioen arteko lankidetzak proiektuak aurrera ateratzea ekartzen duela” erakusten duena. 

Azkenik, Roberto Arlegi Txulapaingo Udaleko zinegotziak adierazi du oso eskertuta daudela “instalazio honek dakarren hobekuntzarengatik”, eta aukera baliatu du eskatzeko etorkizuneko esku-hartzeetan ere kontuan hartzeko inguru hori. 

Agua
22/09/2021

La nueva depuradora de Ollacarizqueta comienza a dar servicio a 178 habitantes

La infraestructura, con un presupuesto de un millón de euros, ha sido financiada por la sociedad pública NILSA

La nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Ollacarizqueta ha comenzado a dar servicio a los 178 habitantes de esta localidad y de Garciriáin, en el municipio de Juslapeña. En breve se ampliará el servicio a la población de Marcaláin, una vez concluyan las obras ya iniciadas de construcción de un colector.

El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, y el concejal del Ayuntamiento de Juslapeña, Roberto Arlegi, han presentado esta mañana la nueva depuradora que ha contado con un presupuesto de 1.021.280 euros (IVA excluido) financiado por el Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública NILSA, con cargo al canon de saneamiento. Las obras de construcción han estado a cargo de la Mancomunidad que será encargada de su gestión. La nueva instalación se incorpora a la red de depuradoras locales de la Mancomunidad (Ibero, Etxauri, Izu, Monreal y Zubiri).

La instalación, que está ubicada a 200 metros al sur del núcleo urbano de Ollacarizqueta y ocupa una superficie de 1.900 metros cuadrados, permitirá la depuración biológica de la actual población de 178 habitantes, aunque en el futuro podrían ser más de 350 personas con la incorporación de Belzunce, tal y como está previsto en el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano del Gobierno de Navarra. 

Eliminación de trece fosas sépticas

La nueva depuradora biológica sustituye las trece fosas sépticas existentes hasta la fecha, cuyas aguas residuales con una depuración primaria eran vertidas al río Juslapeña. 

Se ha instalado un colector de 3.081 metros de longitud y un diámetro de 315 mm (PVC) que discurre paralelo al río Juslapeña y recoge los vertidos de todos los núcleos habitados de las inmediaciones. El sistema de depuración consta de una fosa séptica para decantación primaria, un bombeo, un lecho percolador que permite un tratamiento biológico y un tanque Imhoff secundario. El vertido depurado se realiza en el río Juslapeña.

En su intervención, Bernardo Ciriza ha señalado que la nueva infraestructura dará solución a la depuración en la zona y permitirá mejorar la calidad y el ecosistema ambiental del río Juslapeña. Esta instalación supone además “un paso adelante en el objetivo de extender sistemas de depuración biológica a todos los núcleos de más de 100 habitantes antes de 2024, tal como recoge el Plan Director del Ciclo Integral del Agua”, ha precisado el consejero.

David Campión ha agradecido la colaboración de todas las entidades vinculadas en el proyecto y ha destacado “que se trata de un nuevo ejemplo de que la colaboración entre administraciones hace que los proyectos salgan adelante”. 

Finalmente, Roberto Arlegi, concejal del Ayuntamiento de Juslapeña, ha indicado que ”estamos enormemente agradecidos por la mejora en esta intervención” a la vez que ha aprovechado para solicitar que se les tenga en cuenta en futuras intervenciones.

Agua
03/09/2021

Irailaren 7an, asteartea, Eugiko urtegiko urak hustuko dira

Helburua da urtegiaren hondoan dauden manganesoa eta burdina kentzea, horrek uraren kalitatea hobetzeko bidea ematen baitu

Hurrengo irailaren 7an, asteartea, 08:00etatik aurrera, Iruñerriko Mankomunitatea Eugiko urtegiko hondoko urak husten hasiko da. 1991z geroztik egiten da operazio hau, eta helburua da gero hornidurarako erabiltzen den uraren kalitateari eustea. Izan ere, urtegiaren hondoan dauden gai organikoak eta metalak (burdina eta, nagusiki, manganesoa) kentzeak aukera ematen du Urtasungo tratamendu-araztegira iristen den uraren kalitatea hobetzeko eta murrizteko Iruñerrira hornitu aurretik edateko ur bihurtzeko fasean erreaktiboen erabilera. 

Urtero bezala, urak husteko operazioa udaren amaieran egiten da, termoklina osatu denean, hau da, Eugiko urtegiko ura geruzetan estratifikatu denean, tenperatura beroenetik hotzenera. Bero-gradiente edo gradiente termiko hori baliatzen da –geruza hotzenetan (8º C inguruan) eta sakonenetan (15 m-tik aurrera) biltzen dira hondoan disolbatuta dauden manganesoa eta burdina– metal horiek modu naturalean kentzeko, urtegiaren hondoa urez hustea irekita.

Urak husteko operazioa, 08:00etatik 11:00etara

Aurten purgaketa-bolumena 130.000 m3-koa izango da, eta husten aritzeko denbora hiru ordu izango da, Mankomunitateko Kalitatearen Kontrola sailak egindako azterlanen ondorioz. Bai urak husteko unea bai eta hustu beharreko kantitatea ere presan kokatutako perfiladoreak etengabe emandako datuetan oinarri hartuta erabaki dira: uraren kalitatea automatikoki kontrolatzeko sistema bat da, zunda multiparametriko bat duena eta sakonera desberdinetan datuak automatikoki erregistratzeko aukera ematen duena.  

Hortaz, operazioa 08:00etatik 11:00etara egingo da, nahiz eta urak husten amaitu eta handik sei ordu bitartean nabaritu ahal izango diren eraginak gutxi gorabehera.

Urak hustearen eragina ekaitz batenaren antzekoa da eta mota horretako fenomeno meteorologiko batek ibaiko landareetan eta animaliengan dituen arriskuen antzekoak ditu. Nolanahi ere, adierazi behar da uraren maila igotzen dela –eta hori ibai-tarte bakoitzaren arabera aldatzen da– eta tenperatura hozten dela. Batez beste, 9º C-koa izango da. Hori dela-eta, urak husteko egunaren bezperan turbinatutako uraren emaria handituko da, ibaiko uraren tenperatura hoztea graduala izan dadin. Horrenbestez, operazio osoaren ondorioz urtegiko 250.000 m3 ur hustuko dira.

Urak husteko operazioa Iruñerriko Mankomunitateak eskatuta egiten da, eta Ebroko Ur Konfederazioak egiten ditu maniobrak eta gainbegiratzen du husteko balbulak irekitzea eta ixtea.

Agua
03/09/2021

El martes 7 de septiembre se realizará el desembalse de las aguas de Eugi

El objetivo es eliminar el manganeso y el hierro presentes en el fondo del embalse, lo que permite mejorar la calidad del agua

El próximo martes 7 de septiembre, desde las 8:00 horas, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona iniciará el desembalse de las aguas de fondo del Embalse de Eugi. Esta operación, que se viene realizando desde 1991, tiene por objeto contribuir a mejorar la calidad del agua suministrada. La eliminación de materia orgánica y metales (hierro y fundamentalmente manganeso) del fondo del embalse, permite mejorar la calidad del agua que llega a la estación de tratamiento de Urtasun y reducir con ello el empleo de reactivos en la fase de potabilización del agua antes de ser suministrada a la Comarca de Pamplona. 

Como todos los años, la operación de desembalse se lleva a cabo al final del verano, cuando se ha formado la termoclina, es decir, cuando el agua de embalse de Eugi se ha estratificado en capas de mayor a menor temperatura. El objetivo es aprovechar este gradiente térmico, que en sus capas más frías (en torno a 8 ºC) y profundas (a partir de los 15 m) concentran el manganeso y el hierro disueltos en el fondo, para eliminarlos de forma natural a partir de la apertura del desagüe de fondo del embalse.

Operación de desembalse de 8:00 a 11:00 horas

Este año el volumen de purga será de 130.000 m3 y el tiempo de desembalse será de tres horas, como consecuencia de los estudios realizados por el departamento de Control de la Calidad de la Mancomunidad. Tanto el momento del desembalse como la cantidad a desaguar han sido determinados con base en los datos en continuo suministrados por el perfilador instalado en la presa: un sistema de control automático de la calidad del agua dotado de una sonda multiparamétrica que permite registrar datos de forma automática a diferentes profundidades. 

La operación por tanto se realizará de 8:00 a 11:00 horas, si bien sus efectos se podrán apreciar durante aproximadamente seis horas después de su finalización.

Hay que recordar que el efecto de este desembalse es similar al de una tormenta y no supone mayores riesgos para la flora y fauna de los ríos que los propios de una actividad meteorológica de este tipo. No obstante, cabe señalar que se produce una subida del nivel del agua que varía en función de cada tramo y un descenso de la temperatura que puede establecerse en una media de 9º C. Por ello, el día anterior a la purga se aumentará el caudal de agua turbinada para que la disminución de temperatura del agua del río sea más gradual, por lo que el conjunto de la operación supondrá un desembalse de 250.000 m3.

La operación de desembalse se realiza por solicitud de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y es la Confederación Hidrográfica del Ebro la que lleva a cabo las maniobras y supervisa la apertura y cierre de las válvulas de desagüe.

Agua
30/08/2021

Beste digestore bat, Arazuriko Hondakin Uren Araztegirako

IMren helburua da energia berriztagarrien ahalik eta kantitate handiena lortzea hondakin-uretatik abiatuta

Iruñerriko Zerbitzuetako (SCPSA) Administrazio Kontseiluak, biharko, abuztuak 31, programatuta duen saioan, Arazuriko Hondakin Uren Araztegirako (HUA) beste digestore bat lizitatzea onartzea eztabaidatuko du.  

Jakina denez, Arazuriko HUAn, hondakin-urak arazteaz gain, baliabideak sortzen dira, hondakin-ur horien tratamenduan transformazio biologikoak egitetik abiatuta: energia berriztagarria eta nekazaritzarako produktu organikoak. Hartara, arazteko prozesuan sortzen diren lohiak tratatu eta balorizatu egiten dira zuzenean nekazaritzan aplikatzearen eta hondakin berdeekin batera konpost bihurtzearen bidez. 

Digestio-errendimenduak hobetzea

Arazuriko HUAn gauzatzen den digestio anaerobioa lohiak egonkortzeko sistema bat da, eta hartan mikroorganismoek material biodegradagarria deskonposatzen dute oxigenorik ez dagoenean. Digestore hau lehendik dauden beste laurei gehituko zaie, eta hondakin-urak arazteko prozesutik heldu diren lohien digestio anaerobioa hobetuko du, emaitza den lohiaren egonkortasun handiagoa ekarriko du eta araztegiko biogas-ekoizpena emendatuko du.  

Beste alde batetik, 4.100 m3-ko edukiera izango duen digestore hori lohien linean sartzeak egun digestioa egiteko dagoen ahalmena %25 emendatzea ekarriko du. Gainera, emaitza izango den lohiak digestio-aldia handituko du 22,7 egunetik 28,4 egunera, eta horrek landan aplikatzeko gaitasun agronomikoa hobetzea eragingo du.

Nabarmendu behar da egun araztegia, nahiz eta arazketa-prozesuetarako energia-kontsumo handia behar duen, energia-ekoizle garbia ere badela, biogasa erregai moduan erabilita. Horri esker, 2020an, 19,7 MWh sortu zituen eta 19,0 MWh kontsumitu, eta, horrenbestez, autosufizientzia energetikoa %104koa izan zen.

Bosgarren digestore honetarako inbertsioa, saneamendu-kanonaren kontura, 2.178.585 euro izango da.

Lohiak eguzki bidez lehortzeko planta berria

Digestore hau HUAren instalazioetan egin den azken hobekuntzetako bat da, uztailean lohiak eguzki bidez lehortzeko planta pilotua abian jarri zenetik. Planta horrek, hain zuzen, ahalbidetuko du jakitea eguzkiak zer aukera ematen dituen Arazuriko HUAn lortutako araztegiko lohietan dagoen ur-kantitatea murrizteko, modu eraginkorrean eta, ingurumenari dagokionez, iraunkorrean, batere inpakturik izan gabe Berotegi Efektuko Gasak isurtzeari dagokionez. Egun, lohien ekoizpena 42.000 tonakoa da urtean. 

Inbertsio-sail honek –Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) sozietateak onartutako inbertsioak– sendotu egiten du Mankomunitateak hondakin-uretatik abiatuta energia berriztagarrien ahalik eta kantitate handiena lortzeko egin duen apustua, eta bai Iruñerriko biztanleek sortutako hondakinetan gai organikoak ahalik eta gehiena aprobetxatzeko ere. 

Irudian, digestoreak eta banaketa-dorrea (Arazuriko HUA).

 

Agua
30/08/2021

Un nuevo digestor para la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arazuri

El objetivo de la MCP es obtener la máxima cantidad de energías renovables a partir de aguas residuales

El Consejo de Administración de Servicios de la Comarca de Pamplona (SCPSA), en la sesión programada para mañana 31 de agosto, tratará la aprobación de la licitación de un nuevo digestor para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arazuri.

Como se sabe, en la EDAR de Arazuri, además de depurarse las aguas residuales, se generan recursos a partir de transformaciones biológicas en el tratamiento de esas aguas residuales: energía renovable y productos orgánicos para la agricultura. Así, los lodos generados en el proceso de depuración son tratados y valorizados mediante la aplicación directa en agricultura y el compostaje con restos verdes.

Mejora de los rendimientos de digestión

La digestión anaerobia que se lleva a cabo en la EDAR de Arazuri es un sistema de estabilización de lodos en el cual microorganismos descomponen material biodegradable en ausencia de oxígeno. El nuevo digestor, que se sumará a los otros cuatro digestores existentes, mejorará la digestión anaerobia de los fangos procedentes del proceso de depuración de aguas residuales, contribuirá a una mayor estabilidad del lodo resultante e incrementará la producción de biogás de la Depuradora.

Por otra parte, la incorporación a la línea de fangos del nuevo digestor con 4.100 m3 de capacidad supondrá un incremento del 25% de la capacidad de digestión existente actualmente. Además, el lodo resultante habrá aumentado su período de digestión de 22,7 días a 28,4 días, lo cual mejorará su aptitud agronómica para su aplicación en el campo.

Cabe señalar que en la actualidad la estación depuradora, a pesar de requerir un gran consumo de energía para los procesos de depuración, es también una productora neta de energía utilizando el biogás como combustible. Gracias a ello, durante 2020 generó 19,7 MWh frente a los 19,0 MWh consumidos, logrando una autosuficiencia energética del 104%.

La inversión para el nuevo digestor, con cargo al canon de saneamiento, ascenderá a 2.178.585 euros.

Nueva planta de secado solar de lodos

El nuevo digestor es una de las últimas mejoras en las instalaciones de la EDAR tras la puesta en marcha en julio de la planta piloto de secado solar de lodos. Dicha planta permitirá conocer las posibilidades del sol para reducir la cantidad de agua contenida en los lodos de depuradora obtenidos en la EDAR Arazuri de un modo eficiente y medioambientalmente sostenible, con un impacto nulo en cuanto a emisiones de Gases de Efecto Invernadero. En la actualidad la producción de lodos es de 42.000 toneladas al año.

Este conjunto de inversiones, aprobadas por Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA), refuerzan la apuesta de la Mancomunidad por obtener la mayor cantidad de energías renovables a partir de aguas residuales, así como el máximo aprovechamiento de la materia orgánica en residuos producidos por los habitantes de esta Comarca de Pamplona.

En la imagen, digestores y torre de reparto (EDAR de Arazuri).

Goñiko Kontzejua Uraren Ziklo Integralaren barnean sartu da

Ekainaren 30ean Burlatako Kultur Etxean egin zen Batzar Nagusian aldeko txostena eman zitzaion edateko urez hornitzearen, estolderiaren, saneamenduaren eta uren arazketaren gaian eskumena erakundearen gain hartzeari Goñiko kontzejuaren lurralde-eremuan.

Goñi udalerrian barne dago eta Iruñetik 30 kilometrora kokatua. Haren azalera 10,47² kmkoa da, eta 37 biztanle ditu.

Integración del Concejo de Goñi en el Ciclo Integral del Agua

En la última asamblea general, celebrada el 30 de junuio en la casa de cultura de Burlada, se informó favorablemente la asunción de la competencia en materia de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas en el ámbito territorial del Concejo de Goñi.

Integrado en el municipio de Goñi y situado a  30 km. de Pamplona, ocupa una superficie de 10,47 km², y tiene una población de 37 habitantes.

Agua
01/07/2021

Azotz eta Ezkabako (Ezkabarte) hornidura aurkeztu dute

Tokiko Azpiegituren Plan berriak gauzatzeko inbertsioa barne hartu zain geldituko da Garruesko hornidura.

Gaur goizean, Azotz eta Ezkabako (Ezkabarte) hornidura aurkeztu dute, Pedro Mari Lezaun Ezkabarteko alkatea, David Campión Iruñerriko Mankomunitateko lehendakaria eta Alfonso Amorena Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietateko kudeatzailea buru izan dituen ekitaldi batean.

Azpiegitura berriak barne hartzen du Azotz-Ezkabako biltegi berria, bi ontzi eta 350 m3-ko edukiera dituena, eta bai hiru hoditeria ere, biltegi hori Makirriainekin (2.636 metroko luzera), Azotzekin (970 metro) eta Ezkabarekin (96 metro) lotzen dutenak. Halaber, hargunea kokatu da Ezkabarteko kiroldegian (64 metro), eta hormigoizko bidea egokitu da, 195 metrokoa, Ezkaba herritik biltegiraino.

Obra honek ahalbidetzen du Azotz eta Ezkaba herriak hornitzea, eta etorkizunean Garrues hornituko du, denak Ezkabarte udalerrian. Horrenbestez, udalerri horretako herri guztiek ura IMren sare nagusietatik izango dute. Gogoan izan behar da 2020ko otsailean Eusako hornidura aurkeztu zela, hori ere Ezkabarten.

Garruesen kasuan, obra gauzatzeko, Tokiko Azpiegituren Plan berriak inbertsioa barne hartu arte itxaron behar da. Egin den obran, Ezkabarten altitude handienean kokatuta dagoen herria hornitzeko ponpaketa baterako ahokalekua aurreikusita utzi da.

Proiektua Iruñerriko Mankomunitateak sustatu du, eta bera arduratu da proiektua idazteaz eta obra zuzentzeaz. Obra guztiak sei hilabetean egin dira, eta aurrekontua 1.288.850 euro izan da, BEZa barne.

Páginas

Suscribirse a RSS - Agua